Sirküler

7326 Sayılı Kanun’un Yeniden Yapılandırılan Kamu Alacaklarına İlişkin Düzenlemeleri

Sirküler

06/06

09.06.2021

KONU :

7326 Sayılı Kanun’un Yeniden Yapılandırılan Kamu Alacaklarına İlişkin Düzenlemeleri

 

Vergi Affı olarak bilinen 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren Kanunu’nun tam metni sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Kanunun yeniden yapılandırılan kamu alacaklarına ilişkin düzenlemeleri sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

  

 Yeniden Yapılandırma Kapsamına Giren Kamu Alacakları:

7326 sayılı Kanun ile aşağıda belirtilen bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması sağlanmaktadır.

* 30 Nisan 2021 tarihi (bu tarih dahil) öncesi dönemlere ilişkin ( beyana dayana vergilerde bu tarih ve öncesinde verilmesi gereken beyannamelere ait) Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergi, ceza, faiz ve zamlar,

* 30 Nisan 2021 tarihinden önce birçok kanun gereğince verilen idari para cezaları (Askerlik Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Milletvekili Seçim Kanunu, Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun vb.) (1593 sayılı Kanun ile 4207 sayılı Kanun ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar  tarafından verilen idari para cezaları hariç),

* 6183 sayılı Kanun kapsamında ilgili tahsil dairesince takip edilen asli ve feri alacaklar (Ecrimisiller, KKDF alacakları, vb.) (adli para cezaları hariç),

* 30 Nisan 2021 tarihi ( bu tarih dahil) öncesinde gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

* Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve ödenmemiş olan;

- 2021 Nisan ve öncesi aylara ilişkin sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

- 2021 Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin 4/b kapsamında ödenmesi gereken sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

- 30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel inşaat ve ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarları üzerinden hesaplanan sigorta primi ile gecikme cezası ve gecikme zammı,

-30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, gecikme cezası, gecikme zammı,

- İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 Nisan ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitim katkı payı ile gecikme cezası, gecikme zammı

* Vadesi 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde Kanunun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş olan İl Özel İdarelerine ait asli ve fer’i alacakları,

* Belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve 30 Nisan 2021 tarihinden önceki dönemlere ait alacaklar. ( İdari para cezaları, Belediye Gelirleri Kanunu kapsamındaki alacaklar, 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen ve kanunun yayımlandığı tarih itibariyle kesinleşmiş alacaklar) (2021 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç),

* Vadesi 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde Kanunun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan su ve atık su bedelleri ile bu alacaklara bağlı fer’i alacaklar

 * Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde ödenmemiş bulunan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı fer’i alacaklar

* Kanunun 9 uncu ve 10 uncu maddesi ile getirilen yapılandırmalar

 (Bunlar için genel hükümlerden farklı ödeme ve taksitlendirme süreleri mevcuttur.)

-5174 sayılı Kanun kapsamındaki oda ve borsa aidat alacakları,

-3568 sayılı SMMM ve YMM Kanunu kapsamındaki aidatlar, 

-5362 sayılı Kanun kapsamındaki esnaf ve sanatkarların oda aidatları,

- Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri,  

-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Kanunları kapsamında ödemeleri gereken oda aidatları,

* Bu kanun hükümleri 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklar ile 6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar hakkında uygulanmayacaktır.

* 7256 sayılı Kanuna göre yapılandırılan ve bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle 7256 sayılı Kanun kapsamında ödeme süreleri devam eden alacaklar açısından talep edilmesi halinde bu kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir.

Hangi Dönem Kamu Alacakları Kapsam Dahilindedir :

Kanun kapsamına giren vergi, ceza, faiz ve zamlar dönemsel açıdan şu şekilde tanımlanmıştır:

* 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere,  beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı ceza, faiz ve zamlar,

* 2021 yılına ilişkin olarak 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları ile fer’i alacaklar

* 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları.

