Sirküler

İhracat Bedellerinin %80’ inin Bir Bankaya Satılma Zorunluluğu Kaldırıldı.

Sirküler

01/07

02.01.2020

Konu:

* İhracat Bedellerinin %80’ inin Bir Bankaya Satılma Zorunluluğu Kaldırıldı.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) ile ihracat bedellerinin -özelliği olan ihracat hariç- 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilmesi ve söz konusu bedellerin en az %80 inin bir bankaya satılması zorunlu hale getirilmişti.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/55) ile söz konusu uygulamanın süresi 04.03.2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 5. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/56) ile ihracat bedellerine ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır.

İş bu sirkülerimizde söz konusu genelgede yapılan önemli değişikliklerin bazılarının özetine yer verilmiştir.

1. 2019- 32/56 sayılı Tebliğ ile yeni bir düzenleme yapılarak gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılmasına ilişkin zorunluluk kaldırılmıştır. Ancak bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren yine 180 günü geçemeyecektir.

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) / Değişiklik Sonrası

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi

MADDE 3

(1)-Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez.  Söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur.

 

2. Aşağıda yer aldığı şekliyle özelliği olan ihracat işlemlerinde ihracat bedellerinin belirtilen süreler içinde yurda getirilmesi zorunlu tutulmuş ancak söz konusu bedellerin bankaya satılması şartı kaldırılmıştır.

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) / Değişiklik Sonrası

Özelliği olan ihracat

MADDE 5

(1)- Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması getirilmesi zorunludur.

 

(2) Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı müteakip; uluslararası fuar, sergi ve haftalara bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin ise gönderildikleri fuar, sergi veya haftanın bitimini müteakip 180 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması  getirilmesi zorunludur.

 

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yurt dışına geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde satış bedelinin süre bitiminden veya kesin satış tarihinden itibaren 90 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması  getirilmesi zorunludur.

 

(4) Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin kredili satış veya kiralama sözleşmesinde belirlenen vade tarihlerini izleyen 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara satılması getirilmesi zorunludur.

 

3. İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin vade bitiminden itibaren 90 gün içinde yurda getirilmesi zorunluluğu ihracat genelgesinde yer almakta olup, söz konusu zorunluluk ilgili Tebliğe de işlenmiştir.

4. İhracat bedellerinin bankalara satışına ilişkin düzenlemenin kaldırılmasına paralel olarak bankalar tarafından bedellerin satışının yapılmasının takibi zorunluluğu kaldırılmıştır.

5.Her bir gümrük beyannamesi itibariyle;

a) 30.000 ABD dolarına kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın, terkin edilmek suretiyle kapatılacaktır.

b) 30.000 ABD dolarından yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini aşmayan, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın terkin edilmek suretiyle kapatılacaktır.

6. Bankalarca söz konusu bedellerin yurda getirildiğine dair Tebliğ ekinde yer alan (Ek-1) İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenecektir. Ancak İhracat bedellerinin takip edileceği bilgi sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygulamaya alınana İhracat Bedeli Kabul Belgesi yerine bankalarca Döviz Alım Belgesinin kullanılması mümkün olacaktır.

7.31.12.2019 tarihi itibariyle açık bulunan ihracat hesapları için değişlik Tebliğinin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulanacaktır.

 

 

Söz konusu Tebliğ 31.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup Tebliğin değişiklikleri içeren haline sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.