Sirküler

Evlerde İmal Ettikleri Malları Satanların Gelir Vergisi Muafiyeti İle Gerçek Kişilerce Elde Edilen Mal İhracatı Kapsamındaki Gelirlere İndirim Uygulamasının Usul ve Esasları Belirlendi.

Sirküler

05/02

03.05.2021

Konu:

* Evlerde İmal Ettikleri Malları Satanların Gelir Vergisi Muafiyeti İle Gerçek Kişilerce Elde Edilen Mal İhracatı Kapsamındaki Gelirlere İndirim Uygulamasının Usul ve Esasları Belirlendi.

 

30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile evlerde üretilen malların internetten satışında esnaf muaflığı ile elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle mal ihracatı kapsamında elde edilen kazançlarda gelir vergisi indirimi uygulamasının usul ve esasları belirlenmiştir.

 

İş bu sirkülerimizde her iki uygulamaya dair özet açıklamalarda bulunulacaktır.

A. Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı:

7256 sayılı Kanunla 2021 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar esnaf muafiyeti kapsamına alınmıştı.

 

Bu kişilerin anılan muafiyetten faydalanabilmesi için vergi dairesine başvurarak esnaf muafiyeti belgesi alması, satış gelirlerinin tahsili için Türkiye’de kurulu bankada hesap açmaları ve tüm tahsilatlarının da bu hesap aracılığıyla gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bankalar, bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklardır. Esnaf muaflığından yararlanan kişilerin bir veya üzeri işçi çalıştırdığı (tevkifat indirimi için ilgili ayda en az 10 gün işçi çalıştırılması şarttır) durumlarda tevkifat oranı %2 olarak uygulanacaktır.

2021 yılı için elde edilen hasılatın 240.000 TL yi aşması (söz konusu tutar her yıl yeniden değerlemeye tabidir) halinde 2021 yılı için esnaf muafiyetinden faydalanılabilecek ancak 2022 yılı başından itibaren ise bu muafiyetten faydalanılamayacaktır.

Ayrıca gerçek usulde gelir vergisine tabi olanların bu muafiyetten faydalanması mümkün bulunmamaktadır.

Bu kapsamda esnaf muafiyetinden faydalananlardan mal alımı yapanların tevkifat yapmakla yükümlü olanlar arasında bulunmaları durumunda bunların, gelir vergisi tevkifatı yapma yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, bu kapsamda faaliyette bulunanlardan yapılan mal alımlarının, tamamının gider pusulası ile belgelendirilmesi esas olmakla birlikte, münhasıran bu ödemelere ilişkin olmak üzere, gider pusulasında bulunması gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden banka dekontları ile de belgelendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Tebliğ ekinde yer almaktadır.

 

B. Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim

7256 sayılı Kanunla 2021 yılı başından itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun “Diğer İndirimler” başlıklı 89 uncu maddesine (16) no.lu bent eklenmiş ve eklenen bent ile tam mükellef gerçek kişilerin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si, Gelir Vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinde bildirilecek gelirden indirim konusu yapılması hükme bağlanmıştı.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan;

 

a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,

b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, şart olduğu ilgili maddede yer almaktadır.

 

Söz konusu indirimden posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle mal ihracatı gerçekleştiren tam mükellef gerçek kişiler faydalanabilecektir. Gerçek kişilerin bu beyanname ile gerçekleştirdikleri ihracatlarının yanında başka şekillerde ihracat gelirlerinin olması, söz konusu indirimden yararlanmalarına mâni olmayacaktır. Ancak indirim konusunu oluşturacak faaliyetlere ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarının diğer faaliyetlere ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarından ayrı izlenmesi ve muhasebe kayıtlarının bu ayrım dahilinde yapılması gerekmektedir.

 

Müşterek genel giderler ise indirim konusu yapılabilecek ihracat faaliyetlerinden elde edilecek hasılatların toplam hasılat içindeki oranı dikkate alınarak dağıtılacaktır. Faaliyetlere ilişkin müşterek kullanılan amortismana tabi kıymetler ise her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtıma tabi tutulacaktır. Bu süre tespit edilemiyorsa müşterek giderlerin dağıtımındaki esaslar geçerli olacaktır.

 

İlgili bendin (d) alt bendinde yer alan toplam yıllık 2.400.000 TL hasılat tutarının aşılması halinde indirim imkanından faydalanılması mümkün değildir.

İndirim şartının sağlanması için belirli sayıda işçi çalıştırılması zorunlu olup bu işçi sayısının tespitinde mükelleflerin ilgili takvim yılında aylık ya da üç aylık olarak verdikleri muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirdikleri çalışan sayılarının ortalaması dikkate alınacaktır.

Döviz cinsi hasılatların Türk lirasına çevrilmesinde, satış hasılatının fiili ihraç tarihi itibarıyla Merkez Bankasının o gün için tespit ve ilan ettiği döviz alış kuru dikkate alınacaktır.

Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinde vergiye tabi gelirin bulunmaması halinde (zarar vb.) indirim uygulaması söz konusu olmayacağı gibi beyannamede indirilemeyen tutar sonraki yıla da devretmeyecektir.

İndirim uygulamasında geçici vergi dönemleri itibariyle de faydalanılabilecektir. Bu durumda madde de yer alan şartların sağlanıp sağlanamadığı her bir geçici vergi beyannamesi dönemi itibariyle geçerli olacaktır. Geçici vergi dönemlerinde aranılacak azami hasılat tutarı, alt bentlerde yer alan ve bir takvim yılı için belirlenen hasılat tutarlarının geçici vergi dönemine tekabül eden kısmı olacaktır.

 

Mükellefler tarafından söz konusu kapsamda yapılan mal ihracatından kaynaklanan döviz cinsinden hasılatların fiili ihraç tarihinden ileriki bir tarihte tahsil edilmesi durumunda; tahsilatın yapıldığı tarihteki kur farkından dolayı oluşan kar veya zarar hasılat hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.