Sirküler

7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER

07/03

             06.07.2022

 

KONU:

7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.

 

05.07.2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de “7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ” yayımlanmıştır.

 

İlgili Kanun’la yapılan bazı önemli düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

 • Nakit Sermaye Artışında indiriminin 5 yıl ile sınırlandırılması,
 • Varlık Barışı düzenlemesi,
 • Asgari Ücret Desteği uygulaması,
 • Elektrik motorlu araçlara ÖTV düzenlemesi,
 • Kefalet senetlerinin teminat olarak kabul edilmesi,
 • Gerçek faydalanıcı bilgisine ilişkin yetki düzenlemesi,
 • Özel Usulsüzlük Cezaları ile ilgili düzenlemeler,
 • Defter ve belgelerin zayii olması durumunda dava açabilme süresinin uzatılması.

 

1-Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

 1. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. Maddesinin (ı) bendinde yer alan Nakdi Sermaye Artış İndirimi’nden yararlanma süresi 5 yıl ile sınırlandırılmıştır.

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Diğer indirimler” başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin 3. Paragrafında; “nakdi sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı bu indirimden yararlanılabileceğine” dair hüküm bulunmaktaydı.

7417 sayılı Kanun’un 49. maddesi ile bu indirimin uygulamasından yararlanma süresi “sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen dört hesap dönemi için ayrı ayrı yararlandırılır” şeklinde değiştirilmiştir.

Kanun’un yayım tarihinden önce sermaye artırımı yapan veya ilk defa kurulan şirketler için gerçekleştirilen nakit sermaye artırımlarında ise bu indirim 2022 yılı hesap dönemi dahil olmak üzere beş hesap dönemi için uygulanacaktır.

 

 1. 7417 Sayılı Kanun’un Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeleri.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen “Geçici Madde 15” ile yeni “Varlık Barışı” uygulaması 05.07.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanun ile;

 • Gerçek veya tüzel kişilerin yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka veya aracı kurumlara bildirilmek suretiyle milli ekonomiye kazandırılmasına,
 • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine, imkan sağlanmaktadır.

Gerçek ve tüzel kişilerce yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları, 31.03.2023 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilebilecektir.

Yurt dışında bulunan varlıklar yine yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 05.07.2022 tarihi itibariyle kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31.03.2023 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.

 

05.07.2022 tarihi itibariyle kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 05.07.2022 tarihinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların en geç 31.03.2023 tarihine kadar  defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.

 

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen yurtdışındaki varlıklara ilişkin olarak bildirim sahibinden bildirilen varlıkların değeri üzerinden;

 

-30.09.2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için % 1,  

-01.10.2022 tarihi ile 31.12.2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılan bildirimler için % 2,

-31.03.2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için %3 oranında,

peşin olarak tahsil ettikleri vergiyi, bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edip aynı süre içerisinde ödeyeceklerdir.

Vergi oranı; bildirilen yurtdışındaki varlıkların, Türkiye’deki banka yada aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edildiği veya yurtdışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl süreyle tutulması halinde % 0 olarak uygulanacaktır. Bu takdirde, banka ve aracı kurumlar tarafından bildirim esnasında tahsil edilerek vergi dairesine ödenen vergi, bildirim sahibinin vergi dairesine başvurusu üzerine iade edilecektir.

Gelir veya Kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve  Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar31.03.2023 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilecektir.

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden % 3 oranında vergi tarh edilecek bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu madde hükümleri uyarınca kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetler için pasifte özel bir fon hesabı açacaklardır. Bu fon hesabı bildirim ve beyan tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe, işletmeden çekilemeyecek, sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamayacak, işletmenin tasfiye edilmesi halinde ise vergilendirilmeyecektir.

 

Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca göstereceklerdir. Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak ve bildirim veya beyan tarihinden itibaren iki yıl geçmesi koşuluyla vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar, beyan dışındaki diğer şartlar aranmaksızın varlık barışı düzenlemesinden yararlanabileceklerdir. Bunlar tarafından taşınmaz dışındaki varlıkların en geç beyan tarihi itibarıyla banka veya aracı kurumlara yatırılmak suretiyle tevsik edilmesi zorunludur.

Yurt içi varlık barışı kapsamında beyan edilerek işletme kayıtlarına alınacak taşınmazların işletmeye devrine ilişkin tapuda yapılacak işlemlerden, tapu harcı alınmayacaktır.

Ayrıca bu taşınmazların işletmeye devri Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80 inci maddesi kapsamında, elden çıkarma sayılmayacak ve değer artış kazancı hesaplanmayacaktır.

Ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecektir.

Bildirim konusu yapılarak kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlar hakkında Vergi Usul Kanununda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

Kayıtlara alınan bu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.

Bildirilen veya beyan edilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Diğer nedenlerle başlayan vergi incelemeleri ile takdir komisyonu kararları sonucu bulunan matrah farkının varlık barışı kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespiti ve bildirilen veya beyan edilen varlık tutarının, bulunan matrah farkına eşit ya da fazla olması durumunda matrah farkına ilişkin tarhiyat yapılmayacaktır. Bulunan matrah farkının, bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespitine rağmen söz konusu varlık tutarlarından büyük olması durumunda sadece aradaki fark tutar üzerinden vergi tarhiyatı yapılacaktır. Vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararları sonucunda bildirim veya beyana konu edilen varlıklar dışındaki nedenlerle matrah farkı tespit edilmesi durumunda, varlık barışı kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarlar, bulunan matrah farkından mahsup edilmeksizin tarhiyat yapılacaktır. Vergi incelemesine başlanılan veya takdir komisyonuna sevk edilen tarihten sonra varlık barışı kapsamında yapılan bildirim ve beyanlar dolayısıyla söz konusu inceleme veya takdir komisyonu kararları sonucunda tarhiyat yapılabilecektir.

