Sirküler

Sirküler - 2021

Yıl Sirküler No Başlık
2021 12/26 2022 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlendi.
2021 12/25 2021 Yılı Sonuna Kadar Uygulamakta Bazı Teslimlere İlişkin KDV Sürelerini Uzatan Karar Yayımlandı.
2021 12/24 Asgari Ücretlerde Vergi İstisnalarına İlişkin Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Yayımlandı.
2021 12/23 Asgari Ücretlerde Vergi İstisnalarını da İçeren 7349 Sayılı Kanun Yayımlandı.
2021 12/22 Kur Korumalı Vadeli Mevduat Hesapları İle TL'ye Çevrilen Mevduat Hesaplarından Elde Edilen Faiz Gelirlerine %0 Tevkifat Oranının Uygulanmasını İçeren Karar Yayımlandı.
2021 12/21 Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelir ve İratlara Geçici Süre İle %0 Tevkifat Oranı Getirildi.
2021 12/20 Kar Dağıtımında Uygulanan %15 Vergi Kesintisi Oranını %10 a Düşüren Karar Yayımlandı.
2021 12/19 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.23.12.2021
2021 12/18 2022 Yılı İçin Fatura ve Amortisman Sınırı ile Vergi Usul Kanunu’nda Yer alan Diğer Bazı Tutar ve Hadler Belirlendi.
2021 12/17 Binek Otomobillere Ait Gider Kısıtlamalarına İlişkin Yeni Tutarlar Belirlendi.
2021 12/16 Gelir Vergisi İle İlgili 2022 Yılında Uygulanacak Bazı Hadler ve Tutarlar Belirlendi.
2021 12/15 2022 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlendi.
2021 12/14 2022 Yılı Değerli Konut Vergisine Tabi Mesken Nitelikli Taşınmazların Değeri İle Bu Verginin Matrah ve Nispetleri Belirlendi.
2021 12/13 2022 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi.
2021 12/12 2022 Yılı İçin Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları %25 Oranında Artırılarak Belirlendi.
2021 12/11 Belediye Gelirlerinde 2022 Yılında Uygulanacak Tarife ve Tutarlar Belirlendi.
2021 12/10 Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları Belirlendi.
2021 12/09 2022 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili İadesi Alınamayacak KDV Tutarı 25.700,00 TL Olarak Belirlendi.
2021 12/08 Mobil Telefon Aboneliğinin ilk Tesisinde Alınan Özel İletişim Vergisi Maktu Tutarı 2022 Yılı İçin Belirlendi.
2021 12/07 Malul veya Engellilerin Taşıt Alım ile İthallerindeki ÖTV'den İstisna Tutar Artırıldı.
2021 12/06 01.01.2022’den İtibaren Uygulanacak Değerli Kağıtların Satış Bedelleri Belirlendi.
2021 12/05 Asgari Ücret Ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Değişti.
2021 12/04 7143 ve 7326 Sayılı Kanunlar Kapsamında Matrah Artırımı İle İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinden Doğan Vergilerin Tecil-Taksitlendirilmesine İlişkin Genelge Yayımlandı.
2021 12/03 GVK' nın Geçici 67' inci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulamasının Uzatılmasını Konu Alan Karar Yayımlandı. 16.12.2021
2021 12/02 SGK Tarafından Yapılacak E-Tebligat İşlemlerine İlişkin Genelge Yayımlandı.
2021 12/01 2022 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %25 Olarak Belirlendi.
2021 11/06 Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı % 8 e İndirildi.
2021 11/05 Yeniden Değerleme Oranı 2021 Yılı İçin % 36,20 Olarak Tespit Edilmiştir.
2021 11/04 7341 Sayılı Kanun’la Vergi Kanunları ile Diğer Kanunlarda Yapılan Düzenlemeler.
2021 11/03 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapıldı.
2021 11/02 7338 Sayılı Kanun’un Taşınmazlar İle Amortisman Tabi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesine ilişkin Düzenlemeleri.
2021 11/01 7338 Sayılı Kanun’un Vergi Usul Kanunu’na İlişkin Düzenlemeleri.
2021 10/08 7338 Sayılı Kanun’un Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi İle Diğer Kanunlara İlişkin Düzenlemeleri.
2021 10/07 7338 Sayılı Kanun’un Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na İlişkin Düzenlemeleri.
2021 10/06 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
2021 10/05 Yeniden Değerleme Oranı 2021 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi İçin %27,37 Olarak Tespit Edilmiştir.
2021 10/04 Defter-Beyan Sistemine Tabi Bazı Mükellef Gruplarına Yönelik VUK Genel Tebliği’nde (Sıra No:486) Değişiklik Yapan Tebliğ (Sıra No:532) Yayımlandı.
2021 10/03 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle Ar-Ge Veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge Ve Merkez Dışında Geçirdikleri Sürelerin Gv Stopaj Teşvik Oranı Yükseltildi.
