Sirküler

Sirküler - 2014

Yıl Sirküler No Başlık
2014 12/16 2015 Yılı İçin Fatura ve Amortisman ile VUK ndaki Diger Bazı Tutar ve Hadler Belirlendi.
2014 12/15 Motorlu taşıtlar vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttırıldı.
2014 12/14 İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı.
2014 12/13 Yeni harç tutarları
2014 12/12 Gelir Vergisi ile ilgili 2015 yılında uygulanacak hadler ve tutarlar belirlendi ve 2006 Yılından önce ihraç edilmiş devlet tahvili ve hazine bonosu faizleri için uygulanacak indirim oranı açıklandı.
2014 12/11 Yeni damga vergisi tutarları
2014 12/10 Elektronik fatura ve elektronik defter zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının genişletilmesi planlanıyor
2014 12/09 Vergiyle ilgili reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı % 10,50 olarak değişti.
2014 12/08 Ticari Defterlerin Açılış Tasdikleri
2014 12/07 6552 sayılı Kanunun (Torba Yasa) vergi ve diğer bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran 73. Maddesi ile ilgili 2 No'lu Genel Tebliğ yayımlandı.
2014 12/06 İnternet vergi dairesi duyuruları
2014 12/05 E.Defter Uygulaması Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu
2014 12/04 E.Defter uygulaması başlıyor.
2014 12/03 Kıymetli taşlarda KDV uygulaması hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı sirküleri yayımlandı.
2014 12/02 E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler için önemli duyuru
2014 12/01 Bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran 6552 sayılı Kanunla (Torba Yasa) ilgili başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatıldı
2014 11/07 Bazı Kamu Alacaklarını Yeniden Yapılandıran 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesiyle İlgili İç Genelge Yayımlandı.
2014 11/06 2014/6881 sayılı Kararname kapsamında aerosol üretiminde kullanılacak L.P.G. yi üreten dağıtıcılara verilecek raporu düzenlemeye yetkili akredite laboratuvar duyuruldu.
2014 11/05 Bazı mükelleflere getirilen belirli kayıtları elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza etme zorunluluğu 1 Ocak 2015 tarihinde başlıyor.
2014 11/04 Elektrik piyasasında lisans sahibi tüzel kişilerin 28 Kasım 2014 tarihine kadar kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) almaları gerekmektedir.
2014 11/03 1 Seri nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İle Yapılan Değişiklikler Sonrası Güncellenen Tablolar
2014 11/02 Yeniden değerleme oranı (% 10,11) açıklandı.
2014 11/01 Finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlayacaklarla ilgili kurul kararında değişiklik yapıldı.
2014 10/09 Aerosol üretiminde kullanılan LPG için ödenen ÖTV nin iadesine ilişkin genel tebliğ yayımlandı.
2014 10/08 Yatırım indirimi endeksleme oranı
2014 10/07 Aerosol üretiminde kullanılacak sıvılaştırılmış petrol gazına uygulanacak ÖTV hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
2014 10/06 6552 sayılı kanun ile 5838 sayılı kanunun geçici 2. Maddesine ilişkin rehber ve broşürler yayımlandı.
2014 10/05 Vadeli ithalatta KKDF kesintilerinin takip ve tahsili hakkında karar yayımlandı.
2014 10/04 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapıldı.
2014 10/03 Dernek ve vakıflarla ilgili sirküler yayımlandı.
2014 10/02 "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar" konulu Kurul Kararında değişiklik yapıldı.
2014 10/01 Üçüncü geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları
2014 09/16 Ağustos ayına ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi uzatıldı.
2014 09/15 Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Genelge Yayımlandı.
2014 09/14 Araç Muayenelerini Süresinde Yaptırmayanlarla İlgili Olarak 6552 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeye İlişkin Tebliğ Yayımlandı
2014 09/13 Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No1) Yayımlandı
2014 09/12 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararla ilgili tebliğde değişiklik yapıldı.
