Sirküler

İstanbul Finans Merkezi’ne İlişkin Vergi İndirim ve İstisnalarını İçeren Kanun Yayımlandı.

 

SİRKÜLER

06/07

28.06.2022

KONU:

*İstanbul Finans Merkezi’ne İlişkin Vergi İndirim ve İstisnalarını İçeren Kanun Yayımlandı.

 

28.06.2022 tarih ve 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7412 Sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu ile İstanbul Finans Merkezi alanı, İstanbul Finans Merkezinin yönetilmesi ve işletilmesine dair hükümler, İstanbul Finans Merkezinde gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler düzenlenmiştir. Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak uygulama yönetmeliğiyle düzenlenecektir. Kanun yayım tarihinde (28.06.2022) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

7412 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerin özetine iş bu sirkülerimizde yer verilmiş söz konusu kanun esas itibariyle İstanbul Finans Merkezi Bölgesi’nde, finansal faaliyette bulunacak tüzel kişileri, bunların şubelerini, irtibat bürolarını, temsilciliklerini ve ulusal varlık fonlarını kapsamaktadır. Finansal faaliyetler başta Bankacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunu gibi para ve sermaye piyasalarına yön veren Kanunlar kapsamında belirtilen faaliyetlerdir.

 

Kanun kapsamında tanınan vergi istisnaları İstanbul Finans Merkezi’nden (“İFM”) katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından İFM’de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki işlemleri için belirlenmiştir.

Kanun kapsamında Katılımcı, katılımcı belgesi alarak ofis alanında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişileri, bunların şubeleri ile temsilciliklerini, adi ortaklıkları, irtibat bürolarını, bölgesel yönetim merkezlerini ve ulusal varlık fonlarını, ifade etmektedir. Katılımcı Belgesi ise katılımcıya ofis alanında yer alan ilgili bağımsız bölüm ve ortak alanlardan yararlanma imkânı veren; düzenlenmesine, askıya alınmasına ve iptal edilmesine ilişkin usul ve esasların uygulama yönetmeliğinde belirlendiği belgeyi ifade etmektedir.

 

Finansal Hizmet İhracatının kapsamı

Kanun kapsamında finansal hizmet ihracatı, katılımcı belgesi alarak finansal faaliyet gösteren kuruluşların yurt dışında yerleşik kişilere sundukları finansal hizmetler, hizmetten nihai olarak yurt dışında faydalanılması koşuluyla, finansal hizmet ihracatı olarak değerlendirilir.

Finansal kuruluşların kendi nam ve hesabına gerçekleştirdikleri türev işlemleri, portföylerine varlık alma veya portföylerinden varlık satma işlemleri ile yurt içinde yerleşik kişilerin tasarruflarını yurt dışına çıkaran faaliyetleri, hizmetleri ve işlemleri finansal hizmet ihracatı olarak değerlendirilmez.

Vergi ve Diğer Mali Yükümlülüklere İlişkin İstisna ve İndirimler:

Kanunun 6’ncı maddesinde vergi ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin istisna ve indirimler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

 

 1. Kurumlar Vergisi İstisnası

 

Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından İFM’de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki; Faaliyetler kapsamında elde edilen kazançların %75’i kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilir.

Kanun’un Geçici 1’inci maddesiyle kurumların 2022 ila 2031 yılları vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için %100 olarak uygulanır. Bu dönemler özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıllar içinde başlayan hesap dönemlerini kapsar.

 

 1. BSMV İstisnası

 

Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından İFM’de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki işlemler ile bu işlemler nedeniyle lehe alınan paralar BSMV’den müstesnadır.

 

 1. Harç ve Damga Vergisi İstisnaları

 

Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından İFM’de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetlere ilişkin işlemler her türlü harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesnadır.

 

Kanun’un Geçici 1’inci maddesiyle katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM’de bulunan merkez ve şubelerinden, 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken finansal faaliyet harçları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl süreyle alınmaz. Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş harçlar terkin edilmez, tahsil olunanlar iade edilmez.

 

 1. Ücretlerde Gelir Vergisi İstisnası

 

Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM’de istihdam ettikleri personele ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin;

 

 1. Yurt dışında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde %60’ı,
 2. Yurt dışında en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde ise %80’i

 

gelir vergisinden müstesnadır.

 

Bu fıkra kapsamında belirtilen istisna, İFM’de çalışmaya başlamadan önceki son üç yılda Türkiye’de çalışmamış olan personelin ücret gelirlerine uygulanır.

 

 1. Gayrimenkul Kiralanmasına İlişkin İstisnalar

 

İFM’de yer alan taşınmazların kiralanmasına dair işlemler her türlü harçtan ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesnadır.

 

Ayrıca en az üç ülkede aktif olarak faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri hakkında da yukarıda yer verilen istisnalar uygulanacaktır.

 

 

Ortak düzenlemeler

 

 • Katılımcıların tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri belgelerin yabancı para birimiyle tutulabilmesi ve düzenlenebilmesine ilişkin olarak, Vergi Usul Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın düzenleme yapmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

 • Katılımcıların kendi aralarında ve İFM’de yürüttükleri faaliyetler kapsamında düzenlenen her nevi muamele, mukavele ve muhabere hakkında 805 sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanunun 1 inci ve 3 üncü maddeleri uygulanmaz.

 

 • Katılımcıların kendi aralarında İFM’de yürüttükleri faaliyetler kapsamında, katılımcıların faaliyetlerinin tabi olduğu mevzuata aykırı olmaması kaydıyla, özel hukuka tabi olarak yaptıkları her nevi işlem ve sözleşmelerde serbestçe hukuk seçimi yapılabilir.

 

 • En az üç ülkede aktif olarak faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

 

Yabancı personel istihdamı

 

İFM’de faaliyet gösterecek katılımcılar ile en az üç ülkede aktif olarak faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 28.07.2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca düzenlenen çalışma izni ile yabancı uyruklu personel çalıştırabilir. Bu kapsamda yapılacak çalışma izni başvuruları 6735 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi çerçevesinde istisnai olarak değerlendirilir.

 

Söz konusu Kanun sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.