Sirküler

KDV 2 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik KDV Kanun Hükümlerine Uygunluğu Tartışmalıdır.

SİRKÜLER

02/07

21.02.2022

KONU:

 KDV 2 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik KDV Kanun Hükümlerine Uygunluğu Tartışmalıdır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, ebeyanname.gib.gov.tr internet sitesinde yayımladığı duyuruya aşağıda yer verilmiş olup, değişiklikler nedeniyle Beyanname Düzenleme Programının (BDP) güncellenmesi gerekmektedir.

Yapılan değişiklik, KDV 2 Beyannamesinin “106-İthal Edilen Malın Bedelinde Sonradan Ortaya Çıkan Ödemeler” in matrahları üzerinden hesaplanan KDV’nin beyan edilip ödenmesine ilişkindir. Ancak öncelikle ifade etmek isteriz ki; Gümrük Beyannamesinin tescil tarihinden sonra bu kapsamındaki (fiyat farkı, kur fakı vb.) ödemeler üzerinden KDV hesaplanmasının, Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine uygunluğu tartışmalıdır.

 

Şöyle ki; fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin KDV matrahına dahil olması için bu ödemelerin gümrük beyannamesi tescil tarihine kadar oluşması gerekmektedir.

 

Ancak GİB tarafından verilen 07.02.2012 günlü B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV/43-38 sayılı özelgede;

 

Bu hüküm ve açıklamalara göre, ithalata ilişkin gümrük beyannamelerinin tescili anında bilinmeyen ve/veya sonradan ortaya çıkan fiyat farkı, masraf farkı gibi ek ödemelerin Gümrük Kanunu uyarınca gümrük kıymetine dahil olması nedeniyle ilgili gümrük idaresine beyan edilmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, gümrük idaresine beyan edilmesi gerekirken, 2 No.lu KDV beyannamesi ile vergi dairesine beyan edilerek KDV'si ödenen bazı gümrük kıymeti unsurları hakkında yapılacak işlemler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Başkanlığımızdan da görüş alarak yayımladığı 2011/48 sayılı Genelgesinde açıklanmış olup, bu genelge uyarınca gümrük idaresince yapılacak ek tarhiyatlarda, 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen meblağların dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir.”

 

şeklinde görüş bildirerek ithalattan sonra ortaya çıkan ek ödemelerin KDV matrahına dahil olduğunu belirtmiştir.

 

Bu idari görüş şeklinde hareket edilse bile söz konusu KDV’nin öncelikle beyan yeri 2 No.lu KDV Beyannamesi değil, ilgili Gümrük İdaresidir. Gümrük idaresine beyan edilmeyen KDV’nin, 2 No.lu KDV Beyannamesi ile vergi dairesine beyan edilerek ödenmesi durumunda Gümrük İdaresince bu durum dikkate alınacaktır. Ancak bu beyanın ilgili vergi dairesine yapılması, gümrük mevzuatından kaynaklanan idari cezalara engel olmayacaktır.

 

Kur farklarında ise ithal edilen eşyanın gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihteki geçerli matrah KDV matrahı olarak dikkate alınması gerektiğinden, tescil tarihinden sonraki lehe veya aleyhe ortaya çıkan kur farklarının KDV matrahını etkilemesi söz konusu değildir. Nitekim Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 23.06.2010 tarih ve B.02.1.GÜM.0.06.12.00.663.01.V16-13897 yazısı ile Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 07.02.2019 tarih ve 85593407-156-02 yazısı, bahsi geçen görüşe uygundur.

 

Ancak GİB tarafından verilen 18.04.2014 günlü 39044742-130-1029 sayılı fiili ithalattan sonra ortaya çıkan kur farklarına konu özelgede;

“ithalatta vergi matrahına dahil unsurlardan olan ithal edilen eşyayla ilgili olarak sonradan ortaya çıkan ve vadeli ithalattan kaynaklanan kur farklarına isabet eden KDV'nin, ilgili gümrük idaresine beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.şeklinde görüş bildirmiştir.

 

Bu özelgedeki fiili ithalattan sonra ortaya çıkan kur farklarının KDV matrahına dahil olması gerektiği şeklindeki idari yoruma katılmamakla beraber bu işlem uygulansa bile bunun beyan yeri yine 2 No.lu KDV Beyannamesi değildir.

 

Sonuç olarak e-beyanname sisteminde yer alan 2 No.lu KDV Beyannamesinin 106 kod altında güncellenmesinin uygulama alanının hukuki geçerliliği tartışmalıdır.

 

KDV 2 Beyannamesinin yeni güncelleme şekli aşağıda yer almaktadır:

 

 

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.