Sirküler

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan %5 Vergi İndirimine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapan Gelir Vergisi Tebliğ (Seri No:312) Yayımlandı.

Sirküler

05/19

29.05.2020

Konu :

* Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan %5 Vergi İndirimine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapan Gelir Vergisi Tebliğ (Seri No:312) Yayımlandı.

 

7194 sayılı Kanunla, ticari, zirai veya mesleki faaliyette bulunan mükellefler ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bazı mükellefler hariç) vergiye uyumlu oldukları ve belirlenen şartları sağladıkları sürece tanınan %5 vergi indirim müessesinde (GVK mükerrer md.121) değişiklik yapılmıştı.

Bahsi geçen değişiklikler 01.01.2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 07.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmişti.

 

27.05.2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312) ile daha önce yayımlanan 301 Seri No’lu Tebliğ GVK mükerrer 121.madde de yapılan değişiklikler ile uyumlu hale getirilmiştir.

 

Son düzenleme sonrasında vergiye uyumlu mükellef indiriminden faydalanabilmek için aşağıda yer alan şartların sağlanması gerekmektedir.

  1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması gerekmektedir.

Değişiklik öncesinde kanuni süresinde verilen beyannamelerin yine kanuni süresinde ödenmiş olması şarttı. Yapılan düzenleme ile beyannamelerin kanuni süresinde verilmiş olması ve ilgili yıla ait kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihe kadar da bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması indirimin uygulanması bakımından yeterli kabul edilmiştir.

Ayrıca söz konusu beyannameler madde hükmü ile belirlenmiş olup, bu beyannameler;

- Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri,

- Geçici vergi beyannameleri,

- Muhtasar, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri,

- Katma Değer Vergisi,

- Özel Tüketim Vergisi Beyannameleridir.

Örneğin; 2018 yılı ilgili ay KDV beyannamesini tahakkuk eden vergiyi süresinde ödemeyen bir mükellef, 2018 yılına ilişkin verilen Kurumlar Vergisi Beyannamesinde vergiye uyumlu mükellef indiriminden faydalanamamışken, söz konusu vergi borcunu 2019 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verildiği tarihe kadar ödemesi durumunda, kanunun aradığı diğer şartların da sağlanması şartıyla, 2019 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde %5 vergiye uyumlu mükellef indiriminden faydalanacaktır.

Bir diğer düzenleme de vergi borcunun iade alacağından mahsup edilmesi durumunda eksik iade sebebiyle ödenmeyen duruma gelen vergi borcuna ilişkin yapılmıştır.

Şöyle ki; Kanun kapsamında süresinde verilmesi gereken beyannamelere ait tahakkuk eden vergilere ilişkin ödemenin ilgili mevzuatı gereği istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması koşuluyla, vergi kanunları gereği doğan iade alacaklarından mahsuben yapılmış olması ve indirimden yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi hâlinde, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek istenilen tutarın %10'unu aşmaması durumunda vergiye uyumlu mükellef indiriminden faydalanılabilecektir.

2.İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması şarttır. Bu düzenlemede herhangi bir değişiklik olmamıştır.

3. Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şarttır.

Yapılan değişiklik ile gecikme zammı, gecikme faizi ve tecil faizi gibi fer’i alacaklarda vadesi geçmiş borç tutarının tespitinde dikkate alınacaktır. Düzenleme öncesinde fer’i alacaklar kapsam dışında bırakılmıştı.

Ayrıca 1.000,00 TL’lik borcun hesabında Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergi asılları, vergi cezalarının (vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları) ve bunların fer’i alacaklarının toplamı dikkate alınacaktır. İlgili borç tutarı beyan üzerine tahakkuk eden vergi aslı ve bu asla bağlı olarak veya olmadan kesilen cezalar ile vergi aslına bağlı olarak hesaplanan fer’i alacaklara ilişkin olmalıdır.  1.000,00 TL’lik borcun ise hangi döneme ait olduğunun önemi bulunmamaktadır.

4. Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması şarttır. Söz konusu fiiller vergi suçları olup bu kapsamdaki suçların cezası adli yargı tarafından verilmektedir. Bu düzenlemede herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Söz konusu değişiklik Tebliği 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Değişikliklerin işlendiği Tebliğ’in son hali sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.