Sirküler

Belediye Gelirleri Kanununa Göre Beyan Edilecek Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Sirküler

07/12

26.07.2022

KONU :

* Belediye Gelirleri Kanununa Göre Beyan Edilecek Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

 

Belediye Gelirleri Kanunu’na göre Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.

Bu verginin mükellefi (istisnalar hariç) elektrik ve havagazını tüketenlerdir. Elektrik Piyasası Kanununa göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumlu olup organize sanayi bölgelerinde tüketilen elektrik enerjisinin vergisini organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine elektriği temin eden kuruluş ödemektedir.

Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takibeden ayın 20 nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar.

26.07.2022 tarihli ve 31904 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55) ile elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tarafından belediyeye verilecek beyannamenin şekil ve muhtevası yeniden belirlenmiştir.

Buna göre elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, yeni beyanname örneğine uygun olarak tahsil tarihini takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye beyan etmek ve aynı süre içinde ödemekle yükümlü olacaklardır.

 

 

Söz konusu Tebliğ 01.08.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.