2014 09/11 İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin hususlara yönelik VUK Genel Tebliği No 440 yayımlandı
2014 09/10 6552 Sayılı Torba Yasa İle Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Doğal Afetlere İlişkin Bağış ve Yardımların İndirimine İlişkin Hüküm Değiştirildi
2014 09/09 6552 sayılı Kanun (Torba Kanun) hakkında TBMM bilgi notu
2014 09/08 6552 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Kanunlardaki Değişiklikler
2014 09/07 Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Düzeltilmesi
2014 09/06 Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması
2014 09/05 Bazı kamu alacaklarını da yeniden yapılandıran Kanun (Torba Yasa) yayımlandı.
2014 09/04 KDV iadesi talebi giriş ekranlarında yer alan yüklenilen KDV listesi formatında yapılan değişiklik hakkındaki duyuru
2014 09/03 Karın Sermayeye İlavesi Sonucu Kurumlarca Elde Edilen Bedelsiz Hisselere İlişkin Tebliğdeki Düzenlemenin Son Durumu
2014 09/02 E-Fatura gönderildikten sonra zarf durumu takibi yapılması gerektiği hakkında uyarı.
2014 09/01 Finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlayacaklarla ilgili kurul kararı yayımlandı.
2014 08/11 İşyeri Bildirgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin Duyuru
2014 08/10 Emlak vergisine esas bina m2 inşaat maliyet bedelleri ilan edildi
2014 08/09 İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar İçin Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazıları.
2014 08/08 E.Defter uygulaması yaklaşıyor.
2014 08/07 İsviçre'den faiz ve temettü geliri elde edenlere yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusu yayımlandı.
2014 08/06 KDV iade Talepleri ile ilgili İnternet Vergi Dairesi Duyurusu
2014 08/05 Matbaa işletmelerinin bilgi formlarını gönderme süresi değiştirildi.
2014 08/04 Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kayıt süresiyle ilgili değişiklik yapıldı.
2014 08/03 Amortisman listesinde değişiklik ve ilaveler yapıldı.
2014 08/02 Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair SGK Tebliğ’i Yayınlandı
2014 08/01 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı
2014 07/09 Haziran ayına ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi uzatıldı.
2014 07/08 ( I )Sayılı listenin (B) cetvelindeki mallarla ilgili olarak gümrükte verilen teminatların çözümüne ilişkin ÖTV genel tebliği yayımlandı
2014 07/07 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun ile Getirilen Vergi Muafiyet, İndirim ve İstisnalar.
2014 07/06 Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili Kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti.
2014 07/05 Yatırım indirimi endeksleme oranı
2014 07/04 Belediyelerce alınan bazı vergi ve harçlar hakkında genel tebliğ yayımlandı
2014 07/03 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanunda Yapılan Düzenleme
2014 07/02 Asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti.
2014 07/01 İkinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları
2014 06/08 Royalti ve lisans ücretlerinin gümrük kıymetine ilavesiyle ilgili usul ve esasları açıklayan Gümrük Genel Tebliği yayımlandı
2014 06/07 Bazı mükelleflere belirli kayıtları elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza etme zorunluluğu getiren düzenleme 1.1.2015 tarihinde başlıyor
2014 06/06 Aylık prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına Dair Duyuru
2014 06/05 Defterlerin kapanış onayları
2014 06/04 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek Ar-Ge personeli sayısı düşürülmüştür.
2014 06/03 KDV Genel Uygulama Tebliğinin geçiş döneminde uygulanmasına ilişkin olarak açıklamalar yapıldı.
2014 06/02 Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili Kanun teklifi TBMM gündeminde.
2014 06/01 Yeni yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği hakkında özet bilgi.
2014 05/02 5510 sayılı Kanundaki idari para cezaları ile ilgili bir hüküm Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edildi.
2014 05/01 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararla ilgili tebliğde değişiklik yapıldı.
2014 04/14 Yatırım indirimi endeksleme oranı.
2014 04/13 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlandı.
2014 04/12 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılmasına İlişkin Sirküler yayınlandı
2014 04/11 İşyeri tehlike sınıfları listesinde değişiklik yapıldı.
2014 04/10 38.11. tarife pozisyonundaki malların ÖTV si tevkif suretiyle alıcı tarafından beyan edilerek ödenecektir.
