Sirküler

31.03.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Döviz Hesaplarının KKM Hesabına Aktarımı Sonucunda Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Getirildi.

SİRKÜLER

05/06

31.05.2022

KONU:

*31.03.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Döviz Hesaplarının KKM Hesabına Aktarımı Sonucunda Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Getirildi.

 

7352 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na “Geçici Madde 14” eklenmiş ve eklenen madde ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, 4. Geçici Vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda ortaya çıkan 2021 yılının son üç aylık dönemine ait kur farkı kazançları da dahil olmak üzere 2022 yılına ait bazı kazançlar Kurumlar Vergisi’nden istisna tutulmuştu.

Bu defa 28.05.2022 tarih ve 31849 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7407 sayılı Bankacılık Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Geçici Madde 14” maddesine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

 

“(4) Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı istisnayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkilidir.

 

(5) Bu madde kapsamındaki istisnalar 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanır.”

 

(7407 sayılı Kanun’un 12 inci Maddesi)

 Düzenleme sonrasında kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer almasa dahi 31.03.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda, bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar istisna kapsamına alınmıştır.

Ayrıca belirtmek isteriz ki söz konusu kanun hükmü yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkları ile Türk Lirasına dönüşüm tarihinde oluşan kur farklarını kapsamamaktadır. Dolayısıyla bu şekilde ortaya çıkan kur farkı gelirleri Kurumlar Vergisi’nde istisna olmayacaktır. İstisna sadece faiz ve kar payları ile vade sonunda kur paritesine göre banka tarafından ödenecek diğer kazançları kapsamaktadır. 

 

 

 

Söz konusu Kanun 28.05.2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.