Sirküler

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.15.09.2020

Sirküler

09/05

15.09.2020

 

Konu: Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik  Yapıldı.

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara dayanılarak hazırlanan sermaye hareketleri genelgesi; sermaye hareketleri kapsamında, sermaye ve menkul kıymetlerin Türkiye’ye ithaline ve Türkiye’den ihracına, gayrimenkul kıymetlere ilişkin gelir ve satış bedellerinin transferine, yurt dışından ve yurt içinden döviz kredisi kullanımlarına ilişkin bankalar ve finansal kuruluşlarca takip edilecek usul ve esasları düzenlemektir.

  • 04.09.2020 tarih ve 495108 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığının yazısı ile değişiklik ilgili genelgenin “Döviz gelirlerinin beyanı” başlıklı 16 ıncı maddesinde yapılmış ve maddeye; (7) sıra numaralı alt bent eklenmiştir. Eklenen bent ile, döviz gelirlerinin beyanında içinde bulunulan mali yıla ait döviz gelirleri hesaplamaya dahil edilebilecektir.

 

Genelgeye eklenen bent aşağıda yer almaktadır:

 

Döviz gelirlerinin beyanı

MADDE 16- …

(7) Firma tarafından yazılı olarak talep edilmesi ve birinci fıkraya uygun olacak şekilde
bankalara ve finansal kuruluşlara belgelenmesi halinde içinde bulunulan mali yıla ait döviz
gelirleri, döviz geliri hesaplamasına dahil edilebilir.
Bu durumda eski döviz geliri beyanlarının
üçüncü mali yıla ait olan bölümü dikkate alınmaz.

 

  • Ayrıca genelgeye 26.08.2020 tarih ve 470196 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığının yazısı ile “Kredi bakiyesinin hesaplanması” başlıklı “16/A” madde eklenmiştir.

 

Genelgeye eklenen madde aşağıda yer almaktadır:

 

Kredi bakiyesinin hesaplanması

MADDE 16/A- …

(1) Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt içinden veya yurt dışından mevzuata aykırı bir şekilde kullanıldığı tespit edilen döviz kredilerine ilişkin tutarlar, krediyi kullanan Türkiye’de yerleşik kişinin kredi bakiyesi hesaplamasına dâhil edilir. Ancak aykırı kullanıma ilişkin tutarın eklenmesi ile kredi bakiyesinin 15 milyon ABD dolarını aşması durumunda, aykırı kullanımdan kaynaklanan tutarın aşıma neden olan kısmı kredi bakiyesi hesaplamasında dikkate alınmaz.

 

(2) Geçici 1 inci madde kapsamında yapılacak kredi bakiyesi hesaplamalarında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.

 

TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesinin son hali sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.