 

Buna göre; örneğin 2021 yılı Mart ayına ilişkin olup,  2021 yılı Nisan ayında verilen KDV beyannamesi, 2020 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili olarak Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir. Buna karşılık 30.04.2021 tarihinden sonra verilen beyannameler üzerinden tarh edilen vergiler ile bu tarihten sonra ödenmesi gereken gelir vergisi taksitleri, 2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti ve 2021 yılında ödenmesi gereken geçici vergiler kapsama dahil değildir.

 

Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarında ise, bu cezaya ilişkin tespitin 30 Nisan 2021 tarihinden önce yapılmış olması şarttır.

 

Kanun İle Vergiler Açısından Sağlanan Avantajlar Şu Başlıklar Altında Sayılabilir:

 

* Vergi aslına bağlı cezaların tamamı silinmektedir.

* Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (duruma bağlı olarak) % 50’si ile % 90’ı arasında bir bölümü silinmektedir.

* Kesinleşmemiş alacaklarda yada halen yargı, uzlaşma veya inceleme aşamasında bulunan alacaklarda (hangi aşamada olduğuna bağlı olarak) vergi aslının %  50 ile % 90 arasında bir bölümünün silinmesi imkan dahilindedir.

* Kanunun yayımından önce başlamış incelemelerin sonucu için bu Kanunda belirtilen avantajlardan faydalanmak mümkün bulunmaktadır.

* Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacakları Kanunu’ndaki gecikme zammı, gecikme faizi ve pişmanlık zammı silinerek bunların yerine Kanun yayımına kadar Yİ-ÜFE artış oranlarına göre hesaplanacak faiz dikkate alınmaktadır. 01.11.2016 tarihinden itibaren Yİ-ÜFE oranı aylık %0,35 olarak (kanunun yayımlandığı ay dahil) dikkate alınacaktır.

* Kanun kapsamına giren dönemler için pişmanlıkla yada kendiliğinden beyan yapılması halinde de cezasız ve pişmanlık faizi yerine Yİ-ÜFE artışına göre hesaplanan faizle ödeme yapılması mümkün kılınmaktadır.

* Kanundan yararlanılması halinde ödenmesi gereken tutarlar için düşük faiz oranı ile taksitlendirme imkanı sağlanmaktadır.

 

ORTAK HÜKÜMLER

 • Kanuna göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilir.
 • Kanun hükümlerinden yararlanacakların (diğer maddelerde yer alan başvuru ve ödeme süreleri saklı kalmak üzere) 31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, İl Özel İdarelerine, Belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 30.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 31.10.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), diğer taksitleri ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde en fazla on sekiz eşit taksitte ödenecektir.  
 • Kanun ile getirilen ödeme yükümlülükleri için ise peşin ödeme ya da 6, 9, 12 ve 18 taksitle ödeme seçenekleri öngörülmüştür. Taksitle ödeme seçeneği tercih edilirse, ödenecek tutarlar aşağıdaki katsayılarla çarpılarak toplam ödenecek meblağ belirlenecektir.

 

Ödeme Seçeneği

Katsayı

6 taksitle ödeme

1,09

9 taksitle ödeme

1,135

12 taksitle ödeme

1,18

18 taksitle ödeme

1,27

 

     Buna göre örneğin;  yeniden yapılandırmada vergi aslına Yİ-ÜFE faizi eklenmesi sonucu 120.000 TL olarak tespit edilen borç için 6 taksitle ödeme seçeneği tercih edilirse ödenmesi gereken toplam meblağ  (120.000 TL  *  1,09  =)  130.800 TL olacak,  her bir taksit tutarı ise  (130.800 TL  /  6 =)       21.800,00 TL  olacaktır.

 • Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.
 • Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacağı gibi gecikme zammı, gecikme faizlerinden oluşan fer’i kamu alacaklarının yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının %90’ının tahsilinde vazgeçilecektir. Yine peşin ödemede bu Kanuna göre yapılandırılan idari para cezalarında %25 indirim yapılacaktır.
 • Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacağı gibi gecikme zammı, gecikme faizlerinden oluşan fer’i kamu alacaklarının yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının %50’sinin tahsilinde vazgeçilecek, idari para cezalarında %12,5 indirim yapılacaktır.
 • Kredi kartıyla ödeme ve iade alacaklarından mahsup suretiyle ödeme imkanı da bulunmaktadır.
 • Taksitlendirilen alacaklarla ilgili olarak, ilk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi yada bir yıl içinde ikiden fazla taksit süresinde ödenmez veya eksik ödenirse bu Kanun hükümlerinden faydalanma hakkı kaybolacaktır. Buna karşılık ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ödenmeyen yada eksik ödenen tutarların son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde bu Kanun hükümlerinden faydalanılacaktır. Kısmen ödeme halinde, ödenen tutarlar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır.
 • Kesinleşmiş alacaklar ile uzlaşma yada dava safhasındaki alacaklar için; taksit süreleri boyunca bu vergi türleri ile verilecek vergi beyannameleri ile tahakkuk edecek vergilerin de ödenmesi şartı bulunmaktadır.

 

Kanun ile vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili olarak getirilen düzenlemeleri sıralamaya uygun olarak şu başlıklar altında inceleyebiliriz:

* Kesinleşmiş olan alacakların yeniden yapılandırılması,(Md.2)

* Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunanlarla ilgili düzenlemeler,(Md.3)

* İnceleme veya tarhiyat safhasında bulunanlarla ilgili düzenlemeler,(Md.4)

* Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyanlarla ilgili düzenlemeler,(Md.3 ve 4)

 

1.  Kesinleşmiş Alacakların Yeniden Yapılandırılması:

 

Kanun kapsamına giren ve Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş yada ödeme süresi geçmemiş vergiler için yeniden yapılandırma imkan getirilmiştir.

 • Ödenmeyen vergi asıllarının tamamı, gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE artışı ile birlikte bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenirse,  vergi aslına bağlı cezalar ve bunlara bağlı zamların tamamı ile,  gecikme zammı ve gecikme faizi, asla bağlı olmayan vergi cezalarının % 50 si silinecektir.

 

Özet Tablo

Ödenecek Tutar

Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar

Vergi aslı

Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si

Kanun kapsamındaki İdari para cezası

Cezaya bağlı fer’i alacakların tamamı

İştirak fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’si

İştirak fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan % 50’si

Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

 

 • İhtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerinden tahakkuk etmiş olan vergilerde kapsama girmektedir.
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi için Kanun hükümlerinden yararlanılması halinde, Kanun kapsamında tanınan ödeme süresinin sonuna kadar fenni muayene (vize) yapılırken verginin ödenip ödenmediğine bakılmayacaktır.
 • Madde hükümlerinden faydalanılması açısından, dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi ve buna ilişkin dilekçelerin süresi içinde ilgili tahsil dairesine verilmesi icap etmektedir.
 • Daha önce; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tecil edilmiş olup,  halen bu kapsamdaki ödemeleri devam edenler de bu taksitlerinden kalan kısımla sınırla olmak üzere yeni Kanundan faydalanabileceklerdir.
 • Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle yargı kararı ile kesinleştiği halde, mükellefe ödemeye ilişkin tebligatın yapılmadığı alacaklarda kanunun bu hükmünden yararlanır.
 • Bu kanun hükümlerinden faydalananlar ayrıca Vergi Usul Kanunu’nun “Kanun Yolundan Vazgeçme” başlıklı 379 uncu maddesinde yer alan indirimler yararlanamayacaklardır.

 

2.  Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklarla İlgili Düzenlemeler:

 

Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle;

-Davası devam eden yada dava açma/temyiz süresi karar düzeltilmesi başvurusu geçmemiş olan ikmalen, re’sen yada idarece yapılmış vergi tarhiyatları ve kesilmiş cezalar,

-Tarhiyat sonrası uzlaşması henüz gerçekleşmemiş durumda olan alacaklar ile

-Uzlaşma sağlanamamış ancak dava açma süresi sona ermemiş olan alacaklar için

bu Kanun hükümlerinden faydalanmak mümkün bulunmaktadır. Tarhiyat öncesi uzlaşma safhasında bulunanlarda ise henüz bir tarhiyat söz konusu olmadığından bu madde değil inceleme ve tarhiyat safhasındakilerle ilgili düzenlemeye ait madde geçerlidir.

