Sirküler

15 Milyon ABD Doları ve Üzerinde Döviz İle Dövize Endeksli Kredisi Bulunan Firmalara Getirilen Bağımsız Denetim Zorunluluğunun Kaldırılmıştır.

SİRKÜLER

02/08

24.02.2021

 

KONU:

 15 Milyon ABD Doları ve Üzerinde Döviz İle Dövize Endeksli Kredisi Bulunan Firmalara Getirilen Bağımsız Denetim Zorunluluğunun Kaldırılmıştır.

 

Bilindiği üzere 25.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11185 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da değişiklikler yapılmış ve Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt içinden ve yurt dışından döviz kredisi kullanması döviz geliri olma şartına bağlanmış, ancak yapılan düzenleme kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredilerinde döviz geliri olmaya şartı aranılmayacağı düzenlenmişti.  

Düzenleme akabinde; TCMB tarafından 17.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca; yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalara, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak Bankaya müteakip hesap döneminden itibaren bildirmekle yükümlü getirilmişti.

Bu çerçevede firmalar, 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerinde sona eren üçer aylık hesap dönemleri itibarıyla varsa son hesap dönemine ilişkin TMS’lere göre hazırlanan finansal durum tablosu, TMS’lere göre hazırlanmış finansal durum tablosunun bulunmaması durumunda vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan bilançolarında yer alan YP kredi tutarı toplamı 15 milyon ABD doları ve üzerinde ise bildirimle yükümlü olmaktadır.

Söz konusu verilerin belirlenen finansal raporlama standartlarına uygun ve doğru olarak düzenlenmiş olmasını teminen Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesi uyarınca, verilerin doğruluk denetiminin bağımsız denetçiler tarafından yerine getirilmesi ve bildirim yükümlülüğü olan firmanın, yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde bağımsız denetçi ile denetim sözleşmesi yapması zorunluydu.

Ayrıca yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen verilerin denetimi, bu verilerin ara dönemlerde bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimi de dahil, denetçi tarafından KGK düzenlemelerine uygun olarak izleyen yılın beşinci ayının sonuna kadar tamamlanması gerekmekteydi.

 

Bu defa 24.02.2021 tarihli ve 31405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile söz konusu uygulamada önemli değişiklik yapılmıştır.

 

Yapılan Değişikliklerden Öne Çıkanları Aşağıdaki Şekilde Özetlemek Mümkünüdür:

 

  • Yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen verilerin bağımsız denetçi tarafından yapılacak doğruluk denetimi kaldırılmıştır.

 

  • Bildirimler finansal raporlama çerçevesine uygun olarak aylık hesap dönemi için hazırlanacak ve en geç takip eden ayın sonuna kadar veri takip sistemine yüklenecektir. Bilindiği üzere değişiklik öncesi bildirimler 3 aylık dönemeler halinde ve finansal raporlama standartlarına uygun olarak yapılmaktaydı.

 

Ayrıca finansal raporlama çerçevesi; TCMB tarafından bildirimler için belirlenecek olan Vergi Usul Kanununu, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğini, KGK düzenlemelerine göre uygulanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardını ifade ettiği değişiklik yönetmeliğinde yer almaktadır.

Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği için 2020 yılı bildirimleri bağımsız denetime tabi olmaktadır.

 

TCMB tarafından konuya ilişkin yapılacak düzenlemeler yayımlandığında ayrıca müşavirliğimiz paylaşılacaktır.

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla.

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.