Sirküler

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Değişiklikleri İçeren 7252 Sayılı Kanun Yayımlandı.

Sirküler

07/15

29.07.2020

Konu:

* İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Değişiklikleri İçeren 7252 Sayılı Kanun Yayımlandı.

 

28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de “7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayımlanmıştır.

İşbu sirkülerimizde mezkûr Kanunun Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İş Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yaptığı bir kısım değişikliklere yer verilmiştir. 

A) İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

1. Kısa Çalışma Süresinin Uzatılmasını Sektörel Olarak Belirlenmesine Yönelik Cumhurbaşkanına Yetki Verilmiştir.

İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca yapılan kısa çalışma başvurularına ilişkin tarihi bir bütün olarak 31.12.2020 tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanının yetkisi bulunmaktadır.

Yapılması değişiklik ile 31.12.2020 tarihini korunmak suretiyle başvuru süresi ve/veya kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılabilmesine ilişkin yetki Cumhurbaşkanına verilmiştir.

Yürürlük Tarihi: 28.07.2020

2. Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan Özel Sektör İşyerlerinde Haftalık Normal Çalışma Süresine Dönülmesi Durumunda Sigortalı ve İşveren Hissesi Primlerinin Tamamı 3 Ay Süre İle İşsizlik Fonundan Karşılanacaktır.

01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.

Aynı şekilde 01.07.2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda da destek tutarından faydalanılabilecektir.

Bu kapsamda, işverene her bir ay için sağlanacak destek süresi;

  • Kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının, kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını,
  • Nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını

geçemeyecektir.

Destek tutarlarına ilişkin olarak aşağıda yer alan hususların önem arz ettiğini belirtmek isteriz:

  • Sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacaktır.
  • Bu kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemeyecektir.
  • Fondan karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

 

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

 

Yürürlük Tarihi: 01.08.2020

B) İş Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

1.İş Sözleşmelerinin Fesih Yasağı (İş Kanunu Geçici Madde 10) Aşağıda Şekilde Yeniden Düzenlenmiştir.

Geçici Madde- 10 :

Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri (*) dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı ayaher defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine (*)” kadar uzatmaya yetkilidir.

(*) Madde hükmüne yeni eklenen ibaredir.

Yürürlük Tarihi: 28.07.2020

C) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel sektöre ait işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir.

 

Yürürlük Tarihi: 01.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

 

 

Söz konusu Kanun sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.