2021 10/02 Yıl İçinde Tevkif Yoluyla Kesilen Gelir ve Kurumlar Vergisinin Mahsubu İle Geçici Verginin Mahsubuna İlişkin Değişiklikleri İçeren GV Tebliği Yayımlandı.
2021 10/01 GVK' nın Geçici 67' inci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulamasının Uzatılmasını Konu Alan Karar Yayımlandı. 01.10.2021
2021 09/04 Yenileme Merkezleri ve Yetkili Satıcılar Tarafından Yenilme ve Sertifika İşlemlerinden Sonra Satışa Sunulan Kullanılmış Cep Telefonu Tesliminin KDV Oranını %1 Olarak Belirleyen Karar Yayımlandı.
2021 09/03 İki Yıldan Fazla Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Sağlanan Kazançlarda Vergi Oranı %0 Olarak Belirlendi.
2021 09/02 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:531) Yayımlandı.
2021 09/01 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2022 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Tebliğ Yayınlandı.
2021 08/04 7326 Sayılı Kanunun Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2021 08/03 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
2021 08/02 Bazı Binek Otomobillerin ÖTV’ye Esas Matrahlarını Yeniden Belirleyen Karar Yayımlandı.
2021 08/01 Yangın ve Sel Afetleri Sonrasında Uygulanmak Üzere Yardım Kampanyası Başlatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.
2021 07/10 GVK' nın Geçici 67' inci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulamasının Uzatılmasını Konu Alan Karar Yayımlandı. 30.07.2021
2021 07/09 Kira Ödemelerindeki Tevkifat Oranını %20' den,%10' a Düşüren Cumhurbaşkanı Kararının Süresinin 30.09.2021 Tarihine Uzatan Karar Yayımlandı.
2021 07/08 Bazı Teslim ve Hizmetlerin KDV Oranlarındaki İndirim Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı. 30.07.2021
2021 07/07 Yeniden Değerleme Oranı 2021 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi İçin % 18,14 Olarak Tespit Edilmiştir.
2021 07/06 Taşınmazlar İle Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesine İlişkin Usul ve Esasların Yer Aldığı VUK Tebliği (Sıra No:530) Yayımlandı.
2021 07/05 Yerli ve Yabancı Film Gösterimleri İçin Belirlenen Eğlence Vergisinin İndirimli Uygulanmasının Süresinin 31.05.2022 Tarihine Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2021 07/04 2021 Yılı Haziran Ayına İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin SGK Duyurusu Yayımlandı.
2021 07/03 Tüzel Kişiler İle Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruluşlara, Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Verme Zorunluğu Getiren VUK Genel (Sıra No:529) Tebliği Yayımlandı.
2021 07/02 Bazı Beyannamelerin Verilme Süresi İle Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme ve e-Defterlerin, e-Beratların Oluşturulma, Yüklenme Süresi Uzatıldı.09.07.2021
2021 07/01 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.07.2021-31.12.2021 Dönemi İçin Belirlendi.
2021 06/15 Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 31.12.2021' e Kadar Uzatıldı.
2021 06/14 Kaynak Kullanımının Desteklenmesi Fonu Kesintisine İlişkin Karar Yayımlandı
2021 06/13 Konaklama Tesislerinde Sunulan Geceleme Hizmetlerindeki KDV Oranının 31.07.2021 Tarihine Kadar %1 Olarak Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2021 06/12 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Tebliği Yayımlandı.
2021 06/11 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2021 06/10 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.
2021 06/09 7326 Sayılı Kanun’un Taşınmaz ve Amortismana Tabi Varlıkların Yeniden Değerlemesine İlişkin Hükümleri
2021 06/08 7326 Sayılı Kanun’un İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri
2021 06/07 7326 Sayılı Kanun’un Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Düzenlemeleri
2021 06/06 7326 Sayılı Kanun’un Yeniden Yapılandırılan Kamu Alacaklarına İlişkin Düzenlemeleri
2021 06/05 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişikleri İçeren (Seri No:36) Tebliğ Yayımlandı.
2021 06/04 Yerli Ve Yabancı Film Gösterimleri İçin Belirlenen Eğlence Vergisinin İndirimli Uygulanmasının Süresinin 31.07.2021 Tarihine Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2021 06/03 Bazı Teslim ve Hizmetlerin KDV Oranlarındaki İndirim Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2021 06/02 Kira Ödemelerindeki Tevkifat Oranını %20' den,%10' a Düşüren Cumhurbaşkanı Kararının Süresinin 31.07.2021 Tarihine Uzatan Karar Yayımlandı.
2021 06/01 GVK' nın Geçici 67' inci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulamasının Uzatılmasını Konu Alan Karar Yayımlandı. 02.06.2021
2021 05/11 Bazı Teslim ve Hizmetlerin KDV Oranlarındaki İndirim Süresi 31.05.2021 Tarihinde Sona Eriyor
2021 05/10 Kira Ödemelerindeki Tevkifat Oranını %20' den,%10' a Düşüren Cumhurbaşkanı Kararının Süresi 31.05.2021 Tarihinde Sona Eriyor.
