Sirküler

Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Raporlama ve Belgelendirme Yükümlülüklerini İçeren Tebliğ Yayımlandı.

Sirküler

09/02

03.09.2020

Konu:

*Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Raporlama ve Belgelendirme Yükümlülüklerini İçeren Tebliğ Yayımlandı.

 

25.02.2020 tarih ve 31050 sayılı Resmî Gazete’ de “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” yayımlanmış ve yayımlanan Karar sonucunda başta transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğü olmak üzere “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı" hükümlerinin uygulanmasına ve belgelendirilmesine ilişkin usullerde bazı değişiklikler yapılmıştı.

Bu defa 01.09.2020 tarih ve 31231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)” ile Cumhurbaşkanı Kararı sonrasında ikincil mevzuatta düzenleme yapılmış, uygulama ve yeni belgelendirme yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

İş bu sirkülerimizde Tebliğ ile getirilen düzenlemelerden Transfer Fiyatlandırmasına kapsamında “Belgelendirme” yükümlülüklerinin özetine yer verilecektir. Tebliğ’in diğer düzenlemeleri ise müşavirliğimiz tarafından yayımlanacak ayrı bir sirküler ile sizlerle paylaşılacaktır.

  1. Transfer Fiyatlandırması Kapsamında Hazırlanması Gereken Raporlar:

Vergi matrahının dolaylı yollardan aşındırılması, şirket karının gizlenmesi ve haksız vergi rekabeti yaratılmasının önüne geçmek amacıyla dünya uygulamasına paralel bir düzenleme ile Transfer Fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüğünde değişikliğe gidilmiş ve belgelendirme yükümlülükleri Türkiye’nin taraf olduğu OECD düzenlemelerine uyumlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirmesi yeni hali ile;

  • Genel Rapor,
  • Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu,
  • Ülke Bazlı Rapor,
  • Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form’dan oluşmaktadır.

Belgelendirme yükümlülüğü kapsamında; “Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu” ve “Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form” mevcut uygulamada da hazırlanmakta olan bilgi ve belgeler arasında yer almaktaydı.

  • açıklamalarda bulunacağımız raporların ilgili bölümlerinde belirtilen süre ve formatta hazırlanarak idareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi gerekmektedir. Raporların ve belgelerin Türkçe’den başka bir dilde hazırlanmış olması halinde, bunların Türkçe çevirilerinin ibrazı zorunluluk arz etmektedir.

 

2. Transfer Fiyatlandırmasında Yeni Belgelendirme Yükümlülükleri:

 Genel Rapor: Çok uluslu işletmeler grubuna (Farklı ülkelerde mukim olan iki veya daha fazla işletmenin dahil olduğu grup) bağlı ve bir önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançodaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satışlar tutarının her ikisi de 500 milyon TL ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından hazırlanacaktır.

Genel raporun, çok uluslu işletmeler grubuna bağlı kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, ilgili hesap dönemini takip eden hesap döneminin sonuna kadar hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda, İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi gerekmektedir. Eğer yurt dışında bulunan bir grup işletmesi tarafından grup adına hazırlanmış bir genel rapor mevcut ise bu raporda istenmesi durumunda İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara Türkçe çevirisi ile ibraz edebilecektir.

Hazırlanacak ilk genel rapor 2019 hesap dönemini kapsayacak olup bu raporun 2020 yılı hesap döneminin sonuna kadar hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda idare veya vergi incelemesine yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur.

Genel rapor beş ana kategoriden oluşmakta olup raporda bu başlıklarda yer alan bilgilere yer verilecektir:

- Çok uluslu işletmeler grubunun hukuki ve ortaklık yapısı ile faal işletmelerin coğrafi konumlarını gösteren bilgiler şeması,

- Grubun işletme faaliyetlerinin tanımı,

- Grubun sahip olduğu gayrimaddi haklar,

- Grup içi finansal işlemler,

- Grubun Finansal ve vergisel durum

  1. Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu:

Öncelikle belirtmek isteriz ki yıllık transfer fiyatlandırması raporuna ilişkin düzenlemelere daha önce yayımlanan “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)” inde yer almakta olup, ayrıca bu rapor vergi inlemelerinde ibrazı istenen bilgi ve belgeler arasında yer almaktadır.