2014 04/09 Birinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları
2014 04/08 ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde alınan teminatların çözümü talebi için verilmesi gereken dilekçeye ilişkin sirküler yayınlandı
2014 04/07 (I) Sayılı listenin (B) cetvelindeki mallarla ilgili ÖTV iade taleplerine ait olarak verilecek tablo hakkında GİB sirküleri yayımlandı.
2014 04/06 Yabancılar için ikamet tezkeresi değerli kağıt bedeli yeniden belirlendi.
2014 04/05 1990 ve daha eski model araçların hurdaya çıkarılarak il özel idarelerine teslimiyle ilgili genel tebliğ yayımlandı
2014 04/04 Elektrik üretim lisans harçları hakkında GİB sirküleri yayımlandı
2014 04/03 E.Defter uygulamasına elektronik başvuru ile konuyla ilgili rehber ve kılavuzlar
2014 04/02 Vergi Usul Kanunu'na Göre Belge Basan Anlaşmalı Matbaaların Yükümlülüklerinde Değişiklik Yapıldı.
2014 04/01 Yeni Nesil Ödeme Kayedici Cihaz Fişleri Hakkında Düzenleme Yapıldı.
2014 03/08 E-Fatura uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar.
2014 03/08 Tecil ve taksitlendirme ile ilgili Tahsilat İç Genelgesi (2014/1) yayımlandı.
2014 03/07 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
2014 03/06 ÖTV Genel Tebliğlerinde değişiklikler yapıldı.
2014 03/05 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Kapsamı Genişledi.
2014 03/03 6527 sayılı kanunla vergi kanunlarında yapılan bazı düzenlemeler
2014 03/02 E.Fatura kullanma zorunluluğu 1 Nisan 2014 tarihinde başlayacaktır.
2014 03/01 Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi başladı
2014 02/08 Türk Ticaret Kanunu İle İlgili Bazı Hatırlatmalar
2014 02/07 6518 sayılı Kanunla yapılan bazı düzenlemeler.
2014 02/06 Konut kira gelirlerinde istisna uygulaması değişikliğini açıklayan Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.
2014 02/05 Belediyelerce alınan bazı maktu harç ve vergi tarifeleri yeniden belirlendi.
2014 02/04 Kira gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi.
2014 02/03 Sermaye Piyasası Kurulu’nca Kar Payı Tebliği yayımlandı.
2014 02/02 Geçici Vergi beyannamesinin (Ekim-Aralık 2013 Dönemi) verilme süresi Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.
2014 02/01 KDV istisnası ile ilgili Türkiye- Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği yayımlandı.
2014 01/20 Yurtdışı ülkelere ve KKTC’ne yapılacak seyahatlerde uygulanacak vergiden istisna gündelikler
2014 01/20 Yurtdışı ülkelere ve KKTC’ne yapılacak seyahatlerde uygulanacak vergiden istisna gündelikler
2014 01/18 2014 Yılında Türk Ticaret Kanunu'nda Uygulanacak İdari Para Cezaları
2014 01/16 Çalışanlarla ilgili 2014 yılına ilişkin bazı vergi ve sigorta bilgileri.
2014 01/15 Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.
2014 01/14 Yeni Kıdem tazminatı tavanı
2014 01/13 Fatura ve diğer belgelerde bazı bilgilerin yazılması zorunluluğu 01.01.2014 tarihinde başladı.
2014 01/12 Ücretlerde uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları
2014 01/11 Asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti
2014 01/10 2013 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu değerleme kurları
2014 01/09 Gelir Vergisi ile ilgili 2014 yılında uygulanacak hadler ve tutarlar belirlendi.
2014 01/08 2014 Yılı için fatura ve amortisman sınırı ile VUK'ndaki diğer bazı tutar ve hadler belirlendi.
2014 01/07 Diğer Vergilerdeki Artışlar
2014 01/06 Yeni damga vergisi tutarları.
2014 01/05 Yeni harç tutarları
2014 01/04 İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı.
2014 01/03 Motorlu taşıtlar vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttırıldı.
2014 01/02 29 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliği yayımlandı.
2014 01/01 Bazı mallara uygulanan ÖTV oran ve tutarları ile Tütün Fonu tutarında değişiklik yapıldı.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.