Sirküler

Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Tebliği (Sıra No-540) Yayımlandı.

 

SİRKÜLER

07/10

25.07.2022

KONU:

Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Tebliği (Sıra No-540) Yayımlandı.

 

Bilindiği üzere; 459 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre, fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarların, serbest meslek erbabının, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarların, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin, vergiden muaf esnafın, 7.000,00 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu tahsilat ve ödemelerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarıca özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Bu kapsamda örneğin;

 

- Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

- Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,

- İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.

 

23.07.2022 tarih ve 31901 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 540) ile aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmayan tahsilat ve ödemeye aşağıdaki işlem eklemiştir:

 

“Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeler (şu kadar ki, düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve bu bent kapsamında nakit tahsil edilen tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması zorunludur.)”

 

Söz konusu işlemin tevsik zorunluluğu kapsamında olmaması için yukarıdaki bentte yer alan parantez içi düzenlemenin dikkate alınması gerekmektedir.

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.