Sirküler

KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER

04/09

22.04.2022

KONU:

 KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.

 

21.04.2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazete’de, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Seri No: 41) yayımlanmıştır.

 

Değişiklik Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan düzenlemelerin özetine iş bu sirkülerimizde yer verilmiştir.

 

1. 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı sonrasında;

 

  • Büyükşehirlerde yer alan ve lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan 150 m²’ye kadar olan konutların tesliminde, yapı ruhsatlarının alındığı tarihte üzerine yapıldığı arsanın vergi değerine göre %1, %8 ve %18 oranında KDV uygulanmaktaydı. Karar sonrasında söz konusu uygulama yürürlükten kaldırılmıştır.

 

  • 6306 sayılı Kanun kapsamındaki 150 m² aşan konut teslimlerinde 150 m²’ye kadar % 1, aşan kısım için % 18 KDV oranı uygulanması sağlanmıştır.

 

  • 6306 sayılı Kanun kapsamı dışındaki 150 m²’ye olan konutlar için %8, 150 m² aşan konut teslimlerinde ise 150 m²’ye kadar % 8, aşan kısım için % 18 KDV oranı uygulanması sağlanmıştır.

 

01.04.222 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için eski düzenleme hükümleri geçerli olacağı söz konusu Kararda belirtilmişti.

 

Ayrıca 01.04.2022 tarihinden itibaren arsa ve arazi teslimlerinin de KDV oranı %8 olarak aynı Karar’da düzenlenmişti.

 

Değişiklik Tebliği ile Karar sonrasında oran değişikliklerine ilişkin KDVGUT’ nin “Arsa Karşılığı İnşaat İşleri” bölümlerindeki örnekler revize edilmiştir.

 

Burada ayrıca belirtmek istediğimiz husus; arsa karşılığı inşaat işlerinde yapı ruhsatı 01.04.222 tarihinden önce alınmış olsa da arsa sahibinin KDV mükellefi olması durumunda bu mükellefin müteahhit adına düzenleyeceği arsa payı faturasındaki oran %18 değil, %8 olacaktır. Arsa sahibinin KDV mükellefi olmaması durumunda ise bu teslim eskiden olduğu gibi KDV ye tabi olmayacaktır.

 

Müteahhit tarafından yapı ruhsatı 01.04.222 tarihinden sonra alınmış konutların 3. kişilere satışında da ,

 

a) 6306 Sayılı Kanun Dışındaki Yerlerde Konutun Net Alanının;

 

- 150 m2 veya daha az olması durumunda KDV oranı (%8),

- 150 m2’den fazla olması durumunda ise satış bedelinin 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranı (%8), 150 m2’nin üzerindeki kısmı için KDV oranı (%18) olarak uygulanacaktır.

 

b) 6306 Sayılı Kanun Dahilindeki Yerlerde Konutun Net Alanının;

 

-  150 m2 veya daha az olması durumunda KDV oranı (%1),

- 150 m2’den fazla olması durumunda ise satış bedelinin 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranı (%1), 150 m2’nin üzerindeki kısmı için KDV oranı (%18) olarak uygulanacaktır.

 

(Yürürlük Tarihi:01.04.2022)

2. KDV de tam tevkifat uygulamasının kapsamı genişletilerek isteğe bağlı tam tevkifat uygulamasında geçilmiştir. İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması; kısmi tevkifat uygulanacak tüm hizmetler ile kısmi tevkifat uygulanacak tüm teslimler için (bu hizmet ve teslimlere ilişkin KDVGUT’ nin ilgili kısımlarında “Diğer Hizmetler” veya “Diğer Teslimler”  başlığı altında yer alan kısımlar hariç) geçerli olacaktır.

Bu kapsamda mal ve hizmet alan mükellefler, sözleşmeye imzalayarak bir yıl süreyle anlaştıkları satıcı mükelleflerden gerçekleştirdikleri belirlenen işlem bedelleri üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamını sorumlu sıfatıyla beyan edip öderler.

Söz konusu tevkifat uygulaması zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı tam tevkifat uygulamasına geçilmesi durumunda alım yapan mükellefin işlemi KDV tevkifatına tabi tutması için belirlenmiş alıcı olmasına gerek olmayıp işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı tevkifata tabi tutulacaktır.

Bir yıllık sürenin bitimini izleyen yıllarda uygulamaya devam edilmesinin istenmesi halinde sözleşmenin aynı süreyle yenilenmesi gerekir. Bir yıllık süre dolmadan söz konusu uygulamadan vazgeçilmesi mümkün değildir.

 

Tevkifata tabi alımları dolayısıyla KDV tevkifatı uygulayanlar, tevkifat tutarını beyan edip ödemiş olmaları şartıyla, tevkif edilen vergi ile sınırlı olmak üzere bu işlemlerle ilgili olarak önceki safhalarda ortaya çıkan verginin Hazineye intikal etmemiş olması nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmayacakları KDVGUT’nde düzenlenmiştir. Bu bakımdan alt yüklenicileri sebebiyle sürekli olarak KDV iadesinde veya KDV indiriminde sorun yaşayan mükellefler için isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması  ayrıca değerlendirilmesi gereken yeni bir müessesedir.

