Sirküler

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No-34) Yayımlandı

Sirküler

02/03

09.02.2021

KONU:

* KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No-34) Yayımlandı.

 

05.02.2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazete’ de KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:34) yayımlanmıştır. 

Tebliğ düzenlenmelerinin özetine iş bu sirkülerimizde yer verilmiştir.

1. Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmamaktadır.

Değişiklik Tebliği ile işleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, KDV’ye konu alımlarda alıcı tarafından genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam edileceği düzenlemiş ve bu düzenleme KDV Genel Uygulama Tebliğine işlenmiştir.

2. Değişiklik Tebliği ile indirimli orana tabi işlemlerde KDV iade uygulamasına ilişkin olarak yapı kullanma izin belgesi bulunan ve tapuda mülkiyeti devredilen konutların teslimlerinden doğan KDV iade taleplerinde, konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge aranmasına veya bu bağlamda bir yoklama yapılmasına gerek bulunmaksızın bu taleplerin değerlendirmeye alınacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Düzenlemeye ilişkin açıklamalar KDV Genel Uygulama Tebliğine işlenmiştir.

3. KDV iade alacağının ÖTV Kanunundan doğan borçlara (ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç) mahsup edilemeyeceğine, açıklama KDVGUT’ nin “2.1.1. Mahsup Edilebilecek Borçlar” bölümüne işlenmiştir.

Bilindiği üzere 7 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV iade alacaklarının, vergi dairesine olan ÖTV borçlarına veya ithalde ödenmesi gereken ÖTV’ye mahsubu imkanı kaldırılmıştı. Bu bağlamda Değişiklik Tebliği ile yapılan düzenleme, mahsup yasağına ilişkin açıklamanın ilgili kısma işlenmesinden ibarettir. Ancak  13 nolu Tebliğ ile getirilen mahsup talebinin vergi inceleme sonucuna göre yapılabileceği hükmü devam etmektedir.

4. Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamındaki devirlere ilişkin KDV istisnası kapsamında işlem yapan mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak yüklendikleri vergileri indirim konusu yapmalarının mümkün olduğu, bununla birlikte söz konusu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin iadesinin talep edilmesinin ise mümkün bulunmadığına ilişkin Değişiklik Tebliği’nde düzenleme yapılmıştır.

5. Vergi Usul Kanununun izaha davet müessesi kapsamında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin ön tespit yazısına konu beyanlarını düzeltmeyen mükelleflerin özel esaslara alınacağına ilişkin KDVGUT’ de düzenleme yapılmıştır. Ancak mükelleflerin söz konusu belgelere isabet eden KDV’yi indirim hesaplarından çıkararak düzelttiğini veya hiç indirim hesaplarına almadığını vergi dairesine tevsik etmesi halinde genel esaslara dönüş yapılacağı belirtilmiştir.

6. KDV Kanunu’nun Geçici Maddelerinde yer alan bazı hükümlerin uygulama süresinin Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılmasının sonucunda, uzatılan süreler KDVGUT işlenmiştir.

7. Hizmet ihracındaki istisnanın tevsiki bölümündeki “dövizin” ibaresi “bedelin” olarak değiştirilmiştir. Böylelikle faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabileceği belirlenmiştir.

 

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.