Sirküler

Elektronik Ortamda Düzenlenecek Belgeler İle İlgili VUK Genel Tebliği (Sıra No: 535) Yayımlandı.

SİRKÜLER

01/15

25.10.2022

KONU :

 Elektronik Ortamda Düzenlenecek Belgeler İle İlgili VUK Genel Tebliği (Sıra No: 535) Yayımlandı.

 

509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik ortamda düzenlenen belgeler (e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye vb.) ile ilgili daha önce yayımlanmış tüm Tebliğler bir araya getirilmiş ve ilgili Tebliğ ile bahsi geçen belgelerle ilgili yeni uygulamalar ve esaslar belirlenmişti.

Bu defa yayımlanan 535 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-belgelere geçişler için uygulanan bazı tutarsal eşikler değiştirilmiş, bazı mükellef gruplarının brüt satış hasılatı esas alınarak bazılarının ise herhangi bir tutarsal eşik olmadan e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olması sağlanmıştır.

 

İş bu sirkülerimizde 535 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen zorunlulukların özetine yer verilecektir.

1. 2021 hesap döneminde brüt satış hasılatı 4 Milyon TL ve üzeri, 2022 ve takip eden yıllarda ise brüt satış hasılatı 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren (2021 yılı için 01.07.2022), e-Fatura ve e-arşiv uygulamalarına geçmek zorunluluğu getirilmiştir.

 

2. Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olan mükellefler e-Fatura ve e-arşiv uygulamalarına geçmek zorunluluğu getirilmiştir.

 

(Limitin 2020 veya 2021 yılında aşılması durumunda 01.07.2022 tarihinde, takip eden yıllar için ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren)

 

3. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-arşiv uygulamalarına geçmek zorunluluğu getirilmiştir.

 

(Tutarsal eşik söz konusu olmaksızın 01.07.2022 tarihinde, Tebliğin yayım tarihinden sonra faaliyete başlayanlar ise, faaliyete başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.)

 

4. Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara e-Fatura ve e-arşiv uygulamalarına geçmek zorunluluğu getirilmiştir.

 

(Limitin 2020 veya 2021 yılında aşılması durumunda 01.07.2022 tarihinde, takip eden yıllar için ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren)

 

5. e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL’yi (değişiklik öncesi tutar 30 Bin TL), vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı (2021 yılı için 2.000 TL) (değişiklik öncesi tutar 5 Bin TL) aşması halinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu kapsamında yer alan tutarsal eşikler düşürülmüştür.

 

Aynı günde ve aynı kişiye düzenlenen faturaların toplamının belirtilen tutarları aşması halinde belirtilen zorunluluk oluşacağını tekrardan hatırlatmak isteriz.

 

(Yürürlük Tarihi: 01.03.2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere 01.03.2022 tarihinde)

 

6. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); 2021 veya takip eden hesap dönemlerinde 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin ilgili dönemi takip eden hesap döneminin yedinci ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri gerekmektedir. (2021 yılı için 01.07.2022)

 

7. E-Ticaret kapsamındaki satışlarda format ve standardı GİB belirlenen ve bu satışa ilişkin olarak düzenlenen e-İrsaliyenin elektronik ortamda sorgulanmasına, görüntülenmesine, doğrulanmasına imkan veren bilgileri barındıran özel kodlu belgenin kağıt çıktısının sevk edilen malın yanında bulunması durumunda ayrıca sevk irsaliyesi belgesi aranılmayacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.  

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.