Sirküler

Vergi Davalarında Kanun Yolundan Vazgeçme Uygulamasının Usul ve Esaslarının Yer Aldığı VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

Sirküler

02/11

24.02.2020

Konu:

* Vergi Davalarında Kanun Yolundan Vazgeçme Uygulamasının Usul ve Esaslarının Yer Aldığı VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

 

Bilindiği üzere 07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmış ve bu kanun ile birçok vergi kanununda önemli değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişiklikler kapsamında Vergi Usul Kanunu’nun mülga 379 uncu maddesi yeniden düzenlenmiş ve “Kanun Yolundan Vazgeçme” müessesesi ilgili kanuna eklemişti. Eklenen Kanun maddesinin temel amacı;

yargı aşamasına taşınmış vergi uyuşmazlıklarının, yargılama sürecinin sonuçlanmasını beklemeksizin bu aşamada çözüme kavuşturulmasıdır. Kanun yolundan vazgeçilmesi durumunda yargı aşamasındaki ihtilaf mükellef tercihine bağlı olarak sonlandırılacaktır.   

Bu defa 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 517 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Kanun Yolundan Vazgeçme” müessesesine ilişkin açıklamalar yapılmış ve madde uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

 

Sirkülerimizde ilgili Tebliğ açıklamalarının özetine yer verilmiştir.

Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesinde verilen temyiz yolu açık kararlarda (Danıştay’ın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç);

- Kaldırılan vergi tutarının %60’ı,

- Tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile bu tutara ilişkin cezanın %75’i,

- Vergi aslı dava konusu yapılamayan vergi ziyaı cezanın kaldırılan kısmının %25’i, tasdik edilen tutarının %75’i,

-Vergi Usul Kanunun kaçakçılık suçlarına iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılan kısmının %25’i, tasdik edilen tutarının %75’i,

- Usulsüzlük ve Özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan kısmının %25’i, tasdik edilen tutarının %75’i,

mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvurma süresi içinde (30 gün) dava konusu yapılan vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin vergi/ceza ihbarnamesini düzenleyen vergi dairesine verilmesi şartıyla tahakkuk edecek ve dolayısıyla da söz konusu kamu alacakları ödenebilecek aşamaya gelecektir.

Vergi ve/veya cezaların tahakkuk tarihi vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarihtir. Bu şekilde tahakkuk eden vergiler 1 ay içinde ödenecektir.

Ayrıca bu şekilde tahakkuk eden vergi ve/veya cezaların %80 inin, gecikme faizi ile bu sürede tamamen ödenmesi durumunda vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim yapılacaktır. Ancak tasdik edilen tahakkuk eden vergi tutarına indirim yapılmayacaktır.

Kanun yolunda vazgeçildiği halde istinaf veya temyiz yoluna başvurulması durumunda ise bu başvurular incelenmeyecektir.

Kanun yolundan vazgeçilmesi durumunda söz konusu maddeye göre hesaplanacak vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen normal vade tarihinden itibaren, kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarihe kadar gecikme faizi hesaplanacaktır.

 

  • Kanun Yolundan Vazgeçme Kapsamındaki Kararların;

- Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan dava sonucu verilen karar olması,

- Vergi mahkemesince verilen karara karşı istinaf veya bölge idare mahkemesince verilen karara karşı temyiz yolunun açık olması,

- Kararın Danıştayın bozma kararı üzerine verilmemiş olması şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir.

İstinaf veya temyiz aşamasında bulunulan davalarda Kanun Yolundan Vazgeçilmesi halinde ödenecek tutarları gösteren örnek tablo aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Tabloda Yer Alan Tutarlar 100 TL Üzerinden Hesaplanmıştır.

Kanun Yolundan Vazgeçilmesi Müessesesinden Yararlanılması Halinde Ödenecek Tutarlar

Dava Kabul Kararı
Vergi Mahkemesi ya da Bölge İdare Mahkemesi Tarafından Kaldırılma Kararı Verilmesi Halinde

Dava Red Kararı
Vergi Mahkemesi ya da Bölge İdare Mahkemesi Tarafından Tasdik Edilmesi Kararı Verilmesi Halinde

Dava Konusu Yapılan Vergi ya da Cezalar

Ödeme

İndirimli Ödeme

Ödeme

İndirimli Ödeme

Vergi Aslı

60

48

100

100

Vergi Ziyaı Cezası

-

-

75

60

Usulsüzlük Cezası/Özel Usulsüzlük Cezası

25

20

75

60

Vergi Aslı Dava Konusu
Edilmeyen veya Kaçakçılığa İştirak
Nedeniyle Kesilen
Vergi Ziyaı Cezası

25

20

75

60

İstinaf ve temyiz yolundan vazgeçilen davaya ilişkin kararlarda hükmedilen yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve fer’ileri karşılıklı olarak talep edilemeyecek ve bu alacaklar için icra takibi yapılmayacaktır.

Söz konusu Tebliğ 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.