Sirküler

Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlerin Kredi Kullanımlarını Düzenleyen BDDK Kararı Yayımlandı.

SİRKÜLER

06/06

27.06.2022

KONU:

Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlerin Kredi Kullanımlarını Düzenleyen BDDK Kararı Yayımlandı.

 

BDDK tarafından bağımsız denetime tabi olan şirketlerin kredi kullanımlarını düzenleyen 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Kurul Kararı yayımlanmıştır.

 

Yeni kredi düzenlemesine tabi olan şirketler:

1. 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi bir şirket olması,

 

2. Şirketin YP nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduatın) TL karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması,

 

3. Şirketin YP nakdi varlıkların TL karşılığının; aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10’unu aşması gerekmektedir.

 

Herhangi bir şirketin bu Karar kapsamına girebilmesi yukarıdaki her 3 şartın birden sağlanması gerekmektedir.

 

Kararda Belirtilen “En Güncel Finansal Tablolar”, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunanlardan konsolide; konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunmayanlardan konsolide olmayan; aynı standartlara uygun olarak hazırlanıp Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel finansal tabloları kastetmektedir.

 

3 şartın birden sağlanması nedeniyle kredi kullandırım sınırlaması kapsamına giren ancak Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ve ilgili mevzuat uyarınca YP cinsinden kredi kullanması da mümkün olmayan Şirketlerin, krediye başvurduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığının bulunduğunu bağımsız denetim kuruluşunca onaylanmış şekilde tespit ettirerek bankaya sunmaları halinde; yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki pozisyon açığı ile sınırlı olmak kaydıyla bu Şirketlerin de TL cinsinden nakdi ticari kredi kullanabilmeleri mümkündür.

 

Bu sebeple ilgili mevzuat uyarınca YP cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketlerin yabancı para net pozisyon açığında olduğunu bağımsız denetim kuruluşu tarafından onaylanması gerekmektedir.

Ayrıca YP nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan Şirketler Karar kapsamındaki kredi sınırlamasına dahil olmayacaktır. Ancak, bu Şirketlerin kredi başvuru tarihi itibarıyla,

- Mevcut YP nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri,

 

- Kullanacakları kredinin vadesi boyunca YP nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşmayacağını ya da aşsa bile aktif toplamından ya da son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde onunu geçmeyeceğini beyan ve taahhüt etmeleri,

 

- Söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen Şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre YP nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri gerekmektedir.

Bağımsız denetime tabi olan şirketlerin eşik değerlerinde bir değişiklik bulunmamakta olup bu kapsamdaki şirketler hatırlatma amacıyla aşağıda yer almaktadır.

2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3. Maddesi ile Aşağıda Yer Alan Şirketler Belirlenen Ölçütlere Göre Bağımsız Denetime Tabidir. (Kararın Tam Metni Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır. Ek-2)

 

  1. Herhangi Bir Ölçüte Bağlı Olmaksızın Karara Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Şirketler:

SPK Düzenleme ve Denetime Tabi Olan Şirketler, BDDK Düzenleme ve Denetimine Tabi Olan Şirketler, Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri, Borsa İstanbul Piyasasından Faaliyet Göstermesine İzin Verilen Şirketler, Lisanslı Depo İşletmeleri İle Listede Yer Alan Diğer Kuruluşlar Bağımsız Denetime Tabidir.

 

  1. Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyip SPK Kapsamında Halka Açık Sayılan Şirketlerden;

a) Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirası,  

b) Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası,

c ) Çalışan sayısı 50 kişi

ölçütlerinden en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşanlar takip eden hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabidir.

 

3. Karara Ekli (II) Sayılı Listede Belirtilen Şirketlerden;

a) Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası,  

b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası,

c ) Çalışan sayısı 125 kişi

ölçütlerinden en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşanlar takip eden hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabidir.

Karar Ekindeki (II) Sayılı Listede Sayılan Şirketler İse; En Az %25 İ Derneklere Ya Da Vakıflara Ait Şirketler, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Düzenlemem Ve Denetime Tabi Olan Şirketler Bazı Enerji Şirketleri, Yurt Çapında Günlük Gazete Yayımlayan Şirketler İle Listede Yer Alan Diğer Şirketlerdir.

 

4. Diğer Şirketlerden;

 

a) Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası,  

b) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası,

c ) Çalışan sayısı 175 kişi

ölçütlerinden en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşanlar takip eden hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabidir.

Ölçütlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanmış son iki yıla ait finansal tablolar, çalışsan bakımından ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayısı dikkate alınacaktır.

Ayrıca yine ölçütlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde şirketler bağlı ortaklık ve iştirakleri ile birlikte dikkate alınacaktır.

 

BDDK tarafından yapılan basın açıklamasının tam metni sirkülerimiz ekinde yer almaktadır (EK-2). Ayrıca söz konusu basın açıklamasının sonunda 24.06.2022 tarihli ve 10250 sayılı kararın uygulamasına ilişkin akış şeması da yer almaktadır.  

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.