Sirküler

Sirküler - 2012

Yıl Sirküler No Başlık
2012 11/04 Finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlayacaklarla ilgili kurul kararı yayımlandı.
2012 11/05 Anonim şirket genel kurul toplantıları hakkında yönetmelik yayımlandı.
2012 12/01 Elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri ile OSB’lere bazı yükümlülükler getirildi.
2012 12/02 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu yayımlandı
2012 12/03 Bazı mükelleflere e.fatura kullanma ve e-defter tutma zorunluluğu getirildi.
2012 12/04 2013 Yılı açılış defter onaylarında ticaret sicil tasdiknamesi aranmamasına ilişkin duyuru.
2012 12/05 Vergiyle ilgili reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı % 13,75 olarak değişti
2012 12/06 Ticari defterlere ilişkin tebliğ yayımlandı.
2012 12/07 Bağımsız Denetim Yönetmeliği yayımlandı
2012 12/08 Yeni Sermaye Piyasası Kanunu yayımlandı
2012 12/09 Asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları ve asgari geçim indirimi tutarları değişti.
2012 12/10 Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ yayımlandı.
2012 09/02 418 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı
2012 09/03 SGK, İşveren Uygulama Tebliği yayımladı.
2012 09/04 Almanya-Türkiye Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygulamasında Açıklığa Kavuşturulması Gereken Bazı Hususlar
2012 09/05 Kutsal kitap teslimleri ile ilgili KDV oranı indirildi
2012 09/06 Tapu harcı ve bazı mallardaki ÖTV tutarları arttırıldı.
2012 09/07 Bireysel başvuru harcı hakkında genel tebliğ yayımlandı
2012 10/01 ÖTV hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
2012 10/02 Üçüncü geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2012 10/03 Tahvil ve hazine bonolarının 2012/3 geçici vergi dönem sonu değerlemelerine esas borsa rayici
2012 10/04 25 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliği yayımlandı.
2012 10/05 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklikler yapıldı.
2012 10/06 Yatırım indirimi endeksleme oranı
2012 10/07 Almanya ile Türkiye arasındaki çifte vergilemeyi önleme anlaşması hakkında açıklamalar yapıldı.
2012 10/08 Eylül ayına ait KDV beyanlarının ve BA-BS formlarının verilme süresi uzatıldı.
2012 10/09 Halka açık olmayan şirketlerde kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar hakkında tebliğ yayımlandı.
2012 10/10 Takdir komisyonlarınca belirlenen emlak vergisi değerlerine dava açılmasına ilişkin hükümlerle ilgili Anayasa Mahkemesi iptal kararı.
2012 10/11 Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nca açıklamalar yapıldı.
2012 11/01 Yeniden değerleme oranı (% 7,80) açıklandı.
2012 11/02 Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği izne tabi olan şirketler ve anonim ve limited şirketlerin sermayelerinin asgari tutara yükseltilmesi hakkında tebliğ yayımlandı.
2012 11/03 6358 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler.
2012 07/16 Tüzel kişilerin; anonim şirket yönetim kurulu üyelikleri ve limited şirket müdürü olmaları hakkında hatırlatma
2012 07/17 283 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.
2012 07/18 Bazı süre uzatımlarına ilişkin GİB duyuruları.
2012 08/01 Türkiye-Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması yürürlüğe girdi.
2012 08/02 41 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.
2012 08/03 İndirimli Orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iadeleriyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
2012 08/04 Avans kar dağıtımı hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tebliği yayımlandı.
2012 08/05 Tevkifat yapılan menkul sermaye iratları ile ilgili bilgilerin muhtasar beyannamede doldurulması zorunluluğu
2012 08/06 Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinmeleri hakkında yönetmelik yayımlandı.
2012 08/07 Temmuz ayına ilişkin muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödenme süreleri uzatıldı.
2012 08/08 Vakıflara vergi muafiyeti tanınmasına ilişkin genel tebliğde değişiklik yapıldı.
2012 08/09 İndirimli orana tabi konaklama hizmetlerinde iade KDV hesabıyla ilgili GİB sirküleri yayımlandı.
2012 08/10 ÖTV Genel Tebliği yayımlandı.(Seri No:24)
2012 08/11 120 Seri No’lu KDV Genel Tebliği yayımlandı.
2012 08/12 Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili yönetmelikler yayımlandı.
2012 08/13 Emlak vergisine esas bina inşaat maliyet bedelleri ilan edildi
2012 08/14 Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili tebliğler yayımlandı.