Ancak fıkra hükümlerinden yararlanabilmek için; Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi ile bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen vergilerin süresinde ödenmesi ve bu madde de yer alan diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

 

c) 7394 sayılı Kanun’un Yürürlük Maddelerinde Yapılan Düzenleme

7394 sayılı Kanun ile;  Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisindeki genel oranın 2022 ve müteakip yıllar için %20 yerine %25 olarak uygulanmasına Kurumlar Vergisi Kanununda düzenleme yapılmıştır.

Bu hükmün yürürlük maddesinde yer alan 2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanacağına ilişkin düzenleme 7417 sayılı Kanun’la “2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançlarına uygulanacaktır” şeklinde değiştirilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (d) bendinin 4 numaralı alt bendi uyarınca gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. 7394 sayılı Kanun’la bu alt bende parantez içi “(Esas faaliyet konusu itibarıyla gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulanlar dışında kalanların kazançları hariç)” hükmü eklenmişti. Bu hükmün yürürlük maddesinde yer alan 2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanacağına ilişkin düzenleme “7417 sayılı Kanun’la 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançlarına uygulanacaktır” şeklinde değiştirilmiştir.

(Yürürlük Tarihi:05/07/2022)

 

 

2-Asgari Ücret Desteği Uygulaması

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna eklenen geçici 88 inci maddeyle, işverenlere, 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 3,33 TL (aylık 100 TL) asgari ücret desteği verilecektir.

5510 Sayılı Kanun’un 4/a bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2021 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 179 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2022 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2022 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2022 yılı Temmuz ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 3,33 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Ancak prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 358 Türk lirası olarak esas alınacaktır.

Bu kapsamda destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2021 yılı Ocak ilâ Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet büelgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4/a bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanılmayacaktır.

(Yürürlük Tarihi:05/07/2022)

3- 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli (II)  sayılı listenin 87.03.G.T.İ.P numarasında yer alan “-Diğerleri—Sadece Elektrikli Motorlu Olanlar” satırı altındaki mallar ve ÖTV oranları değiştirilmiştir.

4760 Sayılı Özel Tüketim vergisi Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.03.G.T.İ.P numarasında yer alan “-Diğerleri—Sadece Elektrikli Motorlu Olanlar” satırı altındaki mallar ve ÖTV oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P. NO

  Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

87.03

 

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

--- Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler

----Özel tüketim vergisi matrahı 700.000 TL’yi aşmayanlar

---- Diğerleri

--- Motor gücü 160 kW’ı geçenler

---- Özel tüketim vergisi matrahı 750.000 TL’yi aşmayanlar

---- Diğerleri

 

 

10

40

 

50

60

 

(Yürürlük Tarihi:05/07/2022)

 

4-Kefalet Senetlerinin Teminat Olarak Kabul Edilmesi

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta

 şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,”

Yapılan değişiklikle, sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin 6183 sayılı Kanun uygulamalarında teminat olarak kabul edilebilmesi düzenlenmektedir.

Ayrıca Kanunun 25 inci maddesi ile 6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ teminat mektubu” ibaresi “ 10. Maddenin 1. Fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı teminatların” şeklinde değiştirilerek para yerine teminat mektubu alınabilmesi hükmü, Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetlerinin de teminat olarak alınabilmesine imkân sağlanmaktadır.

 

(Yürürlük tarihi: 05/07/2022)

5-Gerçek faydalanıcı bilgisine ilişkin yetki düzenlemesi

13/7/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükellefleri ile diğer bazı kişilere gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verme zorunluluğu getirilmişti.

Kanunun 26 ncı maddesi ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

“9. Tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için gerçek faydalanıcının kapsamını belirlemeye, bu kapsama girenlerin bildirilmesi zorunluluğunu getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme süresi ve yöntemini belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü sektör, mükellef grupları ve mükellefiyet durumları itibarıyla belirlemeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye” 

yönelik yetki verilmektir.

 

(Yürürlük tarihi: 05/07/2022)

 

6-Özel Usulsüzlük Cezaları ile İlgili Düzenleme

Bu Kanunun 27 ve 28 inci maddeleri  “Özel Usulsüzlükler ve Cezaları a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması” başlıklı 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının; (1) ve (2) numaralı bentlerinde yer alan “240” ibareleri “1.000” şeklinde, “120.000” ibareleri “500.000” şeklinde, “12.000” ibaresi “50.000” şeklinde değiştirilmektedir.

Buna göre; verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması halinde her bir belge için 1.000 Türk Lirası özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 500.000 Türk lirasını geçemeyecek.

Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının her bir belge için 1.000 Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 50.000   Türk lirasını, bir takvim yılı içinde ise 500.000  Türk lirasını geçemeyecek.

Ayrıca, Kanunun 28 inci maddesi ile Mükerrer 257 . maddenin 7. Ve 9. Fıkralarındaki (elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğünü yerine getirmeyen/uygulamayan ve gerçek faydalanıcı bilgisi ile ilgili yükümlülükler) özel usulsüzlük cezaları artırılmıştır.

Buna göre, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi ile getirilen zorunluluklara uymayanlara Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355 maddesinin (1) ve (2) numaralı bentlerde yer alan özel usulsüzlük cezasının 5 katı, (3) numaralı bentte yer alan özel usulsüzlük cezasının 2 katı uygulanır.”

Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi ile getirilen zorunluluklara uymayanlara (1) numaralı bentte yer alan özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanacaktır.

 

(Yürürlük tarihi01/08/2022)

 

7- Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 82 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir ziyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir.”  Onbeş günlük süre otuz gün  şeklinde değiştirilmiştir.

 

Söz konusu Kanun sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

  

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.