 

Aşağıda yer alan işlemleri yapan mükellefler söz konusu raporu hazırlayacaklardır:

- Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerden bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemler,

- Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinden bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yurt dışı işlemler,

- Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerden bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yurt içi işlemler,

- Tüm Kurumlar Vergisi mükelleflerinden yurt dışı şubeleri ve serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle (serbest bölge şubeleri dahil) yaptığı işlemler

Bahsi geçen raporun kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda idareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur.

Son yayımlanan değişiklik tebliği ile, ilgili raporda yer alması gereken bilgi ve belgeleri son derece detaylandırılmıştır.

 

  1. Ülke Bazlı Raporlama:

Raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin (ilk yıl için;2018 yılı) konsolide finansal tablolarına[1] göre toplam konsolide grup[2] geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun[3] Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi[4] veya vekil işletmesi[5] raporlanan hesap dönemini izleyen hesap dönemi sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlayacak ve elektronik ortamda idareye sunacaktır.

İlk ülke bazlı rapor 2019 hesap dönemi için, 31.12.2020 tarihine kadar idareye sunulacaktır. Hazırlanacak rapor diğer raporlardan farklı olarak idare tarafından istenmesi beklenmeksizin sunulacaktır.

Konsolide finansal tabloların Avro dışında başka bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde 750 milyon Avro ve üzerinde olan tutarın hesaplanmasında raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin TCMB tarafından belirlenen döviz alış kurlarının ortalaması esas alınacaktır.

Nihai ana işletmesi Türkiye’de mukim olan çok uluslu işletmeler grubunda, ülke bazlı raporu idareye nihai ana işleteme sunacaktır. Bu durumda nihai ana işletme çok uluslu şirketler grubu adına ülke bazlı raporu, raporlayan işletme olacaktır.

Ancak nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin Türkiye’de bulunmamasına rağmen söz konusu tutarsal eşiğin sağlanması koşuluyla Türkiye’deki mukim işletmenin ülke bazlı raporu idareye sunacağı durumlar Tebliğ’de açıklanmıştır.

 

Bu durumlar;

1. Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülkede, ülke bazlı raporlamaya ilişkin zorunluluğun bulunmaması,

2. Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülkede ülke bazlı raporlamaya ilişkin zorunluluk bulunması ve İdare ile nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülke idaresi arasında uluslararası bir anlaşmanın olması ancak ülke bazlı rapor bilgilerinin paylaşımına ilişkin yürürlükte olan bir yetkili makam anlaşmasının bulunmaması,

3. Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülkede ülke bazlı raporlamaya ilişkin zorunluluk bulunması, İdare ile nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülke idaresi arasında uluslararası bir anlaşmanın ve ayrıca ülke bazlı raporların değişimine ilişkin yetkili makam anlaşmasının olması, ancak bilgi paylaşımında sistemik bir hata olması.(örneğin; diğer ülke idaresinin ülke bazlı raporun otomatik değişiminin askıya alması veya raporun idareye sunulmaması)

Kapsama giren çok uluslu işletmeler grubu üyeleri tarafından; nihai ana işletme veya vekil işletme olup olmadıkları ve grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı ile

 

[1] Konsolide Finansal Tablo: Çok uluslu işletmeler grubunun TMS/TFRS, BOBİ FRS, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile benzeri standartlar uyarınca hazırlanmış finansal tablolarını ifade etmektedir.

[1] Grup: Ortaklık ya da kontrol ilişkisi aracılığıyla bağlı olan ve yürürlükteki muhasebe ve finansal raporlama standartları uyarınca, konsolide finansal tablolar hazırlaması gereken ya da gruptaki herhangi bir işletmenin hisseleri borsada işlem görse idi, konsolide finansal tablolar hazırlaması gerekecek olan işletmelerin tümünü ifade eder.

[1] Çok Uluslu İşletmeler Grubu: Farklı ülkelerde mukim olan iki veya daha fazla işletmenin dahil olduğu grubu veya bir işletmenin başka bir ülkede mukim iş yeri veya daimî temsilcisi aracılığıyla faaliyette bulunmasından dolayı vergiye tabi olması nedeniyle oluşan grubu ifade eder.

[1] Nihai Ana İşletme: Çok uluslu işletmeler grubunun, işletmenin mukim olduğu ülkede uygulanan muhasebe ve finansal raporlama standartları uyarınca, konsolide finansal tablolar hazırlaması gereken ya da hisseleri, mukim olduğu ülkede borsada işlem görse idi, konsolide finansal tablolar hazırlaması gerekecek olan hâkim işletmesini ifade eder.

