Sirküler

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine ve Bankalara Satılmasına İlişkin Yayımlanan Genelgede Değişiklik Yapıldı

Sirküler

01/22

20.01.2020

Konu:

* İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine ve Bankalara Satılmasına İlişkin Yayımlanan Genelgede Değişiklik Yapıldı.

 

31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 5. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/56) ile ihracat bedellerine ilişkin önemli değişiklikler yapılmış ve gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılmasına ilişkin zorunluluk kaldırılmıştı.

Konuya ilişkin sirkülerimiz müşavirliğimiz tarafından 02.01.2020 tarih ve 01/07 no ile yayımlanmıştı.

Söz konusu değişikliğe paralel olarak T.C. Merkez Bankası tarafından hazırlanan “İhracat Genelgesi” nde de bahsi geçen değişikliğe paralel değişikliğin yapılmasının yanında genelgenin diğer maddelerinde de yeni düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Bahsi geçen yeni düzenlemelerden bazılarının özetine aşağıda yer verilmiştir:

  1. İran ve Suriye’ye yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak bedellerin fiili ihraç tarihinden itibaren azami 180 gün içinde ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi zorunluluğu bulunmamakta olup genelgede yapılan değişiklik ile bu ülkelerin arasında Lübnan’da dahil edilmiştir.
  1. Mal ihraç ve ithalinde tarafların aynı veya farklı kişiler olması durumunda uygulanan ihraç bedellerinin farklı mahsup düzenlemesine son verilmiştir.

 

Eski Hali

Yeni Hali

İndirim ve mahsup işlemleri

İndirim ve mahsup işlemler

Madde 21-

Madde 21-

….

….

(5) Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde, tarafların aynı kişiler olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, ilgili GB’lerin bankalara ibrazı durumunda mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubu mümkündür. Bu kapsamda mahsup edilen tutarların yurda getirilmesi zorunlu değildir. Ancak mahsup sonrası kalan tutar için bu Genelgenin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

 

(6) Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde, tarafların farklı kişiler olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, ilgili GB’lerin bankalara ibrazı durumunda mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubu mümkündür. Bu kapsamda mahsup edilecek tutarların yurda getirilmiş olması zorunludur. Ancak mahsup sonrası kalan tutar için bu Genelgenin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

(6) Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, ilgili GB’lerin birer örneği/GB bilgilerinin bankalara ibrazı durumunda mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubu mümkündür. Ancak mahsup sonrası kalan tutar için bu Genelgenin 8 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

 

  1. Genelgenin ihracatçının kullanımına serbest bırakılan dövizler maddesinde de değişiklik yapılarak 5.000- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufuna serbest olan düzenlemede değişikliğe gidilmiştir.

 

Eski Hali

Yeni Hali

İhracatçının serbest kullanımına bırakılan dövizler

İhracatçının serbest kullanımına bırakılan dövizler

Madde 22-

Madde 22-

….

….

(1) Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve 5.000, - ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir.

(1) Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000,- ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir.

 

Ayrıca aynı GB’de kayıtlı imalatçı/tedarikçi firma ile ihracatçı firmanın grup firması olması durumunda, ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması ve ihracatçının yazılı onayının alınması kaydıyla, ihracat bedeli imalatçı/tedarikçi firmanın yaptığı ithalata ilişkin bedellerin mahsuben ödenmesinde kullanılabilecektir. Düzenleme öncesinde mahsup işleminin yapılabilmesi için mal ihracatı ve ithalatı yapılan yurt dışında yerleşik kişinin aynı olması şartı aranmaktaydı.

 

  1. Her bir gümrük beyannamesi itibariyle terkin edilmek suretiyle kapatılacak ihracat hesaplarında değişiklik yapılmıştır. Değişikliğin genelgeye işlemiş haline aşağıda yer verilmiştir.

Terkin

Madde 28-

(1) Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;

a) 10030.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, mücbir sebeplerin varlığı dikkate alınmaksızın beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una eşitine kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın,

 

b) 30.000 ABD doları veya eşitinden yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca veya 90 günlük ihtarname süresi içinde ilgili Vergi Dairesi   Başkanlıkları/Müdürlüklerince ödeme şekline bakılmaksızın

 

c) 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, terkin edilmek suretiyle kapatılır.

 

 

Son değişikliklerin işlendiği Genelge sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.