 • Bu düzenlemeden faydalanabilmek için dava açılmaması veya açılmış olan davalardan vazgeçilmesi şarttır. Dava açmama yada davadan vazgeçme dilekçelerinin gerekli süre içinde tahsil dairesine verilmesi icap etmektedir. Bu madde hükümlerinden faydalananlar bakımından;  Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen yargı kararları uyarınca işlem yapılmayacaktır.

Kanunun bu maddeyle ilgili düzenlemelerine göre ödenmesi gereken ve silinecek tutarlar şu şekilde tasnif edilebilir:

 

2.1. İlk Derece Yargı Mahkemesinde Dava Açılmış Yada Dava Açma Süresi Geçmemişse (Henüz Karar Verilmemiş):

 

Tarhiyat sonrası uzlaşma safhasında olanlar da bu kapsamdadır. Bu duruma girenlerde; vergi aslının % 50 si Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE değişim oranlarına göre hesaplanacak faizle birlikte ödenirse,  vergi aslının kalan yarısı ile vergi aslına bağlı cezaların tamamından ve gecikme zammı ile gecikme faizinden vazgeçilecektir.

Bu aşamada olan vergi aslına bağlı olmayan cezalarda (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları) ise cezanın % 25 i ödenirse kalan % 75 i silinecektir.

İlk derece mahkemesinin kararı bir üst mahkemece bozulmuş ise, yine bu kapsamda ödeme yapılacaktır.

 

2.2. Temyiz Safhasında Bulunanlarda:

Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle verilen en son karar dikkate alınarak aşağıdaki durumlara göre işlem yapılacaktır:

(En son karar, kanunun yayımlandığı tarihten önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karardır.)

a. Tarhiyat terkin edilmişse:

Vergi aslının % 10 u ile bu kısma isabet eden Yİ-ÜFE değişim oranlarına göre hesaplanacak faiz ödenecek olup,  bu durumda vergi aslının % 90’ı ile, vergi aslına bağlı cezaların tamamı ve gecikme zammı ile gecikme faizi silinecektir.

Bu aşamada olan vergi aslına bağlı olmayan cezalarda (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları)ise cezanın % 10 ı ödenecek kalan % 90 ı silinecektir.

b. Tarhiyat tasdik edilmişse:

Vergi aslının tamamı ile bu kısma isabet eden Yİ-ÜFE değişim oranlarına göre hesaplanacak faiz ödenecek olup,  bu durumda vergi aslına bağlı cezaların tamamı ve gecikme zammı ile gecikme faizi silinecektir.

Bu aşamada olan vergi aslına bağlı olmayan cezalarda (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları) ise cezanın % 50 i ödenecek, kalan % 50’i silinecektir. Bozma kararı olması halinde ise cezanın % 25 i ödenecek, kalan % 75 i silinecektir.

En son karar, kanunun yayımlandığı tarihten önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karar kabul edildiğinden, mükelleflerin bu düzenlemelerden faydalanabilmek için davadan vazgeçtiklerini de dikkate alarak ihtiyatlı davranmalarında fayda bulunmaktadır. Zira,  Kanun öncesinde verilmiş mahkeme kararı vergi idaresine tebliğ edilmiş ama henüz mükellefe tebliğ edilmemiş olabilir.

 

3.  İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Alacaklarla İlgili Düzenlemeler:

 

Kanunun yayımlandığı tarihten önce, başlanılmış ve henüz tamamlanamamış vergi incelemelerine ve bunlara ilişkin tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecektir.

Bu incelemeler sonucunda;

- tarh edilen vergilerin % 50 si,

- bu kısma ait Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE  değişim oranlarına göre hesaplanan faiz,

- ve  Kanunun yayımından dava açma süresinin sonuna kadar hesaplanan gecikme faizi

bu madde kapsamında ödenirse; vergi aslının kalan yarısı ile,  Kanun yayımlandığı tarihe kadar işleyen gecikme faizinden ve vergi aslına bağlı cezaların tamamından vazgeçilecektir.

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların ise % 25 inin ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda kalan % 75 silinecektir.