2012 08/15 Kültür yatırım ve girişimlerine sağlanan teşvik ve desteklerle ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı.
2012 08/16 Yatırımlarda Devlet yardımları kararına göre uygulanacak sigorta primi desteği hakkında SGK Genelgesi yayımlandı.
2012 09/01 Bireysel emeklilik katılımcılarına yapılan ödemelere ilişkin tevkifat oranları belirlendi
2012 06/12 6111 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırmalar hakkında genel tebliğ yayımlandı.
2012 06/13 Kara ve deniz taşımacılığında elektronik yolcu bileti ve listesi düzenlenmesi hakkında genel tebliğ yayımlandı.
2012 06/14 Mali tatil duyurusu
2012 06/15 E.Fatura kapsamını genişleten düzenleme yapıldı.
2012 06/17 Bazı ödemelerle ilgili tevkifat oranları belirlendi.
2012 07/01 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile bu Kanunun yürürlük ve uygulanma şekli hakkında 6103 sayılı Kanunda değişiklikler yapıldı.
2012 07/02 Bireysel emeklilik ve özel sigorta primleriyle ilgili yeni yasal düzenlemeler yapıldı.
2012 07/03 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.
2012 07/04 6327 sayılı Kanunla yapılan diğer değişiklikler.
2012 07/05 İkinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2012 07/06 Tahvil ve Hazine Bonolarının 2012 yılı ikinci geçici vergi dönem sonu değerlemelerine esas borsa rayici.
2012 07/07 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu yayımlandı.
2012 07/08 Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genelgesi yayımlandı.
2012 07/09 29 Ağustos 2012 öncesinde bireysel emeklilik ve hayat sigortalarından ayrılanlara fazla kesilen vergilerin iadesi.
2012 07/10 2012 yılının ikinci yarısında geçerli olacak bazı hadler ve tutarlar.
2012 07/11 Etanol üreticileri, rafineri ve dağıtıcıların harmanlama işlemleri ile ilgili yıllık YMM raporu düzenlenecektir.
2012 07/12 Radyo ve televizyon şirketlerinin üst kurul payları ile ilgili Kanun değişikliği yapıldı.
2012 07/13 Servis taşımacılığı hizmeti alımlarında KDV tevkifatı.
2012 07/14 Yatırım indirimi endeksleme oranı.
2012 07/15 Limited şirket ortaklık paylarının devrinde damga vergisi ve harç uygulaması.
2012 04/10 Yatırım indirimi endeksleme oranı.
2012 05/0/ Mükellef bilgileri verme süresi uzatıldı.
2012 05/01 Muhtasar beyannamede tevkifata tabi ödemelerle ilgili yeni bilgiler isteniyor.
2012 05/02 6 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.
2012 05/03 Alkollü içkilerin ÖTV tutarları değiştirildi.
2012 05/04 118 No’lu KDV Genel Tebliği yayımlandı.
2012 05/05 * Hisse senedi yoğun fonların tevkifat oranı %0 olarak belirlendi. * Bazı malların ÖTV tutarları yeniden belirlendi.
2012 05/06 * Tapu Kanunu’nun yabancıların taşınmaz edinmesi ile ilgili hükümlerinde bazı değişiklikler yapıldı.
2012 05/07 Özel Tüketim Vergisi'nin uygulanmasına yönelik yeni düzenlemeler yapıldı.
2012 05/08 Mükellef bilgileri verme süresi uzatıldı.
2012 06/01 Kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere değişti.
2012 06/02 Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili tebliğde değişiklik yapıldı
2012 06/03 Vergi kanunları ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun hakkında.
2012 06/04 Vergi kanunları ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan 6322 sayılı kanun yayımlandı.
2012 06/05 Harçlar Kanunu tarifelerine eklenen yeni işlem ve belgelerle ilgili açıklamalar yapıldı
2012 06/06 Vergiyle ilgili reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı % 16,50 olarak değişti.
2012 06/07 Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında karar yayımlandı.
2012 06/09 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) yayımlandı.
2012 06/10 Kredilerde harç istisnası uygulaması hakkında açıklamalar yapıldı.
2012 06/11 İndirimli oranlı işlemlerden kaynaklanan KDV iadeleri ile ilgili usul ve esaslar yeniden belirlendi.
2012 02/02 Anayasa Mahkemesi yatırım indiriminin kullanımını kazancın % 25 i ile sınırlayan düzenlemeyi iptal etti.
