Sirküler

2021 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlendi.

Sirküler

01/03

04.01.2021

Konu:

* 2021 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlendi.

 

Bilindiği üzere Çevre Kanunu’nun ek 11 inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen ve bu kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan geri kazanım katılım payı tahsil edilmektedir.

30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı 2.Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1)” ile Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 01.01.2021 tarihinden itibaren yeniden belirlenmiştir.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğe aşağıda, Tebliğ eki listeye ise sirkülerimizin ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

 

 

30 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31350 (2. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA ALINACAK GERİ KAZANIM

KATILIM PAYI TUTARLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2021/1)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları anılan 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı liste ile belirlenmiştir.

 

2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinde “… Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

 

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1/1/2021 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

 

Ekler için tıklayınız

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.