Sirküler

Ülke Bazlı Rapor Bildirim Yükümlülüğü Hakkında

Sirküler

08/11

28.08.2020

Konu:

*Ülke Bazlı Rapor Bildirim Yükümlülüğü Hakkında

 

05.02.2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” sonrasında Transfer Fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüğünde değişikliğe gidilmiş ve belgelendirme yükümlülükleri Türkiye’nin taraf olduğu OECD düzenlemelerine uyumlu hale getirilmişti.

Bu kapsamda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirmesine ilişkin olarak;

  • Genel Rapor
  • Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu
  • Ülke Bazlı Rapor

olmak üzere 3 raporun hazırlanması gerekecektir.

(Yapılan değişikliklerin özetine yer verdiğimiz sirkülerimiz müşavirliğimiz tarafından 26.02.2020 tarih ve 02/13 no ile yayımlanmıştı.)

Söz konusu raporlardan ülke bazlı raporlama; raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup[1] geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun[2] Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi[3] raporlanan hesap dönemini izleyen hesap dönemi sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlayacak ve elektronik ortamda idareye sunacaktır.

İlk ülke bazlı rapor 2019 hesap dönemi için, 31.12.2020 tarihine kadar idareye sunulacaktır.

Nihai ana işletmesi Türkiye’de mukim olan çok uluslu işletmeler grubunda, ülke bazlı raporu idareye nihai ana işleteme sunacaktır. Bu durumda nihai ana işletme çok uluslu şirketler grubu adına ülke bazlı raporu, raporlayan işletme olacaktır.

Ancak vekil işletmenin veya çok uluslu şirketler gurubunun Türkiye’de mukim işletmelerinden birinin (nihai ana şirket olmasa bile) de raporlayan işletme olduğu durumlar mevcuttur. Bu durumlar kararda yer almakta olup özet olarak; nihai ana işletmenin bulunduğu ülkede ülke bazlı raporlamaya ilişkin zorunluluğun bulunmadığı veya rapor bilgilerinin paylaşımına ilişkin yetkili makam anlaşmalarının olmadığı hallerdir.  

[1] Grup: Ortaklık ya da kontrol ilişkisi aracılığıyla bağlı olan ve yürürlükteki muhasebe ve finansal raporlama standartları uyarınca, konsolide finansal tablolar hazırlaması gereken ya da gruptaki herhangi bir işletmenin hisseleri borsada işlem görse idi, konsolide finansal tablolar hazırlaması gerekecek olan işletmelerin tümünü ifade eder.

[2] Çok Uluslu İşletmeler Grubu: Farklı ülkelerde mukim olan iki veya daha fazla işletmenin dahil olduğu grubu veya bir işletmenin başka bir ülkede mukim iş yeri veya daimi temsilcisi aracılığıyla faaliyette bulunmasından dolayı vergiye tabi olması nedeniyle oluşan grubu ifade eder.

[3] Nihai Ana İşletme: Çok uluslu işletmeler grubunun, işletmenin mukim olduğu ülkede uygulanan muhasebe ve finansal raporlama standartları uyarınca, konsolide finansal tablolar hazırlaması gereken ya da hisseleri, mukim olduğu ülkede borsada işlem görse idi, konsolide finansal tablolar hazırlaması gerekecek olan hakim işletmesini ifade eder.

Kapsama giren çok uluslu işletmeler gurubu üyeleri; nihai ana işletme veya vekil işletme olup olmadıklarını ve grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı ile hesap dönemi hakkında bilgileri 2019 hesap dönemini kapsayan rapor ile ilgili olarak, 2020 Ağustos ayının sonuna kadar idareye bildirmeleri gerekmekteydi.

Ancak sirkülerimizin yayımı itibariyle 2020 Ağustos ayının sonuna kadar raporlamanın hangi işletme tarafından yapılacağına ilişkin bildirim yükümlülüğünün içeriğine yönelik ilişkin idari bir düzenleme yayımlanmamıştır. Bu sebeple bildirim yükümlülüğünün ileri bir tarihe ertelenmesi ihtimal dahildedir.

 

Konuya ilişkin gelişmeler müşavirliğimiz tarafından takip edilmekte olup idari düzenlemeler yayımı sonrasında sizlerle paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.