Sirküler

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER

10/06

26.10.2021

KONU:

*7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

 

26.10.2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır.

Yayımlanan Kanun;

  • Gelir Vergisi Kanunu,
  • Vergi Usul Kanunu,
  • Damga Vergisi Kanunu,
  • Katma Değer Vergisi Kanunu,
  • Özel Tüketim Vergisi Kanunu,
  • Kurumlar Vergisi Kanunu,
  • Gider Vergileri Kanunu (Konaklama Vergisi)

olmak üzere pek çok kanunda önemli değişiklikler ve düzenlemeler içermektedir.

Söz konusu düzenlemlerin içeren Kanun hükümlerinin ayrıntılı açıklamalarına yer vereceğimiz sirkülerimiz en kısa zamanda müşavirliğimiz tarafından yayımlanacak olmakla beraber belli Kanun hükümlerinin özetine aşağıda yer verilmiştir:

 

1. Dördüncü dönem geçici vergi beyanı kaldırılmıştır. (2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanacaktır.)

2. Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanan vergi indiriminin koşullarında değişiklik yapılmıştır. Şöyle ki; vergiye uyumlu mükellef indirimi koşulu olan indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılda haklarında tarhiyat yapılmamış olması koşulu yapılan tarhiyatların kesinleşmesine bağlanmıştır. İlave olarak indirimden yararlanmak için ilgili yıllar için kesinleşmiş tarhiyat olmaması kuralı getirildiği için, yapılan tarhiyatın indirimden yararlanıldıktan sonra kesinleşmesi durumunda yararlanılan indirim tutarının mükelleften geri alınmaması sağlanmıştır.

Kesinleşmiş tarhiyat bulunmaması koşulu yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerini içeren vergi türleri ile sınırlandırılmıştır.

Ayrıca yapılan tarhiyat kesinleşmiş olsa bile kesinleşen tarhiyat tutarının, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl için geçerli olan indirim tutarı üst sınırının %1’ini aşmaması durumunda vergiye uyumlu mükellef indiriminden faydalanılacaktır. (1/1/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanacaktır.)

3. Vergi incelemelerinin, mükellefin iş yeri yerine dairede yapılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

4. Gider pusulası yerine kabul edilecek belgelere ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda banka , ödeme kuruluşu ve PTT tarafından düzenlenen belgeler (dekont, alındı vb.) ile ilgili mevzuatları kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen belgelerin gider pusulası yerine kullanılması sağlanmıştır.

5. Alış bedeli değerleme ölçüsü olarak Vergi Usul Kanunu’nun değerleme hükümlerinin içine eklenmiştir. Ayrıca değerleme ölçüsü olarak maliyet bedeline zorunlu veya ihtiyari olarak dahil edilmesi gereken giderler tadadi olarak sayılmıştır.

6. Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298’inci maddesi yeniden düzenlenmiş ayrıca aynı Kanuna Geçici 32 madde eklenmiştir. Yapılan bu düzenlemeler ile taşınmazlar ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi müessesi kalıcı hale gelmiştir.

7. Yeni edinilecek varlıklar için günlük esasta amortisman uygulaması seçimlik hak olarak getirilmiş, faydalı ömür süresinin iki katını ve elli yılı geçmemek üzere, amortisman süresini daha uzun belirleme konusunda mükelleflere seçimlik hak verilmiştir.

8. Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, iktisap edilen yeni makine ve teçhizatlar için uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin, tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak üzere hesaplanmasına olanak sağlanmıştır.

9. Şüpheli alacak karşılığı uygulamasında, 3.000,00 lirayı geçmeyen alacaklar dava ve icra takibine değmeyecek alacak olarak tanımlanmıştır.

10. 5.000,00 TL’yi aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uzlaşma kapsamına alınmıştır.

11.  Nakdi sermaye artışında faiz indirimi uygulamasında, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısım için ek avantaj sağlanmıştır. Düzenlemeye göre, % 50 olan indirim oranı, yurt dışı kaynaklı sermaye için % 75 olarak uygulanacaktır. (26.10.2021 tarihinden itibaren yapılacak sermaye artırımları için geçerlidir.)

12. Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 tarihine ertelenmiştir.

13.  İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında, yatırım katkı tutarının % 10’luk kısmının, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesi koşuluyla, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç, diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılmasına olanak sağlanmıştır.

 

Söz konusu Kanun sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.