Sirküler

Değerli Konut Vergisinde Değişiklikleri İçeren 7221 Sayılı Kanun Yayımlandı.

Sirküler

02/10

20.02.2020

 

Konu:

* Değerli Konut Vergisinde Değişiklikleri İçeren 7221 Sayılı Kanun Yayımlandı.

 

20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de “Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayımlanmıştır. Değerli Konut Vergisini içeren değişiklikler 7221 sayılı Kanunun 16 ile 19 uncu maddeleri arasında hüküm altına alınmıştır.

Yayımlanan Kanunla “Değerli Konut Vergisi” ni içeren Emlak Vergisi Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmış olup sirkülerimizde bu değişikliklere ilişkin açıklamaların özetine yer verilmiştir. 

1.Değerli Konut Vergisi’nde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yapılacak mesken nitelikteki taşınmazların değer tespiti kanun metninden çıkartılmıştır. Böylece mesken nitelikli taşınmazın sadece emlak vergisine esas vergi değerinin 5.000.000 TL’nin üzeri olması halinde söz konusu taşınmaz için değerli konut vergisi ödenecektir.

Değişiklik sonrasında yeni düzenlemeyi içeren kanun maddesinin karşılaştırmalı haline aşağıda yer verilmiştir.

 

Eski Hali

Yeni Hali

Değerli Konut Vergisi

Değerli Konut Vergisi

Madde 42 Konu:

Madde 42 Konu:

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.”

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası ve 29 uncu maddeye göre belirlenen bina vergi değeri 5.000.000 Türk lirasının üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.

 

 

Değişiklik sonrasında Kanunu’nun ilgili maddelerin de yer alan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile ifadeler madde metinlerinden çıkartılmıştır. Bu kapsamda kanunun önceki halinde yer alan aşağıdaki hükümler kaldırılmış veya değiştirilmiştir:

 

Eski Hali

Yeni Hali

Değerli Konut Vergisi

Değerli Konut Vergisi

Madde 43 Vergiye ait değerlerin tespiti, ilanı ve kesinleşmesi:

Madde 43 Vergiye ait değerlerin tespiti, ilanı ve kesinleşmesi:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ilgili mevzuat kapsamında yapılan veya yaptırılan değerleme sonucunda belirlenen ve değeri 42 nci maddede yer alan tutarı aşan (bu tutar dâhil) mesken nitelikli taşınmazlar, ilgilileri tarafından ulaşılabilecek şekilde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilir ve ilgilisine ayrıca tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmaz değeri kesinleşir. Süresinde yapılan itirazlar, on beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve kesinleşen değer, aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilir. Bu değer, değerli konut vergisi uygulamasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değer olarak kabul edilir.

Kanun metninden kaldırılmıştır.

 

Eski Hali

Yeni Hali

Değerli Konut Vergisi

Değerli Konut Vergisi

Madde 45 Mükellefiyet:

Madde 45 Mükellefiyet:

...

Değerli konut vergisi mükellefiyeti;

a) Mesken nitelikli taşınmazın değerinin, bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerin 42 nci maddede belirtilen tutarı aştığının (bu tutar dâhil) belirlendiği tarihi,

.…

takip eden yıldan itibaren başlar.

...
Değerli konut vergisi mükellefiyeti;


a) Mesken nitelikli taşınmazın değerinin, bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerin 42 nci maddede belirtilen tutarı aştığının (bu tutar dâhil) belirlendiği tarihi, Mesken nitelikli taşınmazın bina vergi değerinin 42 nci maddede belirtilen tutarı aştığı tarihi,

takip eden yıldan itibaren başlar.

 

 

2. Toplu Konut İdaresi İdaresi Başkanlığı’nın maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar Değerli Konut Vergisi muaf tutulmuştur.

3. Değerli Konut Vergisi muafiyetinin kapsamı genişletilmiştir. Şöyle ki; Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar bu vergiden muaf olduğu gibi birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı da (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) bu vergiden muaf olacaktır. Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanacaktır.

4. Değerli Konut Vergisi tarifesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklik sonrasında verginin matrahı, bina vergi değerinin 5.000.000 TL’yi aşan kısmı olacaktır.

Yeni Tarifenin karşılaştırmalı haline aşağıda yer verilmiştir:

 

Eski Hali

Yeni Hali

Değerli Konut Vergisi

Değerli Konut Vergisi

Madde 44 Matrah ve nispet:

Madde 44 Matrah ve nispet:

Verginin matrahı, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olanıdır.


Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;
 

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar  (Binde 3),

7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar  (Binde 6) ,

10.000.001 TL'yi aşanlar (Binde 10) oranında vergilendirilir.


 

 

 

 

 

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır.

 

 

42 nci maddede yer alan tutar, ikinci fıkrada yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen ve 42 nci maddede yer alan tutarı aşan (bu tutar dâhil) mesken nitelikli taşınmazların değeri her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu şekilde hesaplanan tutarların 10.000 Türk lirasına kadar olan kesirleri dikkate alınmaz (Şu kadar ki; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen taşınmaz değeri, değer tespitinin yapıldığı yıl yeniden değerleme oranında artırılmaz.).

Verginin matrahı, bina vergi değerinin 42’nci maddede yer alan tutarı aşan kısmıdır.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

 

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 5.000.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3),

 

10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için (Binde 6),

 

10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için (Binde 10) oranında vergilendirilir.

 

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır.

 

42 nci maddede yer alan tutar ile ikinci fıkrada yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılır. Bu şekilde hesaplanan tutarların 1.000 Türk lirasına kadar olan kesirleri dikkate alınmaz.

 

Cumhurbaşkanı, dördüncü fıkrada belirtilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetindeki artış oranını yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkilidir.

 

5. Emlak Vergisi Kanunu’na “Geçici Madde 24” eklenerek, Değerli Konut Vergisi mükellefiyetinin 2021 yılı başından itibaren başlaması sağlanmıştır. 2020 yılına ilişkin olarak değişiklik öncesi düzenlemelere göre verilmesi gereken beyannameler ise verilmeyecek ve vergi tahakkuk ettirilmeyecektir.

Değerli konut vergisinin uygulamasında 20.02.2020 tarihinde önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmayacaktır.

 

Ayrıca Cumhurbaşkanına, bu maddede yer alan süreleri bir yıla kadar uzatmaya yetkisi verilmiştir.

 

7221 sayılı Kanun Değerli Konut Vergisine ilişkin hükümleri Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, mezkûr kanun sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.