2021 05/09 ÖTV (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
2021 05/08 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.
2021 05/07 Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Düzenlemelerin De Yer Aldığı 18 Seri No.Lu Kv Tebliği Yayımlandı
2021 05/06 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Tbmm'ye Sunuldu.
2021 05/05 SGK Teşviklerinden Geriye Doğru Yararlanılmamasına İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı.
2021 05/04 Akaryakıt Ürünleri, Petrol Türevleri ve Benzeri Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarını Yeniden Belirleyen Karar Yayımlandı.
2021 05/03 2021 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Beyan ve Ödeme Süresi Uzatıldı.
2021 05/02 Evlerde İmal Ettikleri Malları Satanların Gelir Vergisi Muafiyeti İle Gerçek Kişilerce Elde Edilen Mal İhracatı Kapsamındaki Gelirlere İndirim Uygulamasının Usul ve Esasları Belirlendi.
2021 05/01 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 Sayılı Kanun Yayımlandı.
2021 04/08 Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süresinin 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2021 04/07 Konaklama Tesislerinde Sunulan Geceleme Hizmetlerindeki KDV Oranının 30.06.2021 Tarihine Kadar %1 Olarak Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2021 04/06 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresini 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatan Karar Yayımlandı.
2021 04/05 2021 Yılı Mart Ayına İlişkin Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi İle Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2021 04/04 Bazı Beyannamelerin Verilme Süresi İle Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme ve e-Defterlerin, e-Beratların Oluşturulma, Yüklenme Süresi Uzatıldı.
2021 04/03 Kurumlar Vergisi Oranı Değişikliğini de İçeren 7316 Sayılı Kanun Yayımlandı
2021 04/02 Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesine ve Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2021 04/01 GVK' nın Geçici 67' inci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulamasının Uzatılmasını Konu Alan Karar Yayımlandı.
2021 03/04 Akaryakıt İstasyonlarında Kullanılan Eski Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC' lerin, Yeni Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC 'ye Dönüşümünün Usul ve Esaslarını İçeren VUK Tebliği (Seri No:527) Yayımladı.
2021 03/03 Yeniden Değerleme Oranı 2021 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi İçin % 10,09 Olarak Tespit Edilmiştir.
2021 03/02 524 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru Yayımlandı
2021 03/01 Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süresinin 2 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.03.01.2021
2021 02/09 15 Milyon ABD Doları ve Üzerinde Döviz İle Dövize Endeksli Kredisi Bulunan Firmalara Getirilen Bağımsız Denetim Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin İlave Açıklamalar Yapılmıştır. (REVİZE)
2021 02/08 15 Milyon ABD Doları ve Üzerinde Döviz İle Dövize Endeksli Kredisi Bulunan Firmalara Getirilen Bağımsız Denetim Zorunluluğunun Kaldırılmıştır.
2021 02/07 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin 1 Ay Daha Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı
2021 02/06 KDV Kısmi Tevkifat Uygulamasında Değişiklikleri İçeren KDV Tebliği (Seri No:35) Yayımlandı.
2021 02/05 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.
2021 02/04 E-Adisyon Düzenlemelerini de İçeren Elektronik Belgelere İlişkin 509 Sayılı VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
2021 02/03 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No-34) Yayımlandı
2021 02/02 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı.
2021 02/01 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Önemli Değişiklikler Yapan 7263 Sayılı Kanun Yayımlandı.
2021 01/13 Covid Sebebiyle Geçici Olarak Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesinde / Faaliyetlerinin Tamamen Durdurulmasına Karar Verilen İş Yerlerinin Mücbir Sebep Kapsamına Alınmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2021 01/12 E-Belge Olarak Düzenlenen Belgelerin 2021 Temmuz Ayından İtibaren Ba-Bs Formlarına Dahil Edilmemesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2021 01/11 Değerli Konut Vergisinin Usul ve Esaslarının Belirlendiği Tebliğ Yayımlandı.
2021 01/10 2020 Yılı Sonu İçin Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Katkı Tutarının Endekslemesinde Kullanılacak Oranlar
2021 01/09 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.01.2021-30.06.2021 Dönemi İçin Belirlendi.
2021 01/08 31.12.2021 Tarihine Kadar Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Ödenmek için Muhatap Bankaya İbrazı Geçersiz Olacaktır.
2021 01/07 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları
2021 01/06 E-Beyanname Aracılık-Aracılık Sorumluluk Sözleşmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2021 01/05 TTK' nın Hamiline Yazılı Pay Senetlerine İlişkin Hükümlerinde Önemli Değişikleri de İçeren 7262 Sayılı Kanun Yayımlandı.
2021 01/04 01.01.2021’den İtibaren Uygulanacak Değerli Kağıtların Satış Bedelleri Belirlendi.
2021 01/03 2021 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlendi.
2021 01/02 Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süresinin 2 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2021 01/01 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatıldı.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.