Sirküler

Defter-Beyan Sistemine Tabi Bazı Mükellef Gruplarına Yönelik VUK Genel Tebliği’nde (Sıra No:486) Değişiklik Yapan Tebliğ (Sıra No:532) Yayımlandı.

SİRKÜLER

10/04

                                                                                                                              19.10.2021

KONU :

* Defter-Beyan Sistemine Tabi Bazı Mükellef Gruplarına Yönelik VUK Genel Tebliği’nde (Sıra No:486) Değişiklik Yapan Tebliğ (Sıra No:532) Yayımlandı.

 

19.10.2021 tarihli ve 31633 sayılı Resmi Gazete’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 532) yayımlanmıştır.

 

486 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (değişiklik öncesi Tebliğ); serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemini konu alan bir Tebliğ’dir.

532 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile (değişiklik Tebliği) 486 Sıra No’lu VUK Tebliğinde bazı değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklerin bazılarının özetine aşağıda yer verilmiştir:

 

Önceki Düzenleme

Yeni Düzenleme

Kayıt zamanı

Elektronik kayıt usulü ile kayıtların Sisteme girilme ve iletilme zamanı

MADDE 7

MADDE 7

İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilemez.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı defteri tutan mükellefler için birer aylık dönemlere ilişkin vergisel ve ticari işlemlerin Sisteme kayıt işlemlerinin;


a) Kayıtlarını, ayrıca Vergi Usul Kanununun 219 uncu maddesinde belirtilen ve defter kaydı yerine geçen belgelere (muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalar) dayanarak yürüten mükellefler bakımından, işlemlerin ait olduğu ayı izleyen ikinci ayın 15 inci günü sonuna kadar,


b) Diğer mükellefler bakımından, işlemlerin ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günün sonuna kadar, gerçekleştirilmesi zorunludur.

 

Sistem üzerinden tutulabilecek defterler

Sistem üzerinden tutulabilecek defterler

MADDE 9 

MADDE 9 

 

(6)Defterlere ait oldukları takvim yılının son ayını takip eden dördüncü ayın sonuna kadar Başkanlık tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır.

 

(6)Defterlere, ait oldukları takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar, Başkanlık tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır.

 

(9) Defter-Beyan Sistemi kullanmakla yükümlü olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların kâğıt ortamında tuttukları defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.

 

(9) Defter-Beyan Sistemi kapsamında olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar dışında kâğıt veya elektronik ortamda tuttukları diğer defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.”

 

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.