Sirküler

Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Raporlama ve Belgelendirme Yükümlülüklerini İçeren Karar Yayımlandı.

Sirküler

02/13

26.02.2020

Konu:

*Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Raporlama ve Belgelendirme Yükümlülüklerini İçeren Karar Yayımlandı.

 

05.02.2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’ de “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” yayımlanmıştır.

Yayımlanan Karar sonucunda başta transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğü olmak üzere “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı" hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usullerde bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

Yapılan değişikliklerin özetine iş bu sirkülerimizde yer verilmiştir:

  1.  Karar sonrasında Transfer Fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüğünde değişikliğe gidilmiş ve belgelendirme yükümlülükleri Türkiye’nin taraf olduğu OECD düzenlemelerine uyumlu hale getirilmiştir.

 

Bu kapsamda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirmesine ilişkin olarak;

  • Genel Rapor
  • Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu
  • Ülke Bazlı Rapor

olmak üzere 3 raporun hazırlanması gerekecektir. Bu raporlardan Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu mevcut uygulamada da hazırlaması gereken bir rapordur.

 

  1. Genel Rapor: Çok uluslu işletmeler grubuna (Farklı ülkelerde mukim olan iki veya daha fazla işletmenin dahil olduğu grup) bağlı ve bir önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançodaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satışlar tutarının her ikisi de 500 milyon TL ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından hazırlanacaktır.

 

Hazırlanacak ilk genel rapor 2019 hesap dönemini kapsayacak olup bu raporun 2020 yılı hesap döneminin sonuna kadar hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda idare veya vergi incelemesine yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur.

 

 Genel rapor beş ana kategoriden oluşmakta olup raporda bu başlıklarda yer alan bilgilere yer verilecektir:

- Çok uluslu işletmeler grubunun organizasyon yapısı,

- İşletme faaliyetlerinin tanımı,

- Sahip olunan gayrimaddi haklar,

- Grup içi finansal işlemler,

- Finansal ve vergisel durum

 

    b)Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu:

Söz konusu raporu hazırlayacak olanlar:

- Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerden bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yurt içi ve yurt dışı işlemleri gerçekleştirenler,

- Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerden bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yurt içi işlemleri gerçekleştirenler,

- Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinden bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yurt dışı işlemleri gerçekleştirenler,

- Tüm Kurumlar Vergisi mükelleflerinden yurt dışı şubeleri ve serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle işlem gerçekleştirenler

Bahsi geçen raporun kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda idareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur.

Yıllık transfer fiyatlandırması raporunu hazırlayacak olanlar ile bu raporun ibraz süresine ilişkin açıklamalar daha önce yayımlanan “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)” inde yer verilmiştir.

Yıllık Transfer Fiyatlandırmasında Raporunda yer alması gereken bilgi ve belgeler ana hatları itibariyle aşağıda sunulmuştur:

- Mükelleflerin faaliyet tanımları, ortaklık ve organizasyon yapıları, faaliyet gösterdikleri sektör bilgileri, ilişkili kişi tanımları 

- İlişkili kişilerle gerçekleştirilen işlemleri, üstlenilen riskleri ve kullanılan varlıkları içeren tüm bilgiler

- İşlem konusu yıla ilişkin ürün fiyat listelerine ilişkin genel bilgi

- İşlem konusu yıla ilişkin üretim maliyetine ilişkin genel bilgi

- İlişkili ve ilişkisiz kişilerle yapılan işlem kategorisi ile bu işlemlerin ülke bazında tutarı

- İlişkili kişilerle yapılan tüm sözleşme örnekleri

- İlişkili kişilere ait özet mali tablolar

- İlişkili kişiler arasındaki işlemlere uygulanan şirket içi/grubun fiyatlandırma politikası

- İlişkili kişiler tarafından farklı muhasebe standartları ve yöntemleri kullanılıyor ise bunlara ilişin bilgiler

- Gayrimaddi varlıkların mülkiyetine ve alınan veya ödenen gayrimaddi hak bedellerine ilişkin bilgi

- Kullanılan transfer fiyatlandırması yönteminin seçilme nedeni ve uygulamasına ilişkin bilgi ve belgeler

- Emsaline uygun fiyat ya da kâr marjının saptanmasında kullanılan hesaplamalar ve yapılan varsayımlara ilişkin ayrıntılı bilgiler

- Belli bir emsal fiyat aralığı tespit edilmişse, bu aralığın tespitinde kullanılan yöntem

- Emsal fiyatın tespitinde gerekli diğer belgeler

- Emsal fiyatın tespitinde çok yıllı analiz yapılmışsa bunun sebeplerine ilişkin bilgi

- Mevcut tek taraflı, iki veya çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmasının birer örneği

- Transfer fiyatlandırması yönteminin uygulanmasında kullanılan finansal bilgiler

 

    c)Ülke Bazlı Raporlama:

Raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup[1] geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun[2] Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi[3] raporlanan hesap dönemini izleyen hesap dönemi sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlayacak ve elektronik ortamda idareye sunacaktır.

İlk ülke bazlı rapor 2019 hesap dönemi için, 31.12.2020 tarihine kadar idareye sunulacaktır. Hazırlanacak rapor diğer raporlardan farklı olarak idare tarafından istenmesi beklenmeksizin sunulacaktır.

