Sirküler

Mücbir Sebep Dönemi İçinde KDV İadelerinin Usul ve Esaslarını Düzenleyen KDV Tebliği Yayımlandı.

Sirküler

05/04

11.05.2020

Konu:

* Mücbir Sebep Dönemi İçinde KDV İadelerinin Usul ve Esaslarını Düzenleyen KDV Tebliği Yayımlandı.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 08.05.2020 tarih ve 31121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDVGUT’ inde değişiklik yapan Tebliğ (Seri No:32) ile; 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer alan düzenlemelere uygun olarak mücbir sebep kapsamında bulunan ve mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamelerini vermemiş olanlardan yaptıkları alışlara isabet eden KDV ‘nin  nakden veya  mahsuben iade taleplerindeki usul ve esasları açıklanmıştır.

İş bu sirkülerimizde Tebliğ düzenlemesinde yer alan hususların özetlerine yer verilmiştir:

 

1. Mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerinin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için, söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerekir.

Bu bakımdan mücbir sebep döneminde de mükellefler ancak KDV beyannamesi vermek ve gerekli belgeleri vergi dairesine sunmak suretiyle KDV iade talebinde bulunabilir.

 

2.  Mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamelerini vermemiş olanlardan yapılan alışlara ilişkin KDV yönünden ise;  KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben ve nakten iadesi; aşağıdaki miktarlarda teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir.  

 

 

Mahsuben İade Talebi;

HİS ve İTUS Sertifika Sahibi Olmayan Mükellefler

İTUS Sertifika Sahibi Mükellefler

HİS Sertifika Sahibi Mükellefler

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından mahsuben iade talebi genel esaslara göre yerine getirilir.

-/-

-/-

-/-

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi talep edilen tutarın;

 

oranında teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir.

50% (*)

 

25%

12,5%

 

(*) Mahsuben iade taleplerinde HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin; YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın %120’si oranında teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir.

 

Nakden İade Talebi;

HİS ve İTUS Sertifika Sahibi Olmayan Mükellefler

 

İTUS Sertifika Sahibi Mükellefler

HİS Sertifika Sahibi Mükellefler

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından mahsuben iade talebi genel esaslara göre yerine getirilir.

-/-

 

-/-

-/-

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi talep edilen tutarın;

 

oranında teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir.

120%

 

60%

30%

 

Tebliğ’de mahsuben ve nakden iade taleplerine ilişkin örneklere de yer verilmiştir.

Özellikle teminat vermeden mahsuben iade talebinde bulunan mükelleflerin mahsup taleplerini; alt firmalarda çıkacak mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklı KDVİRA olumsuzluklarını dikkate alarak yapmaları önem arz etmektedir. Aksi halde eksik yapılan mahsuplardan dolayı gecikme zammı ile karşılaşmaları mümkündür.

3. Bu tebliğ kapsamında teminat verilerek nakten ve mahsuben yerine getirilen KDV iadeleri, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinde yer alan KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihinin dolmasına müteakip KDVİRA sistemi tarafından yeniden sorgulama yapılarak rapor üretilecek ve mükelleflerin mücbir sebep kapsamındaki dönemlere ilişkin nakden ve mahsuben iade talepleri bu raporlar dikkate alınarak vergi dairelerince genel hükümler çerçevesinde sonuçlandırılacaktır. Alınan teminatlar buna göre çözülecektir.

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.