Sirküler

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 Sayılı Kanun Yayımlandı.

Sirküler

05/01

                                                                                                                              03.05.2021

Konu 

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 Sayılı Kanun Yayımlandı.

 

30.04.2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de 7318 sayılı “Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır.

 

Yayımlanan Kanun ile aşağıda yer alan Kanunlarda değişiklik yapılmıştır:

 

  • Vergi Usul Kanunu,
  • Petrol Piyasası Kanunu,
  • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
  • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,
  • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
  • 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

 

İş bu sirkülerimizde 7318 sayılı Kanun ile (“Değişiklik Kanunu”) yapılan düzenlemelerin, Vergi Usul Kanunu ile 7226 sayılı Kanun kapsamında olanlarının özetine yer verilecektir.

 

1. Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) Yapılan Düzenlemeler: 

a) VUK ‘un “Fatura Nizamı” başlıklı 231 maddesinin 5 numaralı bendinde; faturanın, malın teslimi ve hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

Değişiklik Kanunu ile ilgili bende aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Hazine ve Maliye Bakanlığı; mal veya hizmetin nev’i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak,  bu süreyi indirmeye ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkilidir.”

Böylece , Hazine ve Maliye Bakanlığına 7 günlük fatura düzenleme süresini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirme konusunda yetki verilmiştir.

 

(Değişiklik Kanunu Maddesi: Madde 1)

b) VUK’un ”Yetki” başlıklı mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasına (8) numaralı bent eklenerek, Hazine ve Maliye Bakanlığına, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla 5015 sayılı Kanun ve 5307 sayılı Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan menkul mallar hariç olmak üzere anılan maddeye göre teminat alma ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetki verilmiştir.

 

Ayrıca getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında özel usulsüzlük cezası kesilmesini (VUK mük.355) temin etmek amacıyla hüküm ihdas edilmiştir.

(Değişiklik Kanunu Maddesi: Madde 2 ve 3)

c) VUK’ un, vergi kaçakçılık suçlarını düzenleyen 359 maddesine yeni fıkra eklenmiştir. Eklenen fıkra ile vergi güvenliğinin sağlanması ve vergi kaçakçılığı ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amaçlanmaktadır.

Eklenen fıkra aşağıdaki gibidir:

“ç) Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenler üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”  

Ayrıca yukarıda yazılı suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin olarak rapor düzenlenmesi, rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte durumun Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi ve kamu davasının incelemenin tamamlanması beklenmeden açılabilmesi hükme başlanmıştır.

 

(Değişiklik Kanunu Maddesi: Madde 4 ve 5)

Değişiklik Kanunu’nun VUK düzenlemeleri Kanunu’nun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

2.Değişiklik Kanunu ile çeklerin bankalara ibrazı ile icra ve iflas takipleri 31.05.2021 tarihine kadar durdurulmuştur.

Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

a) İbraz süresinin son günü 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek; 01.06.2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecektir.

b) 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracaktır.

c) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacaktır.

(Değişiklik Kanunu Maddesi: Madde 15)

Söz konusu düzenlemeler Kanunu’nun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Kanun sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.