Sirküler

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Önemi Değişiklikler Yapan 7351 Sayılı Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER

01/12

24.01.2022

KONU:

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Önemi Değişiklikler Yapan 7351 Sayılı Kanun Yayımlandı.

 

22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazete’ de 7351 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.

 

7351 sayılı Kanun’un (bun sonra “değişiklik kanunu” olarak anılacaktır) esas olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yaptığı değişikliklere iş bu sirkülerimizde yer verilecektir.

1. Sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlar ile ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlara Kurumlar Vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacaktır.

 

Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 13 üncü maddesi kapsamında 2022 yılı için geçerli olan Kurumlar Vergisi Oranı %23 dür. Yukarıda yer verilen mükelleflerin bu kazançlarına 1 puan Kurumlar Vergisi indirimi uygulaması durumunda Kurumlar Vergisi oranı 2022 yılı için %22 ye düşmektedir.

 

Ayrıca belirtmek isteriz ki; söz konusu indirim uygulaması bu mükelleflerin tüm kazançlarına değil sadece üretim faaliyetlerinden veya ihracattan elde ettikleri gelirlerine uygulanacaktır. Üretim veya ihracat faaliyetleri dışındaki diğer gelirlerine indirimli Kurumlar Vergisinin uygulanması söz konusu değildir. Bu bakımdan konuya ilişkin ikincil mevzuat düzenlenmelerinin (Tebliğ) yayımlanması beklenmektedir.

 

Sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların, üretim faaliyeti sonucunda ortaya çıkan ürünleri ihraç etmeleri durumunda bu ihracattan dolayı ayrıca %1 oranında indirim hakları söz konusu olmayacaktır.

%1 lik indirim oranı, borsaya açılma ve KOBİ birleşmeleri gibi hallerde geçerli olan indirim oranları uygulandıktan sonraki Kurumlar Vergisi oranına uygulacaktır.

 

Örneğin ; Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli uygulanması söz konusu olup söz konusu kurum, değişiklik kanunu sonrasında madde hükmü kapsamında 1 puan daha kurumlar vergisi indirimi hakkı kazancaktır.

(Değişiklik Kanunu md:15, Yürürlük Tarihi: 01.01.2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde)

 

2. Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-a maddesi iştirak kazancı istisnasını düzenlemektedir. Temel olarak kurumların tam mükellefiyete tabi başka kurumların sermayesine iştirak etmelerinden elde ettikleri kazançlar Kurumlar Vergisi’nden istisnadır.

 

Ancak tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kar payları bu istisnadan yararlanamamaktadır.

 

Değişiklik Kanunu ile yapılan düzenlemeyle, girişim sermayesi dışındaki tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonlarından elde edilen kar paylarına da iştirak kazancı istisnasının uygulanması sağlanmıştır. Girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım ortaklıklarından elde edilen kar paylarına ise istisna uygulanmayacaktır.

 

Ayrıca söz konusu istisna, portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen iştirak kazançlarına uygulanmayacaktır.

 

(Değişiklik Kanunu md:14, Yürürlük Tarihi: 01.01.2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde)

 

  1. Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, yürütmenin durdurulmasına karar verebilmektedir.

 

Değişiklik Kanunu ile vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu edilen tutarın %50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilememesi sağlanmıştır.

 

(Değişiklik Kanunu md:2, Yürürlük Tarihi: Yayımı tarihinde)

 

 

Söz konusu Kanun’un tam metnine sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.