2012 02/03 * İndirimli oranlı teslimlerden ve hizmetlerden kaynaklanan iadelere amortismana tabi kıymetler açısından getirilen sınırlama iptal edildi.
2012 02/04 * Yıllık gelir vergisi beyannameleriyle ilgili rehberler yayımlandı.
2012 03/01 Ücretlerin vergilendirilmesi hakkında GİB rehberi
2012 03/02 * Taşımacılıkta KDV istisnası hakkında G.İ.B. sirküleri yayımlandı. * Suriye’deki olaylardan etkilenen mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalanmasıyla ilgili G.İ.B. sirküleri yayımlandı.
2012 03/03 * ÖTV Tecil terkin işlemleri (Md:8/1) için teminat ve belgelerin verilme zamanı hakkında açıklama yapıldı.
2012 03/04 Döviz kazandırıcı işlemlerde damga vergisi ve harç istisnasını düzenleyen tebliğde değişiklik yapıldı.
2012 03/05 Anayasa Mahkemesi’nin yatırım indirimini sınırlayan hükmü iptal kararı 2011 yılı için de geçerli olacaktır.
2012 03/06 2011 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesi ve kesin mizan bildiriminin verilme süresi uzatıldı.
2012 03/07 Yurtdışına ve Kıbrıs’a yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi.
2012 03/08 Bazı mal teslimlerinde KDV oranı değiştirildi.
2012 03/09 Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 73. Maddesiyle ilgili G.İ.B. sirküleri yayımlandı.
2012 04/01 Mükellef bilgileri bildirimi ve kesin mizan bildirimi verilme zorunluluğunun hatırlatılması.
2012 04/02 * 3996 ve 3359 sayılı Kanunlar kapsamındaki bazı teslim ve hizmetlere KDV istisnası getirildi. * Doğal afetler ile olağanüstü politik risk nedeniyle meydana gelen mücbir sebeplere istinaden 6111 sayılı Kanunda yeralan taksit sürelerinin uzatılmasına ilişk
2012 04/03 * 2012 yılı birinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2012 04/04 Tahvil ve Hazine Bonolarının 2012 yılı birinci geçici vergi dönem sonu değerlemelerine esas borsa rayici.
2012 04/05 Ekonomi Bakanlığı’nın yeni teşvik sistemi hakkında sunumu.
2012 04/06 Yüksek Öğretim Kanunu’nun gelir ve kazançtan indirilecek bağışlarla ilgili hükmü değiştirildi.
2012 04/07 Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu hakkında genel tebliğ yayımlandı.
2012 04/08 117 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile KDV tevkifatının kapsamı ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.
2012 01/01 * 2012 Yılı maktu damga vergisi tutarları hakkında genel tebliğ yayımlandı.
2012 01/02 2012 Yılı emlak vergisi değerleri hakkında genel tebliğ yayımlandı.
2012 01/03 2011 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2012 01/04 Tahvil ve Hazine Bonolarının 2011 yıl sonu değerlemelerine esas borsa rayici.
2012 01/05 Gelir ve kurumlar vergisi tevkifatlarının nakden iadesi hakkında G.İ.B. sirküleri yayımlandı.
2012 01/06 * Önceki Yıldan Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.
2012 01/07 Kıdem tazminatı tavanı değişti.
2012 01/08 * Elektrik enerjisi ithalatının finansmanına KKDF istisnası sağlandı.
2012 01/09 Vergiden istisna gündelik tutarları.
2012 01/10 116 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile bazı yeni düzenleme ve açıklamalar yapıldı.
2012 01/11 Türev ürün işlemlerinde gelir vergisi tevkifatı, kurumlar vergisi ve BSMV hakkında genel tebliğler yayımlandı.
2012 01/12 Mükellef Bilgileri Bildirimi verilmesi yükümlülüğü getirildi.
2012 01/13 2011 Yıl sonu döviz değerlemelerine esas kurlar
2012 01/14 Mükellef bilgileri bildirimindeki adres bilgilerinin doldurulmasına yönelik duyuru.
2012 01/15 * Türkiye ile Almanya arasındaki çifte vergilendirmeyi ve vergi kaçakçılığını önleme anlaşması hakkında duyuru.
2012 01/16 Aralık ayına ilişkin "Form BA" ve "Form BS" bildirimlerinin verilme süresi uzatıldı.
2012 02/01 Kira gelirlerinin beyanında yeni düzenleme yapıldı.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.