Sirküler

Sermaye Şirketlerine Ait Kârların Dağıtım Sınırlamasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Tebliğ Yayımlandı.

Sirküler

05/09

18.05.2020

Konu:

* Sermaye Şirketlerine Ait Kârların Dağıtım Sınırlamasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Tebliğ Yayımlandı.

 

Bilindiği üzere 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) Geçici 13’üncü madde eklenmiş ve eklenen madde ile sermaye şirketlerinde (Anonim Şirket, Limited Şirket, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket) kâr dağıtımına sınırlama getirilmişti.

Getirilen sınırlamaya ile, sermaye şirketlerinin 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârlarının yalnızca %25’ine kadarını dağıtıma konu edebilecek ve yine bu tarihe kadar dönem kârının haricinde geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek ve genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecekti.

İlgili Kanun düzenlemesinin açıklamalarına yer verdiğimiz sirkülerimiz 20.04.2020 tarih ve 04/19 no ile müşavirliğimiz tarafından yayımlanmıştı.

Bu defa Ticaret Bakanlığı tarafından 17.05.2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de Türk Ticaret Kanunu’na eklenen “Geçici 13” üncü maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları içeren Tebliğ yayımlanmıştır.

İş bu sirkülerimizde Tebliğ düzenlemesinde yer alan hususların özetine yer verilmiştir.

  • Sermaye şirketlerinde (A.Ş., Ltd. Şti., Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler) 17.04.2020 tarihinden 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25’ine kadarının nakden dağıtıma karar verilebilecektir.
  • Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler herhangi bir oran sınırlaması olmaksızın dağıtıma konu edilemeyecektir. Serbest yedek akçe; kanuni yedek akçelerin (TTK md.519,520), sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmı ile kanun ve sözleşme gereği ayrılanlar dışında genel kurulca ayrılmasına karar verilen yedek akçelerdir.
  • Dönem kârının, geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçelerin sermayeye ilave edilmesiyle gerçekleştirilecek iç kaynak sermaye artışında kısıtlama söz konusu değildir.
  • Sermaye şirketlerinde genel kurul tarafından 30.09.2020 tarihine kadar yönetim organına kâr payı avansı dağıtım yetkisi verilemeyecektir. Bu yetki verilmişse de avans ödemeleri 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir.
  • 17.04.2020 tarihinden önce genel kurul tarafından kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, %25 sınırını aşan kısma ilişkin ödemeler 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir.
  • 2019 hesap döneminde zarar elde edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler de 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir.
  • Ertelenen ödemeler için pay sahipleri lehine faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.
  • Kâr payı dağıtımına ilişkin istisna uygulanacak şirketler;

- 120.000 TL ve altında kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler (Kısa çalışma ödeneğinden ve/veya nakdi ücret desteğinden yararlananları istihdam eden şirketler ile 4749 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesi ve ilgili Kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç),

- Pay sahiplerince, dağıtıma karar verilen kâr payının yarsından fazlasının, Kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartı ile kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

-  Pay sahiplerince, dağıtıma karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30.09.2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartı ile kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler. Pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin kâr payı ödemeleri ise 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir. 

Kâr payı dağıtımında istisna uygulamasından yararlanacak şirketlerin, bu dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi için Ticaret Bakanlığı’ndan uygun görüş alınması zorunlu alıp ayrıca bu kapsamda yapılacak başvurularda genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği, şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ile kar veya zarar tablosuna ek olarak Tebliğ’in 6 ıncı maddesinin 1 fıkrasının (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan tevsik edici belgelerin İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne sunulması zorunludur.

  • Kâr payının hesaplamasında, finansal tablolarını KGK düzenlemelerine göre sunmak zorunda olanların bu kapsamda hazırladıkları, bu zorunluluk dışında olanların ise Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırladıkları, finansal tablolar esas alınacaktır.
  • Dağıtılmasına öngörülen kâr payı tutarı, Vergi Usul Kanunu hükümleri göre tutulan defterlerde yer alan tutarı aşamayacaktır. 

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.