Sirküler

Belli Sağlık Tesislerinde İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde KDV Tevkifatı İle KDV Oranının Uygulamasını da İçeren KDV Tebliği (Seri No:30) Yayımlandı.

Sirküler

02/08

17.02.2020

 

Konu:

* Belli Sağlık Tesislerinde İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde KDV Tevkifatı İle KDV Oranının Uygulamasını da İçeren KDV Tebliği (Seri No:30) Yayımlandı.

 

14.02.2020 tarih ve 31039 sayılı Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:30) yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ’de yer alan hususlara ilişkin özet açıklamalarımız iş bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

 

1. Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetler KDV Tevkifat Uygulaması Kapsamına Alınmıştır:

Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin olarak 6428 sayılı Kanun kapsamında Sağlık Bakanlığınca işletme döneminde birtakım hizmetler alınmaktadır.

6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik işletme döneminde alınan hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları ile tevkifat uygulamasından doğan iade taleplerinde, bu hizmetlere aşağıdaki tabloda karşılık gelen işlem türleri dikkate alınacaktır.

 

 

Yukarıda yer alan tabloda da yer aldığı üzere sağlık tesislerine yönelik sunulan hizmetleri bilfiil ifa etmeyen alt yükleniciler tarafından düzenlenecek faturalarda (yapım işleri hariç) tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak, yüklenici firma tarafından alt yükleniciler aracılığıyla temin edilen ve Sağlık Bakanlığına sunulan hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından (5/10) oranında [yapım işlerinde (3/10) oranında] KDV tevkifatı yapılacaktır.

Söz konusu hizmetlerin, alt yüklenicilerden temin edilmeksizin doğrudan yüklenici firma tarafından Sağlık Bakanlığına sunulması halinde, yukarıdaki tabloda bu hizmetlere karşılık gelen işlem türleri dikkate alınarak (işlem türü sütununda işlem türü belirlenmeyenler için 5/10 oranında) tevkifat uygulanacaktır.

Ayrıca 6428 sayılı Kanun kapsamında, Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığına kiralanması işleminin, KDV’den istisna olduğu KDVGUT’nin ilgili kısmına işlenmiştir.

 

İş bu KDV tevkifatı, 01.03.2020 tarihinden sonra sunulan hizmetler için geçerli olacaktır.

 

2. Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde KDV Oranı Uygulamasına İlişkin Açıklama Yapılmıştır:

Tebliğ’de 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik yüklenici tarafından Sağlık Bakanlığına sunulan laboratuvar, rehabilitasyon ve görüntüleme hizmetleri ile alt yükleniciler tarafından bu kapsamda sunulan hizmetler %8 oranında KDV’ye tabi olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik yüklenici tarafından Sağlık Bakanlığına sunulan yemek hizmetleri ile bu hizmetlere ilişkin alt yükleniciler tarafından sunulan yemek hizmetlerinin de %8 oranında KDV’ye tabi olduğu açıklanmıştır.

 

3. İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerine İlişkin Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Giderilmeyen KDV’nin İadesine İlişkin Süre Uzatımı KDVGUT’ne İşlenmiştir:

 

3065 sayılı Kanunun Geçici 37’nci maddesinde, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

  • Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017-2019 yıllarında yüklenilen ve 2017-2019 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,
  •  50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017-2019 yıllarında yüklenilen ve 2017-2019 yılları sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilmekteydi.

 

1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2020 ve 2021 yıllarında da yüklenilen ve indirim yoluyla giderilmeyen KDV’nin iadesi mümkün hale gelmişti.

Yapılan düzenleme süre uzatımının KDVGUT’nin ilgili kısma işlenmesinden ibarettir.

 

4. İmalatçılar ile Ar-Ge Faaliyetinde Bulunanlara Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnasının Süresi 31.12.2022 Tarihine Kadar Uzatılması KDVGUT’ne İşlenmiştir:

7201 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile KDV Kanunun Geçici 39 uncu maddesinde yer alan; 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerindeki KDV istisnasının süresi, 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştı.

 

Yapılan düzenleme süre uzatımının KDVGUT’nin ilgili kısma işlenmesinden ibarettir.

 

Tebliğin KDV tevkifatına ilişkin düzenlemeleri 01.03.2020 tarihinden itibaren diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup değişiklik Tebliği sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.