Sirküler

Enflasyon Muhasebesini Erteleyen ve Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarında Kurumlar Vergisi İstisnası Getiren 7352 Sayılı Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER

01/18

31.01.2022

KONU :

Enflasyon Muhasebesini Erteleyen ve Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarında Kurumlar Vergisi İstisnası Getiren 7352 Sayılı Kanun Yayımlandı.

 

29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazete’de 7352 sayılı “Vergi Usul Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır. 7352 sayılı Kanun sirkülerimizin ilerleyen bölümlerinde “Değişiklik Kanunu” olarak tanımlanacaktır.

 

Yayımlanan Kanuna ilişkin özet açıklamalarımız iş bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

 

1. Enflasyon Düzeltmesi 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir.

 

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesine göre enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşması halinde, şartların gerçekleştiği hesap dönemlerinde mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekmektedir. Enflasyon düzeltmesi en son 2004 yılında yapılmış ve bu tarihten sonra şartlar oluşmadığından takip eden yıllarda düzeltme bir daha yapılmamıştı. Ancak 2021 yılının son Geçici Vergi dönemi itibariyle enflasyon düzeltmesi şartları oluşmuştur.

 

Değişiklik Kanunu ile getirilen hüküm ile mali tablolara yönelik 31.12.2023 yılı sonuna kadar (2023 yılı dönemi geçici vergi dönemleri dahil) enflasyon düzeltmesinin yapılmaması sağlanmıştır. 31.12.2023 tarihli mali tablolar ise, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır. Yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar/zarar farkı geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterilecek ayrıca bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl karı vergiye tabi tutulmayacak, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmeyecektir.

 

Enflasyon düzeltmesinin yapılmayacağı dönemler için mükellefler VUK Geçici 32 nci maddesi ile aynı Kanunun Mük.Mad. 298/Ç kapsamında yer alan tek seferlik yeniden değerleme ile sürekli yeniden değerleme hükümlerinden yararlanabilecektir.

 

(Yeniden değerleme düzenlemesine ilişkin ayrıntılı açıklamalarımız 02.11.2021 tarihli ve 11/02 sayılı sirkülerimiz ile müşavirliğimiz tarafından yayımlanmıştı.)

 

(Yürürlük Tarihi:29.01.2022)

 

2. Yabancı Paraların ve Altın Hesaplarının Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüştürülmesinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnası Getirilmiştir.

 

Değişiklik Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na “Geçici Madde 14” eklenmiştir. Eklenen madde ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, 4. Geçici Vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda aşağıda belirtilen kazançlar kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur:

 

a) Bu kapsamındaki yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının 01.10.2021 ila 31.12.2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı,

 

b) 2021 yılı 4. Geçici Vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevrilen hesaplarla ilgili oluşan kur farkı kazançları ile söz konusu hesaplardan dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar.

 

Ayrıca kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar (2021 yılı 4. Geçici Vergi Beyannamesinin verilme tarihinden sonrasına ilişkin)  Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan kur farkı kazançlarının, geçici vergi dönemi sonu değerlemesiyle Türk lirasına çevrildiği tarih arasına isabet eden kısmı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

 

Kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kazançlar ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlarda kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

 

Kurumlar Vergisi Kanununun “İstisnalar” başlıklı 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmemektedir. Ancak, bu maddede öngörülen süre ve şekilde dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına çevrilen yabancı paralar ile altın hesaplarına ilişkin olarak bu istisnayla sınırlı olmak üzere Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmayacaktır. Dolayısıyla bu işlemlerden doğan zararlar kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

 

Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir vergisi mükellefleri de aynı şartlarla bu istisnadan yararlanabileceklerdir.

 

Türk Lirası mevduat ve katılma hesabından, vadeden önce çekim yapılması durumunda yararlanılan kurumlar vergisi istisnası nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmak suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır.

 

(Yürürlük Tarihi:29.01.2022)

 

Söz konusu Kanun sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.