Sirküler

Tüzel Kişiler İle Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruluşlara, Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Verme Zorunluğu Getiren VUK Genel (Sıra No:529) Tebliği Yayımlandı.

SİRKÜLER

07/03

14.07.2021

 

 Tüzel Kişiler İle Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruluşlara, Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Verme Zorunluğu Getiren VUK Genel (Sıra No:529) Tebliği Yayımlandı.

 

13.07.2021 tarih ve 31540 sayılı Resmi Gazete’de; gelirlerin arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesi, vergide şeffaflık ve bilgi değişimi konularındaki uluslararası standartların sağlanması amacıyla tüzel kişilikleri ve tüzel kişiliği olmayan kuruluşları, nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişilerin bilinmesi amacıyla, 529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Tebliğ’de, gerçek faydalanıcılar; tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişiler olarak tanımlanmıştır.

 

1.Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Verme Zorunluluğu Getirilenler Aşağıdaki Gibidir:

 

Bildirim verme süresinin başladığı 01.08.2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil);

  • Kurumlar vergisi mükellefleri,
  • Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ([1]) ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileridir.

 

Ayrıca Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan belirlenmiş kuruluşlar ile bazı meslek mensupları, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirilmesi zorunlu kılınmıştır.

Merkezi yurtdışında bulunan yükümlünün şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmek zorundadır.

 

2. Gerçek Faydalanıcı Olarak Kabul Edilip, Bilgisi Verilecekler Şu Şekildedir:

  - Tüzel Kişilerde:

  • Tüzel kişiliğin %25 i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,
  • Tüzel kişiliğin %25 i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,
  • Yukarıda yer aldığı şekilde gerçek kullanıcının tespit edilemediği durumda en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişilerdir.

-  İş Ortaklıkları Gibi Teşekküllerde:

 

Tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler, bu tespit yapılamadığında tüzel kişiliği olmayan teşekkül nezdinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişilerdir.

- Trust ve Benzeri Teşekküllerde:

Kurucular, mütevelli, yönetici, denetçi veya faydalanıcı sıfatını haiz olanlar ya da bu teşekküller üzerinde nüfuz sahibi olanlardır.

3. Bildirim Dönemi ve Verilme Zamanı:

 

Bildirim yapma zorunluluğu getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır. Bunlar dışında kalanlar ise gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır.

 

Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilenlerin ilk bildiriminin; en geç 31.08.2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgisi formu ile elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına yapmaları gerekmektedir.

Yeni mükellefiyet tesisi veya bilgi değişikliği halinde bildirim, bu durumların gerçekleştiği tarihi takip eden bir ay içerisinde yapılacaktır.

4. Bildirim Şekli:

Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri geçici vergi ve yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinde; gerçek faydalanıcıların adı, soyadı, vatandaşlıkları, kimlik numaraları ve adresleri, varsa telefon, faks ve elektronik posta bilgileri ile gerçek faydalanıcılığın sebebini bildireceklerdir.

Bildirim formu ile bildirim verme yükümlülüğü getirilenler diğer mükellefler, “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” ile gerçek faydalanıcıların adı, soyadı, vatandaşlıkları, kimlik numaraları, adresleri, varsa telefon, faks ve elektronik posta bilgileri ile gerçek faydalanıcılığın sebebini bildireceklerdir.

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu edilen bilgilerin mükellefler tarafından, bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl süreyle muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Bildirim; İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” doldurularak verilecektir.

Gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu, mükellef tarafından bizzat gönderilebileceği gibi ilgili dönemde, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan serbest muhasebeci mali müşavir veya gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi tasdik sözleşmesi (tam tasdik sözleşmesi) bulunan yeminli mali müşavirler aracılığıyla da gönderilebilecektir.

Hatalı veya eksik yapılan bildirimlerin düzeltilmesi mümkün bulunmakta olup eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında VUK’ nun cezai hükümleri uygulanacaktır.

 

Söz konusu Tebliğ sirkülerimiz ekinde yer almakta olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

 

 

([1]) Bir malvarlığının belirli bir lehtar ya da lehtar grubunun yararlanması için, malvarlığının maliki olan sözleşme kurucusu tarafından, söz konusu malvarlığının yönetimi, kullanımı ya da sözleşmede belirtilen diğer tasarruflarda bulunulması amacıyla sözleşmeyi icra eden bir mütevellinin kontrolüne bırakılmasını hüküm altına alan hukuki ilişkiyi ifade etmektedir.

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.