 

(Yürürlük Tarihi:01.05.2022)

3. Demir-çelik ve alaşımlarından mamullerde 4/10 KDV tevkifatı getirilmektedir. KDV tevkifatı KDV mükellefleri ile KDV mükellefi olsun olmasın belirlenmiş alıcıları kapsamaktadır.

 

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmayacak olup, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır. Bununla birlikte, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan, diğer hammaddelerden veya hurda, cevher ve diğer hammaddeler birlikte kullanılarak üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk üreticilerinin teslimi dahil her safhasındaki teslimlerinde tevkifat uygulanacaktır.

 

Tevkifat kapsamına; cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demir- çelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya yassı (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.) demir-çelik ve alaşımı ürünler girmektedir. Demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.) teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.

 

(Yürürlük Tarihi:01.05.2022)

 

4.  Mal ihracından doğan KDV iade usullerine bir yenisi eklenmiş ve “İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade” KDV iade sisteminde yerini almıştır.

 

Buna göre imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebileceklerdir. Uygulama ihtiyari olup bu iadeden imalatçılar faydalanabilmektedir.

 

İmalatçılar, imalatçı belgelerinde yer alan üretim kapasitesinde öngörülen ve imal edip ihraç ettikleri mallara ilişkin iade talep edebilecekledir. İmalatçı belgesinde yer alan üretim kapasitesine göre imal edilebilecek mallar ile bu kapsamda fason olarak imal ettirilen mallar için bu uygulamadan yararlanılabilecektir. İmalatçı belgesindeki üretim konusu malların tamamının fason olarak imal ettirilmesi, bu kapsamda iade uygulanmasına engel olmayacaktır.

 

Aynı dönemde imalatçıların ihraç kaydıyla teslimlerinin de bulunması, doğrudan ihraç ettikleri mallar bakımından bu uygulamadan yararlanmalarına engel teşkil etmeyecektir.

 

İmalatçıların doğrudan ihraç ettikleri malların bünyesinde yurtiçi veya yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bulunması halinde, ihracat bedeline ilişkin iadenin hesabında, ihracat bedelinden bu şekilde temin edilen malların bedeli düşülecektir ve iade edilecek KDV kalan tutar olarak dikkate alınacaktır.

 

Yeni uygulama kapsamında iade talep eden imalatçıların, aynı ihracat teslimi ile ilgili olarak iadesini alamadığı tutar için ayrıca yüklenilen KDV tutarına göre iade talep etmeleri mümkün değildir. Ancak imalatçılar, bu uygulama yerine imal ettikleri ürünlerin ihracatına ilişkin olarak yüklenilen KDV’nin iadesini eskiden olduğu gibi talep edebileceklerdir. Ayrıca bir dönem bu uygulamadan yararlanan mükellefler diğer dönemlerde yüklenilen KDV’nin iadesi uygulamasından faydalanabileceklerdir.

 

(Yürürlük Tarihi:01.05.2022 itibaren yapılacak işlemlere ilişkin iade taleplerine uygulanacaktır)

5. İkinci el motorlu kara taşıtı uğraşan mükelleflerin özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerinde %18 oranında KDV uygulanacaktır. KDVGUT’nin ilgili kısmında yer alan örnek bu orana göre revize olmuştur.

Bilindiği üzere ikinci el motorlu kara taşıtı KDV mükellefi olmayanlardan alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları teslimlerinde ise özel matrah uygulanmamaktadır.

Ayrıca Tebliğ’de yapılan düzenleme ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce başka bir yetkili satıcıdan özel matrah uygulanarak satın alınan binek otomobillerin, %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobil olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmiş ve bu araçların tesliminde satış bedelinin tamamı üzerinden %1 oranında KDV hesaplanacağı düzenlenmiştir. Böylece yetkili satıcılar kendi aralarında yaptığı özel matraha uygulanan işlemlerde KDV oranı %1 olarak hesaplanacaktır.

(Yürürlük Tarihi:01.04.2022)

6. KDVGUT’de yer alan “Net Alan” tanımı Danıştay Dördüncü Dairesinin 02.03.2017 tarihli ve Esas No:2014/4835, Karar No:2017/2170 sayılı kararı ile iptal edilmişti. İptal kararı sonrasında Bağımsız bölüm net alanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ”ne göre hesaplanacağı KDVGUT’ne işlenmiştir.

(Yürürlük Tarihi:01.04.2022)

7. Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen yeme-içme hizmetleri %18 oranında KDV’ ye tabiydi. Karar sonrasında buralarda verilen yeme-içme hizmetlerinin KDV oranı %8 indirilmişti. Söz konusu oran indirimine ilişkin uygulama açıklamaları KDVGUT’ne işlenmiştir.

(Yürürlük Tarihi:01.04.2022)

 

Söz konusu Tebliğ sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.