 • Kanunun yayımından önce tamamlanmış olup henüz mükellefe tebliğ edilmemiş olan takdir komisyonu kararları ile vergi inceleme raporları için de bu hükümlerden faydalanılabilecektir.
 • Tarhiyat öncesi uzlaşma safhasında bulunan ya da tarhiyat öncesi uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte henüz mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar da yine bu madde kapsamında sayılmıştır.
 • Bu maddeden faydalanabilmek için Kanundaki diğer düzenlemelerden farklı başvuru ve ödeme süreleri söz konusudur.
 • İhbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde yazılı başvuru gereklidir.
 • Ödemeler ise; ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte yapılacaktır.
 • Madde hükümlerinden yararlanabilmek için dava açılmaması şart olarak sayılmıştır. Buna ilişkin dilekçe de süresi içinde vergi dairesine verilecektir.

 

Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlamış vergi incelemeleri için bu madde hükümleri geçerli olduğundan burada,  incelemeye başlamanın tanımı önem arz etmektedir. İncelemeye başlama tarihi kanunda 213 sayılı VUK’nun 140.maddesine göre tayin olunacağı belirtilmiştir. Buna göre; Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce mükellefler nezdinde vergi incelemesine başlanıldığı hususunu bir tutanağa bağlanması,  incelemeye başlama olarak belirtilmiştir.

 

İncelemesi Sürenlerde Matrah ve Vergi artırımı:

Kanunun yayımından önce başlamış ve tamamlanamamış vergi incelemelerine muhatap olan mükelleflerin matrah veya vergi artırımında bulunmaları halinde yukarıdaki hükümler yerine farklı bir düzenlemeden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Buna göre; matrah yada vergi artırımında bulunan mükellefler nezdindeki anılan dönemlere ait incelemelerin 02 AĞUSTOS 2021 tarihine kadar sonuna kadar sonuçlandırılamaması halinde (iade taleplerine ilişkin incelemeler hariç) o vergiyle ilgili inceleme bırakılacaktır. Takdir işlemleri için de aynı şekilde hareket edilecektir. İncelemenin sonuçlandırılması;  inceleme raporları yada takdir kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi olarak tanımlanmıştır.

Eğer incelemeler bu süre içinde tamamlanırsa, inceleme raporlarının ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesinden önce matrah yada vergi artışında bulunulmuş olması şartıyla, bulunan farklar matrah ve vergi artışından düşülerek işlem yapılacaktır.  Mükellefin beyan ettiği matrah yada vergi artışının üstünde bir fark kalıyorsa tarhiyat bu kalan kısım için söz konusu olacaktır.

Tabiatıyla bu kısım için ise yukarıdaki bölümde belirtilen inceleme raporu üzerine yapılacak tarhiyatlarla ilgili yapılandırma hükümlerinden faydalanılabilecektir.

Bu durumda olan mükelleflerin matrah ve vergi artırımlarının inceleme sonucu bulunan farklardan düşülebilmesi için, bu artırımlarını inceleme raporunun yada takdir kararının vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesinden önce yapmaları gereklidir. Bu nedenle; lehine olacağı düşüncesiyle bu uygulamayı tercih edecek mükelleflerin Kanunun yayımlanmasını takiben gerekirse vergi dairesiyle ve inceleme elemanından da bilgi alarak mümkün olan en kısa sürede matrah artırımı yapmalarında fayda bulunmaktadır.

 

4.  Pişmanlıkla veya Kendiliğinden Verilecek Beyanlarla İlgili Düzenlemeler:

Mükellefin kanunun 5. maddesi dışında kalan ( ÖTV, Damga Vergisi gibi) vergiler için geçmişte riski mevcutsa bunlar için gerekli yasal şartların mevcut olması kaydıyla pişmanlıkla beyanname vermesi mümkündür. Ancak; Vergi Usul Kanunu’ndaki hükümlere göre pişmanlıkla beyan üzerine tahakkuk eden verginin 15 gün içinde ve gecikme zammı oranıyla hesaplanacak pişmanlık zammıyla birlikte ödenmesi gerekmektedir.