Nihai ana işletmesi Türkiye’de mukim olan çok uluslu işletmeler grubunda, ülke bazlı raporu idareye nihai ana işleteme sunacaktır. Bu durumda nihai ana işletme çok uluslu şirketler grubu adına ülke bazlı raporu, raporlayan işletme olacaktır.

Ancak vekil işletmenin veya çok uluslu şirketler gurubunun Türkiye’de mukim işletmelerinden birinin (nihai ana şirket olmasa bile) de raporlayan işletme olduğu durumlar mevcuttur. Bu durumlar kararda yer almakta olup özet olarak; nihai ana işletmenin bulunduğu ülkede ülke bazlı raporlamaya ilişkin zorunluluğun bulunmadığı veya rapor bilgilerinin paylaşımına ilişkin yetkili makam anlaşmalarının olmadığı hallerdir.  

Kapsama giren çok uluslu işletmeler gurubu üyeleri; nihai ana işletme veya vekil işletme olup olmadıklarını ve grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı ile hesap dönemi hakkında bilgileri 2019 hesap dönemini kapsayan rapor ile ilgili olarak, 2020 Ağustos ayının sonuna kadar idareye bildirmeleri gerekmektedir. Takip eden yıllarda ise bu bilgiler Haziran ayı sonuna kadar idareye sunulacaktır.

Buna göre; Türkiye’ de mukim çok uluslu işletmeler gurubu üyesi şirketlerin, nihai ana işletmelerinin Türkiye’de olmaması ancak grubun ülke bazlı raporlama kapsama girmeleri durumunda, söz konusu raporun grup adına hangi işletme tarafından verileceğinin yine Türkiye’de mukim şirketler tarafından 2020 Ağustos ayının sonuna kadar idareye bildirilmesi gerekmektedir.

Konsolide finansal tabloların Avro dışında başka bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde 750 milyon Avro ve üzerinde olan tutarın hesaplanmasında raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin TCMB tarafından belirlenen döviz alış kurlarının ortalaması esas alınacaktır.

Ülke bazlı rapor bilgileri Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı olarak diğer ülke vergi idareleri ile paylaşılabilecektir.

 

Ülke Bazlı Raporda yer alması gereken bilgi ve belgeler ana hatları itibariyle aşağıda sunulmuştur:

 

[1] Grup: Ortaklık ya da kontrol ilişkisi aracılığıyla bağlı olan ve yürürlükteki muhasebe ve finansal raporlama standartları uyarınca, konsolide finansal tablolar hazırlaması gereken ya da gruptaki herhangi bir işletmenin hisseleri borsada işlem görse idi, konsolide finansal tablolar hazırlaması gerekecek olan işletmelerin tümünü ifade eder.

[1] Çok Uluslu İşletmeler Grubu: Farklı ülkelerde mukim olan iki veya daha fazla işletmenin dahil olduğu grubu veya bir işletmenin başka bir ülkede mukim iş yeri veya daimi temsilcisi aracılığıyla faaliyette bulunmasından dolayı vergiye tabi olması nedeniyle oluşan grubu ifade eder.

[1] Nihai Ana İşletme: Çok uluslu işletmeler grubunun, işletmenin mukim olduğu ülkede uygulanan muhasebe ve finansal raporlama standartları uyarınca, konsolide finansal tablolar hazırlaması gereken ya da hisseleri, mukim olduğu ülkede borsada işlem görse idi, konsolide finansal tablolar hazırlaması gerekecek olan hakim işletmesini ifade eder.

 

 - Çok uluslu işletmeler grubunun faaliyet gösterdiği her bir ülke ile ilgili gelir, vergi öncesi kâr/zarar, ödenen gelir/kurumlar vergisi, tahakkuk eden gelir/kurumlar vergisi, sermaye, geçmiş yıl kârları, çalışan sayısı ile nakit ve nakit benzerleri dışında maddi varlıklar

- Çok uluslu işletmeler grubunun, ülke bazında, ilgili ülkede mukim her bir işletmenin adı/unvanı, işletmenin kurulduğu ülke vergisel açıdan mukim olduğu ülkeden farklı ise bu ülkenin adı ve her bir işletmenin ana faaliyetleri 

Ayrıca kara da yer alan hüküm uyarınca idareye 750 milyon Avro tutarını revize etme, madde de yer alan süreleri altı aya kadar uzatma, vekil işletme veya nihai ana işletme adına Türkiye’de raporlama yükümlülüklerini erteleme ve ilk raporlama dönemini 2019 yerine 2020 hesap dönemi ve 01 Ocak 2020’den sonra başlayan hesap dönemi olarak belirleme yetkisi verilmiştir.  

 

2. Mükellef ile idare arasında yapılan peşin fiyatlandırma anlaşmasına göre belirlenen yöntem üç yılı aşmamak üzere kesinlik taşınmaktaydı. İlgili Karar’da yapılan değişiklik ile bu süre 5 yıla çıkarılmıştır. Böylece peşin fiyatlandırma anlaşmasının süresi en fazla 5 yıl olmuştur. Ayrıca mükellef tarafından mevcut peşin fiyatlandırma anlaşmasının yenilenmesi talebinden bulunulabilmesi için anlaşma süresinin bitiminden en az 9 ay önce idare başvuru şartı 6 aya indirilmiştir.

 

 

Söz konusu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.