Sirküler

Telif Hakkı Kazancı İstisnasına İlişkin Düzenlemeler (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:311).

Sirküler

05/16

28.05.2020

Konu :

* Telif Hakkı Kazancı İstisnasına İlişkin Düzenlemeler (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:311).

 

27.05.2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:311) ile 7194 sayılı Kanunun Gelir Vergisi Kanunu’nda yaptığı değişikliklerin usul ve esasları düzenlenmiştir. Ayrıca söz konusu Tebliğ’de Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili bazı hususların açıklanmasına da yer verilmiştir.

İş bu sirkülerimizde Tebliğ düzenlemelerinden, Gelir Vergisi Kanunu’nun 18 inci maddesinde yer alan telif hakkı kazanç istisnasına ilişkin özet açıklamalara yer verilmiştir.

Sirkülerimizin konusu oluşturan düzenlemeler Tebliğin 2 ile 6 ıncı maddelerinde arasında yer almaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 18 inci maddesinde, serbest meslek faaliyeti kapsamında telif hakkı ve ihtira beratlarından elde edilen hasılatın madde de yer alan şartları taşıyan mükellefler (serbest meslek erbabı) tarafından ve yine madde de yer alan şartların sağlanması kaydıyla Gelir Vergisi’nden istisna edileceği belirtilmiştir. Söz konusu kişiler bu nitelikteki istisna faaliyetleri kapsamında elde ettikleri hasılatları için Gelir Vergisi Beyannamesi vermemektedir.

Kanunda yapılan düzenleme ile bu mükelleflerden anılan madde kapsamında faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kazançları toplamı yeni Gelir Vergisi Tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarını aşanların (2020 yılı için 600.000 TL) bu istisnadan faydalanamayacağını ilişkin maddeye hüküm ilave edilmişti. Yeniden düzenlenen istisna maddesi aşağıda yer alan şekilde özetlemek mümkündür:

1. Serbest meslek kazanç istisnasından yararlanabilmek için maddede belirtilen eserlerden kayıt ve tescili zorunlu olanların kayıt ve tescil ettirilmesi şart olup, diğer eserlerde kayıt ve tescil şartı aranmayacaktır.

2. 2020 yılı için 600.000,00 TL aşmayan kazançlar gelir vergisinden istisna olup bu kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecektir. Bu kazançlar üzerinden tevkif suretiyle ödenen vergiler (%17) nihai vergi olacaktır.

 

İlgili tutarın aşılıp aşılmadığı takvim yılının sonu itibarıyla belirlenecek ve GVK’ nın 18 inci madde kapsamında elde edilen kazançlar toplamının söz konusu tutarı aşması halinde, elde edilen kazançların tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir.

 

İstisnadan faydalanılıp faydalanılamayacağı yıl sonu itibarıyla belirleneceğinden, istisnadan faydalanamayan mükelleflerin geçici vergi beyannamesi verme yükümlülükleri olmayacaktır.

3. İlgili takvim yılında kazanç fazlalığı sebebiyle istisnadan yararlanılamaması sonraki yıllarda istisnadan yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

4. Mesleki kazancın tespitinde, ilgili kanun maddelerinin indirilmesine izin verdiği giderler ve indirimler belgelendirilmesi şartı ile dikkate alınacaktır.

5. İstisna tutarının üzerinde kazanç elde edilmesi sebebiyle yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin verilecek olması, bu kazanç üzerinden stopaj yoluyla vergilemeyi etkilemeyecektir. Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden ilgili Kanunun 94 üncü maddesine göre yıl içinde kesilen vergiler mahsup edilebilecektir.

6. Serbest meslek kazanç istisnasından yararlanan mükellefler ile bu istisnadan yararlanamayacak olan mükelleflerin ücret, kira gibi ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

7. Gelir Vergisi Kanunu’nun 18 inci maddesi kapsamında faaliyetlerde bulunan ve eserlerini kısmen veya tamamen aynı Kanunun 94 üncü maddesinde belirtilenler dışındakilere teslim eden veya bu türden faaliyetlerin yanı sıra başkaca faaliyetleri nedeniyle serbest meslek kazancı bulunan mükelleflerin; defter tasdik ettirme (defter-beyan sistemine kaydolma) ve tutma ile belge düzenleme zorunlulukları bulunmaktadır. Arızi olarak 18 inci maddesi kapsamında faaliyetleri yapanların ise bahsi geçen zorunlulukları bulunmamaktadır.

Eserlerin sadece GVK’ nun 94 üncü maddesinde belirtilen kişi ve kurumlara teslim eden serbest meslek erbabından isteyenlerin; yıl içindeki kazançlarının toplamının aynı Kanunun 103 üncü maddesinin dördüncü gelir diliminde yer alan (2020 yılı için 600.000,00 TL) tutarı aşıp aşmadığına bakılmaksızın, defter tasdik ettirme (defter-beyan sistemine kaydolma) ve belge düzenleme zorunlulukları kaldırılmıştır.

8. GVK’ nın 18 inci maddesi kapsamında faaliyette bulunan ve serbest meslek makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunmayanlardan alınan eserlere ilişkin yapılan ödemelerin gider pusulası imzalatılmak suretiyle tevsik edilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğin tamamına 05/14 sayılı sirkülerimizde yer verdiğimizden ilgili Tebliğ bu sirkülerimiz ekine taşınmamıştır.

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.