[1] Vekil İşletme: Çok uluslu işletmeler grubu tarafından nihai ana işletmeye yegâne vekil olarak tayin edilmiş ve ülke bazlı raporu çok uluslu işletmeler grubu adına sunacak olan işletmeyi ifade eder.

 

hesap dönemi hakkındaki bilgiler, her yıl, raporlanacak hesap dönemini takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar sirkülerimizde paylaşılan Tebliğ eki “Ek-5”’teki içeriğe ve İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun   şekilde“ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu” doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden     verilecektir.

Söz konusu bildirim formu 2019 hesap dönemine ve 01.01.2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine münhasır olmak üzere, 30.10.2020 günü saat 23:59’a kadar sirkülerimizde paylaşılan Tebliğ eki “Ek-5”’teki içeriğe ve İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilecektir.

Raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları, bu tarihler itibarıyla henüz oluşturulmamış çok uluslu işletmeler grubu, bu durumu İdareye bildirerek ek süre için başvuruda bulunabilir.

Kapsama giren mükelleflerin bağlı bulunduğu vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları gerekmektedir. Kâğıt ortamında (elden veya posta ile) bildirim formu kabul edilmeyecektir. Bildirim formunun elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için sistem üzerinden onaylama işleminin yapılması şarttır.

 

Örnek 1: Nihai ana işletme olarak Türkiye’de mukim (ABC) A.Ş.’nin 2018 hesap dönemi konsolide grup geliri 800 milyon Avro’dur. (Türkiye’de ülke bazlı raporlama için belirlenen had 750 milyon Avro’dur.) Buna göre, (ABC) A.Ş.’nin 2019 hesap dönemine ilişkin ülke bazlı raporlama yapması gerekmektedir. Bu durumda, (ABC) A.Ş. 2018 hesap dönemi konsolide grup gelirini dikkate alarak söz konusu bildirim formunu elektronik ortamda İdareye gönderecektir.

Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin Türkiye’de bulunmadığı ve nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin bulunduğu ülkede ülke bazlı raporlamaya ilişkin eşiğin yerel para birimi cinsinden belirlendiği durumlarda, yukarıdaki haddin hesaplanmasında, 750 milyon Avro karşılığı yerel para birimi eşiği dikkate alınır.

Örnek 2:

Nihai ana işletmesi Almanya’da mukim (DEF) A.Ş. 2012 yılı itibarıyla Türkiye’de faaliyet göstermektedir. 2018 hesap döneminde (DEF) A.Ş.’nin bağlı bulunduğu çok uluslu işletme grubunun konsolide grup geliri 740 milyon Avro’dur. (Almanya’da ülke bazlı raporlama için belirlenen had 750 milyon Avro’dur.) Bu durumda, (DEF) A.Ş.’nin 2020 yılı içinde İdareye bildirimde bulunmasına gerek bulunmamaktadır.

Ülke bazlı rapor; 3 tablodan oluşmakta olup sirkülerimizde paylaşılan Tebliğ eki, “Ek-6” bölümünde yer almaktadır.

Ülke bazlı rapora ilişkin olarak sirkülerimizde paylaşılan Tebliğ eki, “Ek-6” daki içeriğe uygun şekilde düzenlenen tablolar, elektronik ortamda xml formatında gönderilecek olup gönderim için Başkanlığın www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan BTRANS uygulaması kullanılacaktır.

Mükelleflerin, BTRANS ile veri gönderebilmeleri için öncelikle kullanıcı kodu, şifre ve parola almaları gerekmektedir. Bunun için Başkanlığın Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığına ıslak imzalı bir dilekçe gönderilerek kullanıcı kodu, şifre ve parola talep edilecektir.

Ülke bazlı rapor bilgileri Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı olarak diğer ülke vergi idareleri ile paylaşılabilecektir.

Ek-5 “ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu” ve Ek-6 “ülke bazlı rapor”, mükellefler tarafından bizzat gönderilebileceği gibi ilgili dönemde, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan serbest muhasebeci mali müşavir veya gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi tasdik sözleşmesi (tam tasdik sözleşmesi) bulunan yeminli mali müşavirleri aracılığıyla da gönderilebilecektir.

 

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.