Bu Kanun ile bu konuda da kolaylık getirilmektedir. Şöyle ki; kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak pişmanlıkla beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk edecek vergiler Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE endeksindeki artış oranındaki faizle birlikte bu Kanundaki süre ve şekilde ödenirse, pişmanlık zammı ve ceza alınmayacaktır. Görüldüğü gibi hem pişmanlık zammı yerine enflasyon artışı oranında faiz ödenmek suretiyle bir avantaj sağlanmakta hem de ödeme bu Kanun ile getirilen süreye yayılmaktadır.

Kendiliğinden verilen beyannamelerde de aynı avantajlar sağlanmaktadır. Üstelik bunlarda vergi ziyaı cezası da söz konusu olduğundan bu cezanın tamamı silinmektedir.

Emlak Vergisi, Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiş pişmanlık kapsamına girmemekle birlikte bu Kanunla 30.04.2021 tarihinden önceki dönemlere ilişkin emlak vergisi bildirimlerini vermeyen yada eksik tahakkuk ettiren mükelleflere de benzer avantajlar sağlanmaktadır.

Matrah veya vergi artırımı kapsamına giren vergiler açısından da bu hükümlerden yararlanmak söz konusu olabilir. Şöyle ki; 

2021 yılı matrah veya vergi artırımı kapsamına girmemektedir. Ancak;  örneğin  2021 yılının kanunun yayımlanmasından önceki herhangi bir ayına ait KDV matrahları açısından problemi olanlar bu dönemler için yukarıdaki düzenlemelere göre pişmanlıkla yada kendiliğinden beyanla ilgili hükümlere göre beyanda bulunabilirler.

Diğer taraftan;  bazı durumlarda matrah veya vergi artırımı yerine pişmanlıkla beyanda bulunmak avantajlı olabilir. Olayın özelliğine göre karar verilmesinde fayda bulunmaktadır.

ÖRNEK:

(X)  firması 2020 yılına ilişkin olarak KDV açısından sadece anılan yılın Aralık ayında gerçekleşen bir işlemden dolayı riski olduğunu düşünmektedir. Bu riskin matrahı 30.000 TL, KDV si ise 5.400 TL dır. Bu mükellefin 2020 yılında beyan ettiği hesaplanan KDV toplamı 3.000.000 TL olduğunu varsayalım.

Bu firma, 2020 yılında KDV açısından başkaca bir problemi olmadığı kanaatinde ise belirtilen yıl için KDV vergi artırımı mı yoksa pişmanlıkla beyanda mı bulunacağına karar verirken bu iki işlemin maliyetini karşılaştırabilir.

2020 yılı için KDV artırımının kendisine maliyeti (3.000.000 TL * % 2 =) 60.000 TL olacaktır. Buna karşılık Aralık ayı için bu Kanun kapsamında pişmanlıkla beyanda bulunursa 5.400 TL + Yİ-ÜFE faiz tutarında bir ödeme yapması gerekecektir. Firma eğer, anılan yıl için olası bir vergi incelemesinde KDV açısından başkaca hiçbir riski olmadığına eminse KDV artırımı yerine pişmanlıkla beyanda bulunabilir.

5.  Vergiye Uyumlu Mükellef Yönelik Yapılan Tarhiyatlara Yönelik Düzenlemeler:

Vergiye uyumlu mükellef indiriminde, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların kesinleşmesi hâlinde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilmektedir. Bu tarhiyat sebebiyle de vergiye uyumlu mükellef indirimi sonraki yıllar içinde bozulmaktadır.

Yapılan düzenleme ile indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar (kanunun 3 üncü maddesi) ve inceleme ve tarhiyat safhasındaki bulunan işlemler (kanunun 4 üncü maddesi) kapsamına göre yapılandırılarak kesinleşmesi ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi şartıyla, ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler dolayısıyla tarhiyat yapılmayacaktır.

Ayrıca ilgili maddeler kapsamında yapılandırılarak kesinleşen tarhiyatlar, yapılandırmanın ihlal edilmemesi şartıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Ancak geçmiş dönem tarhiyatları nedeniyle yararlanılamayan vergiye uyumlu mükellef indirimi için herhangi bir düzeltme yapılamayacaktır.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.